1091 (691) 2013-03-15 - 2013-03-21

Ogłoszenia

Dyrektor Technikum Transportowego w Gdyni
zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie prac: Remont posadzek w salach budynku technikum transportowego przy al. Zwycięstwa 194 w Gdyni. Termin wykonania prac od 1 lipca do 15 lipca 2013 r.
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zamówienia publicznego poniżej 14 000 euro.
2. Zamawiający: Technikum Transportowe, al. Zwycięstwa 194 81-540 Gdynia, tel./fax 58 624 81 36.
3. Roboty budowlane.
4. Ogólna charakterystyka robót budowlanych - remontu posadzek w salach Technikum Transportowego w Gdyni jest dostępna u Kierownika administracyjnego - Elżbiety Pomajdy. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu jest Kierownik administracyjny Szkoły - Elżbieta Pomajda, tel. 58 624 81 36.
Termin składania ofert: do 5 kwietnia 2013 r. do godz. 14.30 u kierownika administracyjnego Szkoły Elżbiety Pomajdy.

Ogłoszenie o konkursie ofert
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2013 roku
1. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81 - 441 Gdynia.
2.Przedmiot zamówienia: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2013 roku.
3. Czas realizacji: do 31 grudnia 2013 roku.
4. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl.
5. Miejsce i termin składania ofert, termin związania ofertą: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 22 marca 2013 roku, godz. 12.00, termin związania ofertą - do 19 kwietnia 2013 roku.
6. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 4, 22 marca 2013 roku, godz. 12.15.
7. Miejsce i termin ogłoszenia wyników konkursu: www.opitu.pl, 27 marca 2013 r.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdynia
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i wystawienie protokołów z przeprowadzonych przeglądów i kontroli technicznej budynku przy ul. Godebskiego 8, 81-134 Gdynia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego;
2. Okresowa kontrola budynku, obiektów i urządzeń zewnętrznych - przegląd roczny z wyłączeniem instalacji elektrycznej;
3. Przegląd instalacji gazowej;
4. Przegląd instalacji odgromowej;
5. Kontrola przewodów kominowych: dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych.
Oferty należy składać w dni robocze w godz. od 9.00 do 14.00 w zamkniętej kopercie do dnia 27.03.2013 r. do godz. 12.00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest kierownik administracyjny Anna Kiedrowska, tel. 58 625 04 01 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena. Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do wykonania wizji lokalnej po uprzednim ustaleniu terminu wizji. Treść zapytania ofertowego na stronie internetowej: http://www.sp33gdynia.strefa.pl, http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4862_.html.

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni - samorządowy zakład budżetowy Gminy Miasta Gdynia z siedzibą 81-311 Gdynia, ul. Witomińska 76, ogłasza pisemny przetarg na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku przedpogrzebowym (kaplicy) przy ul. Witomińskiej 76 w Gdyni - o pow. 30,21 m² - cena wywoławcza miesięcznego czynszu netto: 67 zł / m².
Nie można wynająć lokalu za cenę wywoławczą. Obowiązuje co najmniej jedno postąpienie - wysokość postąpienia - 1 zł/m². Czynsz najmu obliczony według stawki ustalonej w przetargu obłożony jest podatkiem od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Termin najmu: 21 miesięcy. Wadium w wysokości 1 500,00 zł. należy wpłacić najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert tj. do 20 marca 2013 r. przelewem na konto ZCK w Gdyni 24 1440 1026 0000 0000 0035 0052 lub gotówką w kasie przy ul. Witomińskiej 76 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00 w sobotę w godz. 8.00 -13.00). Uchylenie się wygrywającego od podpisania umowy najmu powoduje przepadek wadium. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją.
Oferty należy składać w siedzibie ZCK w Gdyni przy ul. Witomińskiej 76 (sekretariat). Termin składania ofert upływa 22 marca 2013 r. o godz. 13.00.
Otwarcie ofert nastąpi 22 marca 2013 r. o godz. 13.15
w siedzibie ZCK w Gdyni, przy ul. Witomińskiej 76 - hol przy sekretariacie. Szczegółowe warunki przetargu na najem lokalu określono w regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej: www.zck.pl w zakładce ogłoszenia lub w siedzibie ZCK w Gdyni, przy ul. Witomińskiej 76 pok. nr 17 - od pon. do pt. w godz. 8.00 - 15.00.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni /od ostatecznego terminu składania ofert/.
Kryteria oceny ofert: cena - 100%. Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są: Jarosław Turosz - sprawy organizacyjno-prawne tel. 58 660 89 56, Adam Pienczke - sprawy techniczne tel. 58 660 89 65. Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni zastrzega sobie prawo rezygnacji z wynajmu lokalu wystawionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nasypowej, oznaczonej jako dz. nr 60, k.m. 105, obręb Gdynia, o pow. 43 m², przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 15.03.2013 r. do dnia 5.04.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Denhoffa zabudowanej garażami wybudowanymi ze środków własnych najemców, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres do 99 lat.
Zarządzenie Nr 9892/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5.03.2013 r.
Wykazy zostają wywieszone do dnia 27.03.2013 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Olgierda 65, oznaczonej jako działki:
- 221/2, km 94, obręb Gdynia, objęta księgą wieczystą GD1Y/00023783/7 Sądu Rejonowego w Gdyni;
- 109/2, km 95, obręb Gdynia, objęta księgą wieczystą GD1Y/00023786/8 Sądu Rejonowego w Gdyni
o łącznej powierzchni 705 m², przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 626/13/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 9893/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 5 marca 2013 r. wywieszony został na okres od dnia 6.03.2013 r. do dnia 27.03.2013 r.

ikona