Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1078 (678) 2012-11-30 - 2012-12-06

Ogłoszenia

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert
dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+".
W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na: prowadzeniu działalności w Klubach Seniora w Gdyni, tworzeniu nowych Klubów Seniora oraz zagospodarowaniu czasu wolnego osobom powyżej 55 roku życia.
Oferty powinny obejmować zadania realizowane na terenie Gdyni na rzecz jej mieszkańców, w terminie między 1 lutego 2013 roku, a 31 grudnia 2013 roku.
Na realizację zadania przeznaczono kwotę 260.000 zł.
Ustala się ostateczny termin składania ofert na dzień 14 grudnia 2012 roku do godziny 15.30. Oferty należy składać w Centrum Aktywności Seniora (ul. 3 Maja 27-31) w godz. 9.00 - 15.30. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Zarządzeniu nr 8610 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 listopada 2012 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 8709/12/VI/O z dnia 20 listopada 2012 r. ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Profilaktyka przez sport.
Przewidywana kwota dotacji: 30.000 zł w 2013 r. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Termin składania ofert ustala się do 13 grudnia 2012 roku do godziny 13.00 w kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, 81-364, ul. 10 Lutego 24. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 grudnia 2012 r.
Zlecający zadanie publiczne zastrzega sobie prawo do:
a) odwołania konkursu bez podania przyczyny,
b) zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
c) przesunięcia terminu składania ofert.

Dyrektor Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
zaprasza do udziału w rokowaniach (postępowanie bezprzetargowe) na najem lokalu użytkowego o powierzchni 199 m² położonego na terenie obiektu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni przy ul. Bema 26.

Wynajmujący nie określa wywoławczej wysokości czynszu najmu. Przedmiotem rokowań są warunki najmu na okres 2 lat, lokalu użytkowego o pow. 199 m², znajdującego się w budynku teatru, wyłącznie w celu prowadzenia działalności gastronomicznej (kawiarnia, bufet) z możliwością organizacji zdarzeń artystycznych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Teatrze Miejskim w Gdyni, przy ul. Bema 26.
Dział Administracji, tel. 58 660 59 29 lub na stronie internetowej: www.teatrgombrowicza.art.pl, zakładka - przetargi.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej cz. dz. nr 281/2 o pow. 11 m² km. 95, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do dnia 30.11.2015 r.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 19.11.2012 r. do dnia 9.12.2015 r.

NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana" Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Legionów 67,
wynajmie powierzchnię 6 m² na działalność kiosku z gazetami i innymi artykułami.
Dodatkowe informacje można uzyskać drogą telefoniczną pod numerem 58 66 77 309 lub pocztą elektroniczną, e-mail: nzozmaks@poczta.onet.pl.

Zarząd Fundacji Ochrony Praw Dziecka ANGEL w Gdyni
poszukuje pracownika na stanowisko:
FUNDRASER
warunki płacowe do uzgodnienia, rozpoczęcie pracy od zaraz.
Kontakt: (ul. Białowieska 1) tel. 509 204 301; e-mail biur.fopd@wp.pl.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej cz. dz. nr 626/30 o pow. 136 m² km. 28, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do dnia 30.11.2015 r.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 19.11.2012 r. do dnia 9.12.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428 wykazu nr 529/2012/VI nieruchomości o łącznej pow. 114 m² położonej w Gdyni, przy ul. Dickmana, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni oznaczonej na karcie mapy KM 43 obręb Gdynia, jako część działki nr 65 - KW GD1Y/00024843/3 oraz jako część działki nr 117/67, KW GD1Y/00070702/0. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa. W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 8695/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 20.11.2012 r.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 21.11.2012 r.do.12.12.2012 r.

Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na: wykonanie tablic tematycznych w ramach Systemu Identyfikacji Miejskiej w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/sim.
Termin składania ofert: 7.10.2012 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami, w sprawach merytorycznych: Bożena Blank, tel. 58 761 20 73, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 8.00 - 15.00.

Zespół Szkół nr 15
ul. Jowisza 60 w Gdyni
zatrudni panie sprzątające w wymiarze ¾ i
½ etatu. CV i list motywacyjny należy składać w sekretariacie szkoły lub przesyłać na adres e-mail: zs15gdynia@poczta.fm.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 58 621 40 34.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428 wykazu nr 526/2012/VI nieruchomości o łącznej pow. 23 m² położonej w Gdyni, przy ul. Zielonej oznaczonej na karcie mapy 40 obręb Gdynia, na części działki nr 89/15 oraz na części działki nr 199/15, dla których w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00010831/5. Okres dzierżawy: 1 rok. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie handlowym - sprzedaż pieczywa. W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 8595/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.11.2012 r. Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 15.11.2012 r. do 6.12.2012 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszeniu wykazu i ustaleniu warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokali użytkowych - garaży stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni:
ul. Bp. Dominika 3-21 boks nr 1A - wywoławczy czynsz najmu 123 zł, wadium 300 zł; ul. Bp. Dominika 3-21 boks nr 29 - wywoławczy czynsz najmu 121 zł, wadium 300 zł; ul. Bp. Dominika 3-21 boks nr 30 - wywoławczy czynsz najmu 108 zł, wadium 270 zł; ul. Kopernika boks nr 33 - wywoławczy czynsz najmu 129 zł, wadium 320 zł; ul. 3 Maja 22-24 boks nr 3 - wywoławczy czynsz najmu 235 zł, wadium 580 zł; ul. 3 Maja 22-24 boks nr 8 - wywoławczy czynsz najmu 188 zł, wadium 460 zł; ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 2 - wywoławczy czynsz najmu 149 zł, wadium 370 zł; ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 5 - wywoławczy czynsz najmu 151 zł, wadium 370 zł; ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 7 - wywoławczy czynsz najmu 151 zł, wadium 370 zł; ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 11 - wywoławczy czynsz najmu 151 zł, wadium 370 zł; ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 12 - wywoławczy czynsz najmu 156 zł, wadium 380 zł; ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 13 - wywoławczy czynsz najmu 156 zł, wadium 380 zł; ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 14 - wywoławczy czynsz najmu 156 zł, wadium 380 zł; ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 15 - wywoławczy czynsz najmu 153 zł, wadium 380 zł; ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 16 - wywoławczy czynsz najmu 153 zł, wadium 380 zł; ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 17 - wywoławczy czynsz najmu 149 zł, wadium 370 zł; ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 19 - wywoławczy czynsz najmu 113 zł, wadium 280 zł; ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 25 - wywoławczy czynsz najmu 154 zł, wadium 380 zł; ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 26 - wywoławczy czynsz najmu 154 zł, wadium 380 zł; ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 28 - wywoławczy czynsz najmu 156 zł, wadium 380 zł; ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 30 - wywoławczy czynsz najmu 153 zł, wadium 380 zł; ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 32 - wywoławczy czynsz najmu 154 zł, wadium 380 zł; ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 33 - wywoławczy czynsz najmu 154 zł, wadium 380 zł; ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 36 - wywoławczy czynsz najmu 151 zł, wadium 370 zł; ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 38 - wywoławczy czynsz najmu 154 zł, wadium 380 zł; ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 42 i 43 - wywoławczy czynsz najmu 598 zł, wadium 1 470 zł; ul. Obrońców Wybrzeża 13 boks nr 46 - wywoławczy czynsz najmu 122 zł, wadium 300 zł; al. Piłsudskiego 20 boks nr 1 - wywoławczy czynsz najmu 162 zł, wadium 400 zł; ul. Necla 14 boks nr 9 - wywoławczy czynsz najmu 146 zł, wadium 360 zł; ul. Nowogrodzka 41 m. postojowe nr 2 - wywoławczy czynsz najmu 69 zł, wadium 170 zł; ul. Nowogrodzka 15 - 19 boks nr 5 - wywoławczy czynsz najmu 155 zł, wadium 380 zł; ul. Leszczynki 158 boks nr 3 - wywoławczy czynsz najmu 100 zł, wadium 250zł; ul. Leszczynki 158 boks nr 4 - wywoławczy czynsz najmu 100 zł, wadium 250 zł; ul. Śląska 51 boks nr 42 - wywoławczy czynsz najmu 161 zł, wadium 400 zł; ul. Śląska 51 boks nr 161 - wywoławczy czynsz najmu 150 zł, wadium 370 zł; ul. Ramułta 32 boks nr 20 - wywoławczy czynsz najmu 103 zł, wadium 250 zł.
Do wadium należy doliczyć 23 % VAT. Przetarg odbędzie się 8 stycznia 2013 roku o godz. 10.00, w sali 105 na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni. Wadium płatne do 4 stycznia 2013 roku w kasie Urzędu Miasta w pok. nr 27 (do godz. 14.30). Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się ze stanem technicznym i prawnym wystawionej do przetargu nieruchomości oraz regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. nr 428 na IV piętrze UM Gdyni. Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu pod nr tel. 58 66 88 512 lub 58 66 88 513, na tablicy ogłoszeń (IV piętro obok pok. 428) oraz na stronie internetowej: www.investgdynia.pl.

Prezydent Miasta Gdyni
odwołuje przetarg ustny ograniczony z dnia 3 grudnia 2012 roku
na nieruchomość położoną przy ul. Krofeya
oznaczoną jako działka nr: 205 o powierzchni 28 m², karta mapy 49, obręb Gdynia, objętą księgą wieczystą KW GD1Y/00001140/8. Ogłoszenie o przetargu ukazało się w „Gazecie Wyborczej" dodatku „Trójmiasto" w dniu 30 października 2012 roku.
Powodem odwołania przetargu jest: niemożność ustalenia w sposób jednoznaczny przebiegu granic nieruchomości (brak znaków granicznych). Powyższy stan faktyczny wymaga wszczęcia procedury wznowienia granic przedmiotowej nieruchomości.
Szczegółowe informacje o przyczynach odwołania przetargu można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, w pok. 336 na III piętrze w godz. 8.00 - 16.00, tel. 58 668 89 38.
Informacja o odwołaniu przetargu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 336, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, w biuletynie informacyjnym Rady i Prezydenta Miasta Gdyni „Ratusz" oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl.

Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)
Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną na k.m. 76 obręb Gdynia jako działka nr 856/23 o pow. 11 m² (powstała z podziału dz. nr. 705/23) położoną w Gdyni ul. Przemyskiej 24 A, objętą decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.01.20012 roku nr RAAII.6740.712.2011.KB-853/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulicy Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni".
Na potrzeby niniejszego postępowania został sporządzony operat szacunkowy przez rzeczoznawcę majątkowego. Strona może zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w tym z operatem szacunkowym, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni (pokój 343, III piętro) w godzinach urzędowania (8.00 - 16.00). Ewentualne uwagi bądź zarzuty odnośnie wyceny należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)
Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania (w ½ części będącej własnością Salomei Tutkowskiej) za nieruchomość oznaczoną na k.m. 76 obręb Gdynia jako działka nr 840/16 o pow. 17 m², (powstała z podziału dz. nr. 771/16) położoną w Gdyni ul. Przemyska 12, objętą decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.01.2012 roku nr RAAII.6740.712.2011.KB-853/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulicy Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni".
Na potrzeby niniejszego postępowania został sporządzony operat szacunkowy przez rzeczoznawcę majątkowego.
Strona może zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w tym z operatem szacunkowym, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni (pokój 343, III piętro) w godzinach urzędowania (8.00 - 16.00). Ewentualne uwagi bądź zarzuty odnośnie wyceny należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 stycznia 2013 roku o godz. 12.00,
w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 16 stycznia 2013 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości, położone przy: ul. Armatorów 5A o pow. 469 m², ul. Bosmańskiej 29A o pow. 7 675m², ul. Olgierda 13 o pow. 676 m², ul. Siemiradzkiego 1A o pow. 468 m², ul. Wzgórze Bernadowoo pow. 38 091 m², ul. Starochwaszczyńskiej o pow. 2 816 m², ul. Ledóchowskiego o pow. 4 444 m², ul. Moniuszki 18 o pow. 443 m².
Materiały przetargowe dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl.
Informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 następujących wykazów:
1. wykazu nr 505/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej (część działki nr 6/1, KM 90 obręb Gdynia) o powierzchni 1189 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 8473/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6.11.2012 r.) z przeznaczeniem na ogrodnictwo.
2. wykazu nr 508/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sandomierskiej (część działki nr 755/255, KM 76 obręb Gdynia) o powierzchni 33 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 8476/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6.11.2012 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
3. wykazu nr 509/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sandomierskiej (część działki nr 755/255, KM 76 obręb Gdynia) o powierzchni 168 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 8477/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6.11.2012 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
4. wykazu nr 510/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sandomierskiej (część działki nr 755/255, KM 76 obręb Gdynia) o powierzchni 87 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 8478/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6.11.2012 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
5. wykazu nr 511/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sandomierskiej (część działki nr 755/255, KM 76 obręb Gdynia) o powierzchni 24 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 8479/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6.11.2012 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
6. wykazu nr 512/2012/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sandomierskiej (część działki nr 755/255, KM 76 obręb Gdynia) o powierzchni 33 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 8480/12/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6.11.2012 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 21.11.2012 r. do 12.12.2012 r.

Uwaga organizacje pozarządowe! Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych" w 2013 roku.
Przewidywana kwota dotacji to 15 000 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania, tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zadania Publiczne - Otwarte Konkursy Ofert, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl/pozarzadowa oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31).
Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 12 grudnia 2012 r. do godz.19.00.

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 8708/12/VI/O z dnia 20 listopada 2012 r. ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania: Pomoc terapeutyczna, psychiatryczna i rehabilitacyjna osobom uzależnionym, w tym od alkoholu oraz członkom ich rodzin.
Przewidywane kwoty dotacji: 200.000 zł w 2013 r., 200.000 zł w 2014 r. Zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Termin składania ofert ustala się do 13 grudnia 2012 roku do godziny 13.00 w kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, 81-364, ul. 10 Lutego 24. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 grudnia 2012 r. Zlecający zadanie publiczne zastrzega sobie prawo do:
a) odwołania konkursu bez podania przyczyny,
b) zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
c) przesunięcia terminu składania ofert.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Jana z Kolna i projektowanej Nowej Węglowej,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon skweru przy ulicy Władysława IV.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Zainteresowani mogą składać wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 21.12.2012 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym). Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert
dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+".
W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na: prowadzeniu działalności w Klubach Seniora w Gdyni, tworzeniu nowych Klubów Seniora oraz zagospodarowaniu czasu wolnego osobom powyżej 55 roku życia.
Oferty powinny obejmować zadania realizowane na terenie Gdyni na rzecz jej mieszkańców, w terminie między 1 lutego 2013 roku, a 31 grudnia 2013 roku.
Na realizację zadania przeznaczono kwotę 260.000 zł.
Ustala się ostateczny termin składania ofert na dzień 14 grudnia 2012 roku do godziny 15.30. Oferty należy składać w Centrum Aktywności Seniora (ul. 3 Maja 27-31) w godz. 9.00 - 15.30. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Zarządzeniu nr 8610 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 listopada 2012 roku.

ikona