1035 (635) 2012-01-20 - 2012-01-26

Uwaga,rodzice pobierający świadczenia pielęgnacyjne!

Dobra wiadomość dla rodziców pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z 27 grudnia 2011 r., w okresie od stycznia do marca 2012 r. mogą otrzymać dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.
Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do gminy wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku, co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie tych terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Pomoc ta w kwocie 100 zł miesięcznie przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (tylko rodzicom dzieci) za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. oraz realizowana jest w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za te miesiące. Pomoc nie jest świadczeniem rodzinnym i nie powoduje zmiany podstawy opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne.
Program ten będzie realizowany ze środków budżetu państwa. Szczegóły na: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/komunikat-w-sprawie-rzadowego-programu-wspierania-osob-pobierajacych-swiadczenie-pielegnacyjne/.  

ikona