Obserwatorium Zmian

Plan fragmentu Małego Kacka do wglądu

Fragment mapy Gdyni z zaznaczonym czerwoną, przerywaną linią obszarem dzielnicy Mały Kack, który jest objęty projektem planu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy części Małego Kacka - terenu położonego w pobliżu ulic Przemyskiej i Bądkowskiego, fot. Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Od 23 kwietnia do 17 maja 2022 roku w Gdynia InfoBox (ul. Świętojańska 30) wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - rejon ulic Przemyskiej i L. Bądkowskiego.


Projekt planu wprowadza zmianę funkcji dotychczas ustalonej w planie miejscowym – tereny obiektów produkcyjnych, składów magazynów, zabudowy usługowej - na funkcję usługową oraz mieszkaniową. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej będzie mogło stanowić uzupełnienie monofunkcyjnego obszaru zabudowy usługowej zrealizowanej wzdłuż ulic Łużyckiej i Stryjskiej.

Z projektem planu można się zapoznać w gdyńskim InfoBoksie oraz w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. Projekt planu jest dostępny także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni, na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce „Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych”.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 28 kwietnia 2022 roku o godz. 17:00.

Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusji publicznej są zamieszczone na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany w zakładce przedmiotowego planu.

W przypadku pytań, pomocą służą także pracownicy Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do prezydenta Gdyni. Uwagi można składać do dnia 31 maja 2022 roku, w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej projektu planu.

Uwagi do projektu planu zostaną rozpatrzone przez prezydenta Gdyni. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni, na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce „Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych”.

  • ikonaOpublikowano: 26.04.2022 15:40
  • ikona

    Autor: Kamil Złoch (k.zloch@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 29.04.2022 09:03
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona