Komunikaty

Po XL Sesji Rady Miasta

XL Sesji Rady Miasta Gdyni // fot. Lechosław Dzierżak

XL Sesji Rady Miasta Gdyni // fot. Lechosław Dzierżak

Podczas XL Sesja Rady Miasta, 28 lutego 2018 roku, radni obradowali m.in. nad: zmianami w budżecie miasta, który powiększy się o oszczędności rozliczonych inwestycji z ubiegłego roku. Była mowa o planach na kontynuacje inwestycji oraz na pozyskanie nowych środków finansowych z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (m.in. na termomodernizację budynków użyteczności publicznej i programy wsparcia dla uczniów). Przyjęty został Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązań Problemów Alkoholowych w Gdyni na rok 2018. Przystąpiono również do projektów, które na pewno ucieszą rowerzystów – projektów CityChangerCargoBike oraz CoBiUM.

Radni podjęli uchwały m.in. o:
 
- przyjęciu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2018 rok,
 
Rada Miasta Gdyni konsekwentnie prowadzi walkę z problemem alkoholowym wśród niektórych mieszkańców miasta. Żaden z nich nie zostaje bez możliwości pomocy.
- Program realizujemy już od kilku lat i widzimy, że obraliśmy dobry kierunek. W roku 2018 realizacja programy będzie skupiona na promocji zdrowego stylu życia, profilaktyka i rehabilitacja – mówi Beata Szadziul, pełnomocnik prezydenta ds. rodziny.
Radni przyjeli uchwałę jednogłośnie.
 
- wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wiczlińskiej,
 
Kupno działki było planowane przez miasto od dłuższego czasu. Mieści się ona w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej 37.
- W celu prawidłowej obsługi szkoły chcemy wybudować w okolicy parking dla samochodów osobowych. Uzyskaliśmy już zgodę od właściciela terenu, który chce ją nam odsprzedać. Aby móc dokonać tranzakcji potrzebna była uchwała rady – tłumaczy Andrzej Bień, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni.
Radni przyjeli uchwałę jednogłośnie.
 
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dworcowej 11A,
 
Ponownie na sprzedaż będzie wystawiona nieruchomość umieszczona naprzeciwko gdyńskiego dworca podmiejskiego.
- Uchwałę nad sprzedażą tej nieruchomości już wcześniej podejmowaliśmy, jednak zmianie uległa powierzchnia zabudowy, dlatego musieliśmy podjąć ją ponownie. Mamy nadzieję, że  będzie z powrotem służyć mieszkańcom – mówi Andrzej Bień.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w tym miejscu może powstać zabudowa usługowa lub wielorodzinna z zastrzeżeniem, że na parterze muszą znajdować się usługi.
Radni przyjeli uchwałę jednogłośnie.

- zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2018 rok,
 
- Część zadań z 2017 roku została już rozliczonych i pozostała kwota wpłynęło właśnie do budżetu miasta roku bieżącego, ponadto musieliśmy uporządkować sprawy związane z inwestycjami, które będą w tym roku kontynuowane. Pozyskaliśmy również środki ze źródeł zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej. Zostaną one przeznaczone m.in. na program wsparcia dla uczniów oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej - tłumaczy Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta.
Przeniesione na 2018 rok zostały również niewykorzystane w ubiegłym roku środki Rad Dzielnic.
Radni przyjeli uchwałę jednogłośnie.
 
- przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu CityChangerCargoBike, dofinansowanego w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 oraz projektu CoBiUM, dofinansowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk,
 
Projekt City Changer Cargo Bike otrzymał dofinansowanie z Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Będzie on realizowany w Gdyni przez 36 miesięcy i rozpocznie się jeszcze w tym roku.
- City Changer Cargo Bike ma na celu zwiększenie świadomości na temat rowerów cargo i ich promocję w wykorzywaniu rowerów towarowych do dostaw i usług, prywatnych podróży miejskich (zakupy, rozrywka, transport dzieci),a także jako mobilne stoiska handlowe - mówi Marcin Wołek, radny miasta Gdyni. - Gdynia w projekcie będzie wdrażać programy pilotażowe, organizować warsztaty, tworzyć materiały edukacyjne oraz promować ruch rowerowy z użyciem wszechstronnych i innowacyjnych pojazdów, jakimi są rowery towarowe.
W Gdyni projekt ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie sposobów wykorzystania roweru towarowego "cargo" i jego popularyzację wśród prywatnych użytkowników.
Budżet dla Miasta Gdyni wynosi 109 950 EURO (ok. 494 775 zł). Koszty kwalifikowalne w ramach projektu są finansowane na poziomie 100%.

Projekt CoBiUM otrzymał dofinansowanie z Programu Współpracy INTERREG Południowy Bałtyk. Ma być realizowany do stycznia 2021 roku.
- Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania roweru cargo jako ekologicznego środka transportu. Zajmuje się trzema głównymi obszarami zastosowań dla takich rowerów: rowery cargo dla prywatnych użytkowników np. transport dzieci, zakupy; rowery cargo dla służb miejskich np. czyszczenie ulic, zbieranie odpadów, poczta kurierska, a także rowery cargo dla biznesu m.in. logistyka, dowozy na krótkim dystansie, dostawy wewnątrz firm - mówi Marcin Wołek.
W ramach projektu CoBiUM, Miasto Gdynia ma zamiar zaangażować się w badanie i prowadzenie działań pilotażowych wśród pracowników Urzędu Miasta Gdyni, jednostek samorządowych oraz przedsiębiorców na terenie ścisłego centrum Gdyni (w powiązaniu z projektem unijnym Freight TAILS dotyczącym dostaw w Śródmieściu).
Budżet na realizację części gdyńskiej projektu wynosi 247.343,81 EURO, jako projekt o charakterze badawczo-innowacyjnym otrzyma dofinansowanie 85% kosztów personelu, zewnętrznych usług i ekspertyz w ramach Programu INTERREG Południowy Bałtyk.
Oba projekty zostały przyjęte przez Radę Miasta jednogłośnie.

Radni obradowali również nad propozycją rezolucji do centralnej administracji publicznej, w tym Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań związanych z ochroną brzegu morskiego, w szczególności na odcinku Orłowa i Redłowa.
 
Projekt rezolucji wniósł Tadeusz Szemiot, radny Platformy Obywatelskiej. Rada skierowała projekt do prac komisji.
- Nie wszyscy czujemy zaproponowany tekst. Chcemy go omówić z Urzędem Morskim i Wydziałem Środowiska. Nie mamy wątpliwości, że temat jest bardzo ważny, jednak chcemy do niego podejść w pełni profesjonalnie – tłumaczy Kamil Góral, przewodniczący komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdyni.

Kolejna sesja Rady Miasta planowana jest na 28 marca br.

  • ikonaOpublikowano: 28.02.2018 15:40
  • ikona

    Autor: Lechosław Dzierżak (l.dzierzak@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 01.03.2018 08:08
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona