1067 (667) 2012-09-14 - 2012-09-20

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Tezeusza 6A oznaczonej na KM 20 obręb Wiczlino jako działka gruntu nr 533/6 o pow. 895 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 446/12/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7667/12/VI/M z dnia 28 sierpnia 2012 wywieszony jest na okres 21 dni od 29 sierpnia 2012 r. do 19 września 2012 r.
Prezydent  Miasta   Gdyni
  
informuje, iż 21 września 2012 roku o godzinie 10.00 w Sali 101 Urzędu Miasta Gdyni odbędzie się II etap przetargu tj. przetarg ustny ograniczony w celu ustalenia najwyższej stawki czynszu
dzierżawnego na dzierżawę na czas oznaczony - 20 lat, nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej na Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego . szczegółowe informacje: http://www.gdynia.pl/  i http://www.investgdynia.pl/ tel. 58 668 81 49.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni, ul. Porębskiego 21
ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds. płac w pełnym wymiarze czasu pracy. Termin przyjmowania ofert: do 24 września 2012 r. do godz. 15.00. Szczegóły na stronie www.zs11gdynia.republika.pl.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu nr 9/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Chrzanowskiego 14/11.
Wykaz wywieszono na okres 3 tygodni od dnia 11.09.2012 r. do dnia 3.10.2012 r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 26, ul. Tatrzańska 40 w Gdyni
informuje o możliwości wynajęcia sali gimnastycznej przez osoby dorosłe na
: zajęcia sportowe, gimnastykę, koszykówkę w następujących terminach: poniedziałki i piątki od godz. 16.00, wtorki i środy od godz. 17.30, czwartki od godz. 15.00, soboty, niedziele w dowolnych godzinach. Szczegółowych informacji udziela sekretariat, tel. 58 620 66 64.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Muchowskiego 4A oznaczonej na KM 44 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 590/43 o pow. 3495 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 445/12/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7666/12/VI/M z dnia 28 sierpnia 2012 r. wywieszony jest na okres 21 dni od 29 sierpnia 2012 r. do 19 września 2012 r.

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Gdyni, ul. Wolności 25
ogłasza konkurs na stanowisko: referenta d/s płac w wymiarze 1 etatu.
Planowane zatrudnienie od 1.11.2012 r. Warunki zatrudnienia dostępne są na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4847_.html w zakładce praca.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 620 30 02.

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gdyni
wykonującego zadanie starosty z zakresu administracji rządowej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. ) i art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że na wniosek Biura Usług Technicznych DAGRANI z siedzibą w Gdańsku - działającego w imieniu Pana Zbigniewa Morozowskiego - zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości (w zakresie udziałów w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, należącym do nieustalonych spadkobierców po Jadwidze Stec i Teresie Janczewskiej), położonej w Gdyni przy ul. Gen. Mariusza Zaruskiego, Wiesławy Kwiatkowskiej, oznaczonej jako działka nr 274, k.m. 39 Obręb Wiczlino, przez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku usytuowanego na działce nr 277/9.
W związku z powyższym zainteresowane strony mogą składać ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski w przedmiotowej sprawie do Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Po tym terminie przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzoną dokumentację.

Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni, ul. Grabowo 2, ogłasza przetarg na sprzedaż środka trwałego w formie licytacji: maszyny do konserwacji tafli lodowiska - Rolba „ZAMBONI" - rok 1980
Nr inwentarzowy maszyny MDK-760/03. Cena wyjściowa 8000,00 zł brutto.
Środek trwały można oglądać w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 w Gdyni przy ul. Bema 33 (sezonowe miejskie lodowisko).
Pisemne oferty zawierające propozycje cenową, należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury (lub wysłać pocztą) w terminie do 21 września 2012 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 września 2012 r. o godz. 10.30 w siedzibie MDK, ul. Grabowo 2, Dział administracji - III piętro pok. 32.
Osobę upoważnioną do kontaktu z ofertami jest kierownik administracyjny - Anna Wiśniewska, telefon 58 698 63 02 wew. 23. Zastrzeżenie:
1. sprzedawca zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, jeżeli uczestnicy zaoferują jednakową cenę;
2. sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia części lub całego przetargu pisemnego - bez podania przyczyny.

Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro na: utrzymanie, konserwację i naprawy bieżące szaletów miejskich będących w utrzymaniu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/szalety.
Termin składania ofert: 18.09.2012 r., godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Jan Gawin, tel. 58 761 20 50 w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan 58 761 20 87 w godz. 8.00 - 16.00.

Dyrekcja Gimnazjum nr 3 w Gdyni, ul. Gospodarska 1
zatrudni od zaraz nauczyciela muzyki na 2/18 etatu.
CV należy przesyłać na adres e-mail: biuro@gimnazjum3.gdynia.pl lub dostarczyć do sekretariatu szkoły w godz. 7.30 do 16.00.

Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia nr 7738/12/VI/R z dnia 10.09.2012
przyznał dotacje w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu innowacji społecznych w postaci działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień (w tym prowadzenie klubu dla młodzieży) i organizowania społeczności lokalnej w rejonie Zamenhoffa i Opata Hackiego w terminie od 10.09. 2012 r. do 30.06.2014 r. następującemu podmiotowi: Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni", z siedzibą w Gdyni, ul. Modrzewiowa 4c/8 w wysokości 140 000 zł. w roku 2012.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Płk. Dąbka 165A oznaczonej na KM 40 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 218/15 o pow. 953 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 444/12/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7665/12/VI/M z dnia 28 sierpnia 2012 wywieszony jest na okres 21 dni od 29 sierpnia 2012 r. do 19 września 2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Bursztynowa 1A oznaczonej na KM 64 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 241/23 o pow. 570 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 441/12/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7662/12/VI/M z dnia 28 sierpnia 2012 wywieszony jest na okres 21 dni od 29 sierpnia 2012 r. do 19 września 2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Mitry 7A oznaczonej na KM 20 obręb Wiczlino jako działka gruntu nr 533/5, 563 o pow. 1767 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 443/12/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7664/12/VI/M z dnia 28 sierpnia 2012 r. wywieszony jest na okres 21 dni od 29 sierpnia 2012 r. do 19 września 2012 r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Tezeusza 6A oznaczonej na KM 20 obręb Wiczlino jako działka gruntu nr 533/6 o pow. 895 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 446/12/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7667/12/VI/M z dnia 28 sierpnia 2012 wywieszony jest na okres 21 dni od 29 sierpnia 2012 r. do 19 września 2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej przy ul. Kopernika 137-139 oznaczonej na KM 71 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 991/1 i 992/1 o pow. 4809 m² przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 442/12/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7663/12/VI/M z dnia 28 sierpnia 2012 wywieszony jest na okres 21 dni od 29 sierpnia 2012 r. do 19 września 2012 r.

ikona