Wypadek na lotnisku w Babich Dołach. Piknik Lotniczy odwołany. Szczegóły w komunikacie.
1076 (676) 2012-11-16 - 2012-11-22

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni informuje,
że zgodnie z Uchwałą nr XXIV/508/12 Rady Miasta Gdyni z 31 października 2012 r. przystępuje się do rozszerzenia dokumentu o nazwie „Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)", stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/294/11 Rady Miasta Gdyni z 21 grudnia 2011 r.
Dokument został opracowany na potrzeby realizacji planowanych na terenie Gdyni inwestycji z udziałem środków europejskich w ramach inicjatywy JESSICA - instrumentu inżynierii finansowej przygotowanego przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który umożliwia wykorzystanie części finansowania ze środków unijnych w postaci zwrotnych inwestycji w projekty dotyczące trwałego rozwoju obszarów miejskich i przyczyniających się do wzrostu ich atrakcyjności.
W związku z dostępnością środków przeznaczonych na wsparcie projektów miejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP), Osi Priorytetowej 3: Funkcje miejskie i metropolitalne, Działania 3.3: Infrastruktura rozwoju miast - wsparcie pozadotacyjne, przystępuje się do rozszerzenia ZIPROM o dalsze przedsięwzięcia wpisujące się w inicjatywę JESSICA, umożliwiając skuteczne aplikowanie o wsparcie z środków unijnych na ich realizację.
Rozszerzony ZIPROM zostanie poddany konsultacjom społecznym w trybie określonym Uchwałą nr XLIV/1075/2006 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2006 r.
Podmioty zainteresowane ubieganiem się o wsparcie w ramach inicjatywy JESSICA na realizację planowanych przedsięwzięć mogą składać wnioski o ich umieszczenie w rozszerzonym ZIPROM. Przyjmowane i rozpatrywane będą wnioski złożone wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/g2/2012_11/60642_fileot.doc.
Formularz dostępny jest także w Wydziale Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni, pokój nr 122.
Wnioski można składać drogą elektroniczną na adres email: umeuro@gdynia.pl lub w Kancelarii Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni, do 10.12.2012 r. Informacje dotyczące ZIPROM dostępne pod nr tel. 58 668 84 48.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwał:
1) uchwały nr XXIV/506/12 z dnia 31.10.2012 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej, którego granice przebiegają:
od wschodu - wzdłuż ul. Portowej, ul. T. Wendy, następnie wzdłuż projektowanej ulicy biegnącej w kierunku projektowanej ulicy Nowej Węglowej,
od północy - wzdłuż projektowanej ul. Nowej Węglowej,
od zachodu - wzdłuż terenów kolejowych,
od południa - wzdłuż ul. Dworcowej, pl. Konstytucji i ul. Jana z Kolna,
2) uchwały nr XXIV/507/12 z dnia 31.10.2012 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zaagospodarowania pzestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon skweru przy ulicy Władysława IV, obejmującego obszar skweru ograniczonego ulicami: Obrońców Wybrzeża, Władysława IV, Armii Krajowej oraz ciągiem pieszo-jezdnym wzdłuż zabudowy zlokalizowanej przy ulicy Abrahama.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów w terminie do dnia 10.12.2012 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nr 513/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Wójta Radtkego (część działki nr 1085/19, km 53, obręb Gdynia o pow. 8 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 8495/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6.11.2012 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie;
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 9.11.2012 roku do dnia 30.11.2012 roku.

Dyrektor Szkołay Podstawowej nr 16 w Gdyni, ul. Chabrowa 43, tel. 58 623 85 67
zatrudni referenta (specjalistę) ds. kadr w wymiarze 1/2 etatu
Wymagania: wykształcenie wyższe - staż pracy minimum 2 lata, wykształcenie średnie- staż pracy minimum 4 lata, znajomość przepisów prawa pracy oraz Karty Nauczyciela, umiejętność przygotowywania sprawozdań dotyczących spraw kadrowych (np. GUS), znajomość obsługi komputera i programu kadrowego PROGMAN ( mile widziana), pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych, niekaralność, znajomość rozliczania PFRON-u ( mile widziana)
zatrudni referenta (specjalistę) do spraw płac w wymiarze 1/2 etatu
Wymagania: wykształcenie wyższe - staż pracy minimum 2 lata, wykształcenie średnie- staż pracy minimum 4 lata, umiejętność naliczania płac pracownikom, prowadzanie dokumentacji związanej z naliczaniem płac, umiejętność obsługi programu płacowego PROGMAN( mile widziana), znajomość przepisów ZUS, znajomość programu PŁATNIK, znajomość przepisów Karty Nauczyciela.
Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny.
Oferty można składać osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres e-mail: sp16.gdynia@wp.pl do dnia 30 listopada 2012 r.
Kandydaci po zakwalifikowaniu zostaną poinformowani o rozmowie wstępnej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej dz. nr 378/45 o pow. 52 m² km. 79; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do dnia 31.10.2014 r.
Wykaz wywieszono na okres od 6.11.2012 r. do dnia 26.11.2012 r.

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej.
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej. Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 7.12.2012 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej dz. nr 295/2 o pow. 121 m² km. 95; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do dnia 31.10.2015 r.
Wykaz wywieszono na okres od 6.11.2012 r. do dnia 26.11.2012 r.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni jednostki budżetowej Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora działu uzgodnień - ½ etatu.
Wykształcenie wyższe lub średnie. Doświadczenie w projektowaniu dróg i ulic, udokumentowane 3-letnim stażem pracy w jednostce projektowej lub 3-letnią działalnością gospodarczą w projektowaniu w branży drogowej.
Pełna wersja ogłoszenia na stronie www.zdiz.gdynia.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w kadrach tel. 58 764 4011 lub u Kierownika Działu Uzgodnień ZDiZ tel. 58 761 20 00.

Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro
na wybór dostawcy wieńców i wiązanek na świerku, wiązanek oficjalnych i artystycznych, pojedynczych kwiatów ciętych z przybraniem, małych krótkich bukietów, koszy teatralnych oraz innych kompozycji kwiatowych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2013 roku (zgodnie art. 41 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w kancelarii ogólnej na parterze Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 do dnia 28 listopada 2012 r. (środa) do godz. 8.30.
2. Wiązanki określone w załączniku nr 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy dostarczyć w dniu 28 listopada 2012 r. (środa) do godz. 8.30. do Urzędu Miasta Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, do sali Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 17.
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip. Informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia, tel. 58 668 81 72.

Gmina Miasta Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
informuje, że w BZP pod numerem 450660 - 2012 z dnia 14.11.2012 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony
poniżej 200.000 euro na druk i kolportaż tygodnika RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2013 roku
Szczegółowy zakres określa SIWZ. Termin składania ofert - do dnia 30.11.2012 r. do godz. 12.00 w pok. nr 201 Urzędu Miasta Gdyni - Zespół Prasowy. Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 30.11.2012 r. o godz. 12.30 w sali 105A Urzędu Miasta Gdyni.
Termin wykonania: 1 styczeń 2013 r. - 31 grudzień 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została umieszczona na stronie: http://www.gdynia.pl/bip/uslugi/446_.html. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Joanna Grajter tel. 58 668 81 28 - Zespół Prasowy, Sylwia Szumielewicz-Tobiasz tel. 58 668 81 29 - Zespół Prasowy.

Informacja o odwołaniu otwartego konkursu ofert
Na podstawie rozdziału VII pkt. 4 podpunktu a załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 7395/12/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami, odwołuje konkurs.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 wykazów:
1. Nr 506/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8474/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 listopada 2012 roku - nieruchomości położonej przy Króla Jana III 18 o pow. 35 m², oznaczonej na karcie mapy KM 82 GD, obejmującej działkę nr 1175/22, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
2. Nr 507/2012/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8475/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 listopada 2012 roku - nieruchomości położonej przy ul. Orłowskiej o pow. 63 m², oznaczonej na karcie mapy KM 82 GD, obejmującej działkę nr 14, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
Wykazy są publikowane przez okres 21 dni tj. od 12.11.2012 r. do 3.12.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żeromskiego cz. dz. nr 191 o pow. 45 m² km. 54; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do dnia 31.10.2013 r.
Wykaz wywieszono na okres od 6.11.2012 r. do dnia 26.11.2012 r.

Dyrektor SP ZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, tel. 58 660 88 11
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654), w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pomocy doraźnej przez lekarzy w ciągu całej doby na obszarze działania Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni na okres od dnia 1.02.2013 r. do dnia 31.01.2015 r.
Oferta powinna spełniać warunki określone w specyfikacji, którą należy odebrać w sekretariacie Dyrektora Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14 w dniach od dnia 20.11.2012 r. do dnia 11.12.2012 r. w godzinach 8.00 - 15.00.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, od dnia 12.12.2012 r. do dnia 7.01.2013 r. do godz. 14.00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10.01.2013 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składnia ofert bez podania przyczyny.
Oferent ma prawo do złożenia skargi i protestu dotyczącego składania ofert zgodnie z zapisami wspomnianego rozporządzenia. Lekarze aktualnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub zlecenie będą zobowiązani do rozwiązania jej w trybie porozumienia stron przy podpisywaniu umowy, jeżeli wygrają konkurs ofert.
Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub nadane jako przesyłka pocztowa lub drogą faxu, niezależnie od daty nadania nie będą rozpatrywane.
Projekt umowy do zapoznania w dziale księgowości.
O wyborze ofert zainteresowani zostaną powiadomieni indywidualnie.
Warunkiem podpisania umowy będzie przedstawienie aktualnej polisy obowiązkowego ubezpieczenia i założenie działalności gospodarczej.

ikona