1022 (622) 2011-10-07 - 2011-10-13

Po XII sesji Rady Miasta Gdyni

28 września 2011 odbyła się XII w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przegłosowali 18 uchwał, a wśród nich:
- zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2011, w wyniku których wynosi on po stronie:
dochodów - 1 071 543 517 zł,
wydatków - 1 255 279 392 zł,
przychodów - 298 326 087 zł,
rozchodów - 113 500 000 zł.
Zmiany mają związek m.in. z otrzymaniem większych środków budżetowych na realizację projektów „Młodzież w działaniu" i „Sokrates Comenius".

Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni
- uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni i nadania jej statutu.
Młodzieżowa Rada Miasta to doskonały instrument kształtowania wśród młodych ludzi postaw obywatelskich oraz zachęcania ich do aktywnego działania na rzecz najbliższego otoczenia. Stwarza także możliwość poszerzenia wiedzy o samorządzie i jego funkcjonowaniu.

W skład Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej młodzieżowej szkoły ponadgimnazjalnej, której siedziba znajduje się na terenie Gdyni. Rada obraduje na sesjach zwoływanych nie rzadziej niż raz na sześć tygodni. Wybory do Rady pierwszej kadencji odbędą się w grudniu 2011 r. Kadencja Rady trwa rok.

- w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne, rejon ulic Śląskiej i Podolskiej.
Granica obszaru objętego planem przebiega następująco:
- od zachodu i południa - wzdłuż ulic Warszawskiej i Poznańskiej do Węzła Franciszki Cegielskiej;
- od wschodu i północy - wzdłuż linii kolejowej (odcinek Gdańsk - Gdynia).
- w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej.
Granice obszaru objętego planem przebiega następująco:
- od wschodu - wzdłuż ulic: Warszawskiej, Poznańskiej i Bydgoskiej do ul. Kieleckiej;
- od południa, zachodu i północy - wzdłuż ul. Kieleckiej i terenów leśnych do ul. H. Kołłątaja, obejmując pas lasu szerokości ok. 30 m i teren Morskiego Instytutu Rybackiego.

- w sprawie nabycia prawa do nagrody jubileuszowej przez Prezydenta Miasta Gdyni.
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej przysługującej za 20 lat pracy w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody, tj. 6 października 2011 r., w wysokości 75% wynagrodzenia miesięcznego.
Nagroda jubileuszowa przewidziana ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych przysługuje wszystkim pracownikom samorządowym, w tym również prezydentowi miasta po osiągnięciu stosownego stażu.

- w sprawie nabycia prawa do wyższej stawki dodatku za wieloletnią pracę przez Prezydenta Miasta Gdyni.
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek nabędzie w dniu 6 października 2011 r. prawo do dodatku za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.
Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu po 5 latach pracy w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

- w sprawie zmiany Statutu Miasta Gdyni, która dotyczy inicjatywy uchwałodawczej dla mieszkańców.
22 czerwca 2010 r. Rada Miasta Gdyni uchwaliła zmiany w Statucie Miasta Gdyni wprowadzające zapisy odnośnie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, chcąc zachęcić mieszkańców do brania czynnego udziału w życiu lokalnej społeczności, budowania poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za miasto. Roczne doświadczenia wykazały jednak istotne problemy z realizacją tego typu inicjatyw związane ze zbyt rygorystycznymi i niejasnymi zapisami dotyczącymi formalnych warunków zgłaszania projektów.
Uchwalona zmiana ma na celu przede wszystkim wskazanie precyzyjnych zasad zbierania podpisów wnioskodawców, ale również jasno określa kwestie opinii prawnej dotyczącej zgłaszanego projektu. Jej brak na etapie zgłaszania projektu nie stanowi przeszkody formalnej. Natomiast negatywna opinia wyrażona przez służby miejskie w stosunku do projektu uchwały nieposiadającego wcześniej takiej opinii, jakkolwiek uniemożliwi procedowanie nad nim podczas sesji, powinna zostać przekazana wnioskodawcom wraz z sugestiami możliwych do wprowadzenia poprawek do projektu.
W przypadku zgłoszonego projektu uchwały posiadającego pozytywną opinię prawną adwokata lub radcy prawnego, uznaje się go za zgłoszony poprawnie, w konsekwencji umożliwiając jego prezentację i dyskusję podczas sesji rady miasta. Natomiast wszelkie wątpliwości, w tym również natury prawnej, powinny być elementem takiej dyskusji i stać się argumentami, m.in. w oparciu o które radni zajmują stanowisko w głosowaniu nad projektem. Uchwała w sposób wyczerpujący reguluje również kwestie udziału w dyskusji pełnomocników wnioskodawców.
Z treścią wszystkich uchwał można zapoznać się na stronie www.gdynia.pl/wladze/rada/7131_71754.html. 

ikona