Regulamin profilu „Gdynia” w serwisie Facebook.com

Regulamin profilu  „Gdynia” w serwisie Facebook.com

Profil „Gdynia”  jest oficjalnym kanałem Urzędu Miasta Gdyni w serwisie Facebook.com. Znajdziecie tu m.in. informacje dla mieszkańców, turystów o bieżących wydarzeniach i prowadzonych działaniach miejskich, a także innych ważnych planowanych inicjatywach związanych z miastem.


Regulamin określa zasady i warunki zamieszczania komentarzy i opinii na profilu. Wprowadzenie regulaminu nie oznacza ograniczenia możliwości prowadzenia dyskusji lub dzielenia się swoimi opiniami. Zasady mają na celu wyeliminowanie treści propagujących przemoc, sprzecznych z prawem, mowy nienawiści, ośmieszania i obrażania innych Użytkowników serwisu, pomówień, a także spamu oraz promowania fake newsów czy treści naruszających zasady netykiety.
 
Zachęcamy do przestrzegania zasad w trosce o utrzymanie poziomu dyskusji i budowania atmosfery wzajemnego szacunku.
 
Jednocześnie informujemy, że profil nie jest oficjalnym kanałem do podejmowania jakichkolwiek działań formalnych związanych z działalnością Urzędu Miasta Gdyni i jednostki organizacyjne Miasta, w tym składania skarg i reklamacji. Wszelkie treści o takim charakterze będą informacyjnie przekazywane do odpowiednich komórek Urzędu Miasta oraz jednostek, bez gwarancji uzyskania wiążącej odpowiedzi i rozpatrzenia sprawy.
 
Niezbędne informacje, jak załatwić sprawy urzędowe, w tym reklamacje i skargi, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.gdynia.pl/
 
Postanowienia ogólne Regulaminu:
 
1. Właścicielem profilu „Gdynia” na Facebook.com (https://www.facebook.com/Gdynia), jest Gmina Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, al. Marsz. Piłsudskiego 52-54, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, tel.: 58 626 26 26.
 
2. Prowadzenie profilu Właściciel powierza pracownikom Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Gdyni, w szczególności pracownikom Referatu Relacji z Mediami, Gdynia 81-382, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, tel. 58 668 81 26, internet@gdynia.pl.(zwanym dalej „Prowadzącymi”).
 
3. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z profilu „Gdynia”, a także prawa i obowiązki Użytkowników.
 
4. Użytkownikiem profilu „Gdynia” na Facebook.com może być tylko osoba posiadająca konto w serwisie Facebook.com.
 
5. Każdy Użytkownik korzystający z profilu „Gdynia” na Facebook.com zobowiązany jest do wcześniejszego zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 
6. Zasady korzystania z profilu „Gdynia” na Facebook.com
  • nie przeklinaj.
  • nie obrażaj i nie atakuj personalnie swoich rozmówców. Każda osoba zobowiązana jest do okazywania szacunku pozostałym Użytkownikom.
  • nie podszywaj się pod innych.
  • nie publikuj ogłoszeń ani reklam, konkursów komercyjnych.
  • nie spamuj – nie zamieszczaj tej samej informacji w wielu miejscach, wielokrotnie.
  • nie pisz WIELKIMI literami.
  • nie zamieszczaj komentarzy,  które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe czy też naruszające normy dobrego wychowania, w tym w szczególności treści erotyczne, pornograficzne, brutalne, wulgarne, itp.
  • zachęcamy do zamieszczania wypowiedzi zgodnych z zasadami ortografii oraz poprawnego stosowania odmian wyrazów i zwrotów grzecznościowych.
  • szanuj prawo do własności w sieci – publikując zdjęcie czy przytaczając wypowiedź, należy podać autora i źródło.
  • na profilu mile widziane są wypowiedzi merytoryczne, opierające się na faktach i kulturalne.
 
7. Za skutki działań Użytkownika, polegających na umieszczaniu określonych komentarzy, opinii lub innych treści na profilu „Gdynia” na Facebook.com, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.
 
8. Właściciel  nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z profilu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub serwisu społecznościowego Facebook.com.
 
9. Odpowiedzialność Właściciela za działania wobec Użytkownika oraz osób trzecich w związku z korzystaniem z profilu „Gdynia” na Facebook.com jest wyłączona.
 
10. Aby zapewnić ochronę danych osobowych Użytkowników Właściciel nie wymaga od nikogo danych osobowych typu:
a) numer PESEL,
b) numer dowodu osobistego,
c) numer kont osobistych itp.
Ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych, użytkownicy biorą odpowiedzialność za zamieszczane dane osobowe zarówno własne, jak i osób trzecich.
 
11. Użytkownicy mają prawo do wyrażania swojej opinii.  Każda opinia Użytkowników jest traktowana jako prywatne, subiektywne zdanie na określony temat. Na profilu mogą być prowadzone dyskusje między Użytkownikami, pod warunkiem stosowania się do zasad korzystania z profilu zawartych w punkcie 6 Regulaminu.
 
Naruszenie postanowień Regulaminu:
 
1. Prowadzący profil „Gdynia” na Facebook.com zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego regulaminu.
 
2. Treści powtarzające się pod wątkami, nie wnoszące żadnych wartości do prowadzonej na profilu dyskusji, będą pozostawiane bez odpowiedzi lub usuwane.
 
3. Prowadzący profil „Gdynia” na Facebook.com zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownika, gdy:
 
Użytkownik korzysta z profilu „Gdynia”, naruszając obowiązujące zasady oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności zawarte w punkcie 6;
 
Nazwa Użytkownika jest niezgodna z prawem, dobrymi obyczajami, jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub sugeruje, że jest to profil wykorzystywany przez Urząd Miasta Gdyni lub jednostki organizacyjne Miasta, co może wprowadzać w błąd pozostałych Użytkowników.  
 
Zasady dotyczące ochrony danych osobowych:
 
1. Użytkownicy Facebooka zakładając konto akceptują politykę prywatności, regulamin i zasady określone na https://www.facebook.com/legal/terms.
 
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Facebook.com
 
3. Zakres przetwarzanych danych jest określony w Regulaminie  / polityce prywatności Facebook.com
 
 
Postanowienia końcowe Regulaminu:
 
1. Regulamin jest dostępny na stronie Gdynia.pl
 
2. Regulamin obowiązuje od momentu udostępnienia go poprzez stronę Gdynia.pl na profilu „Gdynia” na Facebook.com.
 
3. Właściciel strony ma prawo do zakończenia działania profilu „Gdynia” na Facebook.com w dowolnym momencie.
 
4. W przypadku nieważności któregoś z postanowień Regulaminu, ważność pozostałych nie podlega wygaśnięciu.
 
5. We wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, obowiązują postanowienia zawarte w regulaminie i Polityce prywatności serwisu Facebook.com: https://www.facebook.com/legal/terms.