1068 (668) 2012-09-21 - 2012-09-27

W środę Sesja Rady Miasta

W środę, 26 września 2012 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni, o godz. 12.00 rozpocznie się XXIII Sesja Rady Miasta. Porządek obrad przewiduje dyskusję nad projektami uchwał w sprawach:
- podziału Miasta Gdyni na stałe obwody głosowania,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Hutniczej i Piaskowej,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i A. Dickmana,
- „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Gdyni do roku 2020";
- ustalenia wspólnych zasad realizacji projektu „Invest in Pomerania" z gminą Miasta Sopotu i Gminą Miasta Słupska, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o., Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. i Agencją Rozwoju Pomorza S.A.;
- ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie Miasta Gdyni, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni,
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Brukarskiej,
- wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Chabrowej,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Maciejewicza,
- nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni - miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej przy ul. Płka Stanisława Dąbka zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD 1Y/00030328/2,
- zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli prawidłowości działań organów wykonawczych Miasta Gdyni w zakresie zawieranie i realizacji umów dotyczących dzierżawy oraz administrowania halami targowymi w Gdyni,
- zmiany uchwały nr II/27/10 z 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni. 

ikona