1041 (641) 2012-03-02 - 2012-03-08

Po XVII sesji Rady Miasta Gdyni

22 lutego 2012 r. odbyła się XVII w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przyjęli 22 uchwały, a wśród nich:
Zmiany w budżecie Miasta Gdyni na rok 2012
- Radni uchwalili zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2012, w wyniku których wynosi on po stronie:
dochodów - 1 179 159 238 zł,
wydatków - 1 319 659 470 zł,
przychodów - 202 000 232 zł,
rozchodów - 61 500 000 zł.
Zmiany mają związek m.in. ze zwiększeniem środków unijnych na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni" czy przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2011 r. na rozbudowę Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
Opłaty za odbiór nieczystości
- Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Uchwała zachowuje preferencyjną górną stawkę w wysokości 1 grosz/litr (10 zł/m³) za odebranie odpadów zebranych selektywnie oraz ustala 16% wzrost górnej stawki za odebranie odpadów zmieszanych (ze 140 zł do 163,30 zł za m³).
Powyższe zmiany są konieczne ze względu na uchwaloną przez Sejm RP tzw. ustawę okołobudżetową, przewidującą m.in. 14% wzrost akcyzy na olej napędowy, zmianę wysokości inflacji (w 2011 r. wynosiła blisko 5%), wzrost ceny oleju napędowego (w styczniu 2011 r. wynosiła ona 4,73 zł/litr, a obecnie 5,75 zł/litr - wzrost o 22%), wzrost kosztów robocizny oraz transportu odpadów.
Uchwała nie przewiduje wzrostu kosztów odbioru nieczystości ciekłych. Pozostawia na niezmienionym, preferencyjnym poziomie górną stawkę opłaty za odbiór odpadów zebranych w sposób selektywny, przez co stanowi zachętę dla mieszkańców do selektywnego gromadzenia odpadów.
Zmiany w regulaminie Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej
- Radni dokonali zmiany w uchwale z 26 września 2007 r. w sprawie ustanowienia Gdyńskiej Nagrody Literackiej w Kategorii Dramatu, której nazwa została zmieniona uchwałą z 27 lutego 2008 r. na Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory napisane w okresie 12 miesięcy przed terminem nadsyłania prac wynikającym z regulaminu konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną.
Dotychczasowy zapis w tej kwestii stanowił, iż do konkursu można zgłosić dzieła dramatyczne, które wcześniej nie były wystawiane ani drukowane. Spowodowało to ograniczenie liczby uczestników. Wśród finalistów konkursu trafiały się teksty trudne do przełożenia na język spektaklu i z tego powodu niewystawiane na scenie. Rozwiązanie podniesie prestiż gdyńskiego konkursu, przenosząc go z wąskiej grupy teatru niszowego do szerokiego nurtu nowej polskiej dramaturgii.
Opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni
- Radni wybrali opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni. Została nim Beata Ulicka, która ma duże doświadczenie w pracy z młodzieżą. Jest nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw przedsiębiorczości w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni.
Rondo komandora Bogumiła Nowotnego
- Radni podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy „Rondo komandora Bogumiła Nowotnego" skrzyżowaniu ulic Zielonej i Bosmańskiej.
Bogumił Franciszek Nowotny (ur. 3 lutego 1872, zm. 17 listopada 1960) - oficer polskiej i austro-węgierskiej marynarki wojennej, pułkownik marynarki (komandor).
Przyczynił się do wydania przez Naczelnika Państwa - Marszałka Józefa Piłsudskiego dekretu, powołującego Sekcję Marynarki Wojennej w Ministerstwie Spraw Wojskowych (28 listopada 1918 roku). Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę został wyznaczony na stanowisko szefa tej Sekcji, czyli pierwszego dowódcę Marynarki Wojennej.
Ulica admirała Romualda Wagi
- Radni podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy „ul. admirała Romualda Wagi" ulicy przebiegającej od Ronda Bitwy pod Oliwą do Nabrzeża Północnego Portu Wojennego w Gdyni i dalej wzdłuż nabrzeża do bramy Stoczni Marynarki Wojennej.
Romuald Andrzej Waga (ur. 26 stycznia 1936 w Lublinie, zm. 29 listopada 2008) - polski admirał, morski dyplomowany oficer pokładowy okrętów torpedowych i rakietowych. W latach 1954-1996 służył w Siłach Zbrojnych, dowodząc KT-76 (1960-1961), ORP „Gdynia" (1964-1967), 8 Flotyllą Obrony Wybrzeża (1979-1983) oraz Marynarką Wojenną (1989-1996).
Statut Muzeum Emigracji
- Radni podjęli uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Emigracji w Gdyni.
Głównym celem Muzeum Emigracji w Gdyni będzie upowszechnianie wiedzy o emigracji z ziem polskich oraz migracji ludności na przestrzeni wieków, a także gromadzenie i udostępnianie zbiorów z zakresu historii emigracji.
Zgodnie z założeniami Muzeum ma być miejscem nowoczesnym, centrum debat i dyskusji o emigracji oraz inicjatorem nowych przedsięwzięć związanych z tą tematyką.
Muzeum zostanie zlokalizowane we wnętrzach zabytkowego Dworca Morskiego, który przez pół wieku służył obsłudze morskiego ruchu pasażerskiego. Gdynia stanowiła wówczas centrum polskiego wychodźstwa. Projekt przewiduje przywrócenie pierwotnych planów architektonicznych obiektu i jego odbudowę odzwierciedlającą stan z lat 30 XX w.
Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/wladze/rada/uchwaly/7341_74970.html. 

ikona