1035 (635) 2012-01-20 - 2012-01-26

Informacja Urzędów Skarbowych w Gdyni

Informacja w sprawie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdyni:
I. Ostateczny termin składania zeznań podatkowych PIT za 2011 rok upływa 30 kwietnia 2012 roku.
II. Sposób złożenia zeznania:
- osobiście we właściwym miejscowo urzędzie;
- listem poleconym, za pobraniem opłaty pocztowej na adres: Pierwszy Urząd Skarbowy, ul. Władysława IV 2/4, 81- 353 Gdynia. Na liście poleconym musi być podane: imię i nazwisko oraz dokładny adres nadawcy:
- elektronicznie za pośrednictwem Internetu www.e-deklaracje.gov.pl:
• z bezpiecznym podpisem,
• bez bezpiecznego podpisu - osoby dokonujące wspólnego rozliczenia z małżonkiem nie składają w urzędzie pełnomocnictwa UPL-1.
III. Wpłaty wynikające z zeznania podatkowego dokonuje się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: NBP O/O Gdańsk 95 1010 114 0014 371 2223 000000 z dopiskiem na odwrocie przekazu: „Rozliczenie podatku dochodowego za 2011 r." oraz numer identyfikatora podatkowego tj. NIP ( podatnik prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowany podatnik podatku VAT) lub PESEL.
IV. Sposób otrzymania nadpłaty podatku:
- na rachunek bankowy (podany lub uaktualniony na formularzu ZAP-3 - osoby nie prowadzące działalności gospodarczej lub na formularzu CEIDG - osoby prowadzące działalność gospodarczą ),
- w gotówce (gdy brak obowiązku posiadania rachunku bankowego) w formie:
* przekazu pocztowego (pomniejszenie nadpłaty o koszty przekazu pocztowego),
* wypłata w kasie Urzędu (po okazaniu dowodu tożsamości).
Klienci Urzędu mają prawo do wyboru formy zwrotu. Nadpłaty podlegają zaliczeniu z Urzędu na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z Urzędu w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia poprawnie wypełnionego zeznania rocznego. Złożenie zeznania elektronicznie przyśpieszy otrzymanie zwrotu nadpłaty.
V. Punkt obsługi podatnika w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdyni:
- parter (wydawanie formularzy zeznań rocznych wraz z objaśnieniami),
- parter sala obsługi podatnika (udzielanie informacji, składanie zeznań podatkowych).
Punkty czynne są: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 do 15.00, a w środy w godzinach od 8.00 do 18.00. Informacje można uzyskać również pod numerami telefonów:
- dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, najem tel. 58 690 22 45; 58 690 22 19;
- dla podatników osiągających przychody z wynagrodzeń, emerytur, rent, itp. tel. 58 690 22 30; 58 690 22 47;
- przez Krajową Informację Podatkową tel. 801 055 055, 22 330 03 30 oraz na stronach internetowych: www.mofnet.gov.pl, www.kip.gov.pl.
Kasy Urzędu czynne są: w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 8.00 -13.00, a w środę w godz. 8.00 - 15.00.
VI. 1% na rzecz OPP - Przekazanie przez Urząd 1% na rzecz wskazanej w zeznaniu OPP może nastąpić pod warunkiem:
- wpłaty należnego podatku w terminie (brak zaległości podatkowej);
- złożenia zeznania w terminie tj. do 30 kwietnia 2012 r.;
- złożenia ewentualnej korekty zeznania w terminie do 31 maja 2012 r.
Wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku zamieszczono na stronie: www.mpips.gov.pl.
Informacja w sprawie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok w Drugim Urzędzie Skarbowym w Gdyni:
I. Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011r. można przesłać:
- listem poleconym za pobraniem opłaty pocztowej, pod adresem:Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni, 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 25.
Ponadto na liście poleconym należy podać: imię i nazwisko oraz dokładny adres nadawcy:
- w formie elektronicznej, za pośrednictwem Internetu:
www.e-deklaracje.gov.pl.
II. Wpłaty wynikające z zeznania podatkowego dokonuje się w kasie urzędu lub na rachunek bankowy:
NBP O/O Gdańsk 48 1010 1140 0165 4822 2300 0000 z dopiskiem na odwrocie przekazu: „ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2011r." NIP Podatnika lub PESEL
III. Podatnicy mają prawo do wyboru formy zwrotu nadpłaty podatku: gotówką w kasie, przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy.
IV. Nadpłaty podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego. W celu usprawnienia rozliczenia zwrotów nadpłat wynikających ze złożonego zeznania, prosimy o podanie lub aktualizację rachunków bankowych, na które urząd dokona przelewu.
Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty przekazu pocztowego.
V. Punkt obsługi podatnika w Drugim Urzędzie Skarbowym w Gdyni
a) Stanowisko nr 3 - informacje w zakresie:
• kryteriów podziału podatników zobowiązanych do składania zeznań na kategorie w zależności od rodzaju formularza zeznania podatkowego,
• wyboru odpowiedniego formularza zeznania rocznego oraz załączników,
• tytułów uprawniających do odliczeń od dochodu i od podatku,
• dokumentów uprawniających do dokonania odliczeń,
• sposobu wypełnienia formularza zeznania rocznego,
• terminów i sposobu złożenia zeznania rocznego,
• terminów i sposobu dokonania wpłaty podatku,
• terminów i sposobu otrzymania zwrotów nadpłaty podatku,
• konsekwencji wiążących się z niezłożeniem lub nieterminowym złożeniem zeznania rocznego
b) Wszystkie formularze zeznań rocznych wraz z objaśnieniami znajdują się w sali obsługi podatnika
c) Składanie zeznań podatkowych - Kancelaria Ogólna - sala obsługi podatnika Punkt jest czynny:
• udzielanie informacji, wydawanie druków i przyjmowanie zeznań rocznych:
- w środy w godzinach od 8.00 do 18.00,
- w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach od 8.00 do 15.00,
VI. INFORMACJE można uzyskać również pod numerami telefonów: 58 69 02 124, 58 69 02 178, 58 69 02 144, 58 69 02 145, 58 69 02 147, 58 69 02 183.
STANOWISKO KASOWE URZĘDU czynne w: środy w godzinach od 8.00 do 15.00, poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach od 8.00 do 13.00.
Ostateczny termin składania zeznań podatkowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok upływa 30 kwietnia 2012 roku. 

ikona