1041 (641) 2012-03-02 - 2012-03-08

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wydaniu postanowienia z dnia 20.02.2012 r., znak: MGS/MB/72216/9-E/2010-2011, o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 234, km. 21 Obręb Wiczlino o pow. 600 m², objętą decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.09.2010 r., Nr RAAII.GK.7353-400/10/408/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni - Odcinek I - ul. Chwarznieńska od granicy lasu do zakrętu w rejonie ul. Gierdziejewskiego", sprostowanej postanowieniem z dnia 17.12.2010 r., RAAII.GK.7353-400/10/408/ulica.
Od postanowienia służy prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.
Doręczenie, zgodnie z art. 49 kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

***

Dyrektor
Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
poszukuje kandydatów na stanowisko: KIEROWNIKA DZIAŁU UZGODNIEŃ.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: BIP Urzędu Miasta Gdyni, jednostki i firmy związane z samorządem, inne, Zarząd Dróg i Zieleni, praca oraz w Kadrach, tel. 58 764 40 11 lub u Zastępcy Dyrektora ZDiZ tel.: 58 761 20 00.

***

NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana" Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Legionów 67
wynajmie pomieszczenie o pow. 14,00 m² na działalność medyczną .
Dodatkowe informacje można uzyskać drogą telefoniczną pod numerem tel. 58 699 35 73 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: nzozmaks@poczta.onet.pl.

***

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza dwuetapowy przetarg
na oddanie w dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV
Nieruchomość zlokalizowana jest w Gdyni przy ul. Władysława IV, oznaczona na karcie mapy km 58, obręb Gdynia o powierzchni 2646 m², obejmująca część działki nr 818/69 oraz działki nr: 819/69, 827/113, 816/71, 825/109, 824/112, 821/158. Nieruchomość przeznaczona jest pod budowę i prowadzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem podziemnym wraz z usługami towarzyszącymi, zapleczem sanitarno - szatniowym i infrastrukturą techniczną. W pierwszym etapie przetargu tj. przetargu nieograniczonego pisemnego oferenci składają na wydruku koncepcję programowo-przestrzenną zagospodarowania nieruchomości w formie wizualizacji obejmującej: projekt zagospodarowania terenu, rzuty, przekroje wraz z pokazaniem elewacji oraz harmonogramem realizacji inwestycji.
Część jawna I etapu przetargu odbędzie się 30 marca 2012 roku o godz. 10.00 w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54).
Dla oferentów zakwalifikowanych do II etapu przeprowadzony zostanie przetarg ustny ograniczony w celu ustalenia najwyższej stawki czynszu dzierżawnego.
Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenia przetargu określone w materiałach przetargowych, będą dostępne są w Referacie Administrowania Gruntami w pok. 426 ( IV piętro) Urzędu Miasta Gdyni oraz na stronie www.investgdynia.pl. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości pod nr tel. 58 668 81 49.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 następujących wykazów:
1. wykazu 233/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Adm. Unruga (część działki nr 727, km 12 obręb Pogórze) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 5406/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.02.2012 r.) z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną.
2. wykazu 234/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Adm. Unruga (część działki nr 748, km 12 obręb Pogórze) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 5407/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.02.2012 r.) z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną.
3. wykazu 235/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Adm. Unruga (część działki nr 748, km 12 obręb Pogórze) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 5408/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.02.2012 r.) z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną.
4. wykazu 236/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Adm. Unruga (część działki nr 748, km 12 obręb Pogórze) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 5409/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dni 21.02.2012 r.) z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną.
5. wykazu 240/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Adm. Unruga 150 (działka nr 666/10, część działki nr 666/1, km 10 obręb Pogórze) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 5419/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.02.2012 r.) z przeznaczeniem na cele sakralne;
6. wykazu 242/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Świętojańskiej/róg 10 Lutego (część działek nr: 55, 72, 77, 479/71, 480/71, km 55 obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony (załącznik do Zarządzenia nr 5443/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.02.2012 r.) z przeznaczeniem na budowę (instalacja) i prowadzenie obiektu Gdynia Info Box.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 27.02.2012 r. do 20.03.2012 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Tatrzańskiej.
Wadium dla wskazanej nieruchomości wynosi 5000 zł a minimalne postąpienie 500 zł.
Ustala się wywoławczą stawkę 55.350,00 zł czynszu dzierżawnego.
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy jest na urządzenie 6 ogólnodostępnych miejsc postojowych. Wylicytowany czynsz płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy. Umowa dzierżawy podpisana zostanie w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyłoniony w przetargu dzierżawca oprócz czynszu płaci podatek VAT 23% i podatek od nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 14.03.2012 r. w sali 105A o godz. 10.00, na pierwszym piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Wadium w wysokości 5000 zł należy wpłacić w terminie 5 dni przed terminem przetargu na konto depozytowe w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Referacie Administrowania Gruntami pok. nr 337 na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni.
Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu oraz warunków przetargu pod nr tel. 58 668 85 33 i 668 85 05 oraz na stronie www.inwestgdynia.pl.

***

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej cz. dz. nr 791/2 km. 53 o pow. 31,8 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do dnia 30.06.2012 r.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 16.02.2012 r. do dnia 7.03.2012 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 237/2012/VI/M położonej przy ul. Inżynierskiej 72 (część działki nr 691/241, KM 80 obręb Gdynia) o powierzchni 70 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 5410/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 21.02.2012 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 24.02.2012 r. do 16.03.2012 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego, składającej się z działek gruntu: nr 996/17 o pow. 25 m² i nr 997/17 o pow. 61 m², opisanej na karcie mapy 71, obręb Gdynia - łącznie o pow. 86 m². Wykaz nr 232/2012/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 5405/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 lutego 2012 roku wywieszony jest od 24 lutego 2012 r. do 16 marca 2012 roku.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 238/2012/VI/M położonej przy ul. Janusza Korczaka (działka nr 484/35, KM 70 obręb Gdynia) o powierzchni 38m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 5411/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 21.02.2012 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 24.02.2012 r. do 16.03.2012 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 239/2012/VI/M położonej przy ul. Przebendowskich (cz. dz. nr 872/36, KM 81, dz. nr 102/1, KM 83 obręb Gdynia) o pow. 4.200 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 5412/12/VIM Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.02.2012 r.) z przeznaczeniem na parking ogólnodostępny. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 24.02.2012 r. do 16.03.2012 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 239/2012/VI/M położonej przy ul. Przebendowskich (cz. dz. nr 872/36, KM 81, dz. nr 102/1, KM 83 obręb Gdynia) o pow. 4.200 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 5412/12/VIM Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.02.2012 r.) z przeznaczeniem na parking ogólnodostępny. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 24.02.2012 r. do 16.03.2012 r.

ikona