1117 (717) 2013-09-27 - 2013-10-03

Ogłoszenia

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na przebudowę ul. Bpa Pelczara w Gdyni, w technologii płyt typu YOMB.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zdiz.gdynia.pl/. SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://server.zdiz.gdynia.pl/pelczara.
Termin składania ofert: 30.09.2013 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Tomasz Delekta, tel. 58 761 20 23, w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87, w godz. 8.00 - 16.00.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428
- wykazu nr 797/13/VI/M nieruchomości o pow. 19 m² położonej w Gdyni, przy ul. Tucholskiej/Knyszyńskiej, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni oznaczonej na karcie mapy KM 40 obręb Gdynia jako część działki nr 128/3 oraz część działki nr 200/15 - przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - na czas nieoznaczony: w celu realizacji osłony śmietnikowej.
W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 12012/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.09.2013 r.
- wykazu nr 798/13/VI/M nieruchomości - o pow. 12 m² położonej w Gdyni, przy ul. Godebskiego, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, oznaczonej na KM 45 obręb Gdynia, jako część działki 617/110 - przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - na czas nieoznaczony: w celu realizacji osłony śmietnikowej. W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 12013/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.09.2013 r.
- wykazu nr 805/13/VI/M nieruchomości - o pow.19 m² położonej w Gdyni, przy ul. Płk. Dąbka, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni oznaczonej na KM 45 obręb Gdynia, jako część działki nr 86/31 - przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - na czas nieoznaczony: w celu realizacji osłony śmietnikowej. W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 12032/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.09.2013 r.
- wykazu nr 796/13/VI/M nieruchomości o pow. 35 m² położonej przy ul. Płk. Dąbka, oznaczonej na karcie mapy KM 45 obręb Gdynia, jako część działki nr 610/110, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - na czas nieoznaczony: w celu realizacji osłony śmietnikowej.
W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 12011/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.09.2013 r.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 19.09.2013 r. do 9.10.2013 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 687) ZAWIADAMIA
że na wniosek z dnia 31.07.2013 r. Gminy Miasta Gdynia reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni Marek Stępa, został zatwierdzony projekt zamienny i wydana w dniu 18.09.2013 r. decyzja nr RAAI.6740.240.2013.AW-686-55/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Kcyńskiej w Gdyni w związku z rozbudową ul. ulicy Morskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską - etap II", na działkach nr (669*) KM-9 obr. Gdynia, 556/133, 559/131, 558/131, 551/133, 552/132, 557/131, 549/138, 787/131, 571/130, (1015*), 957/133, 376/131, 381/122, (382/122*), 562/122, 570/122, 692/122, 553/132, 554/133, 666/133, 566/122, 694/122, 560/130, 997, 561/122, 1019, 329/122, 700132 KM-13 obr. Gdynia".
* działki objęte projektem podziału
Z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 321 (tel. 58 66 88 408) w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 13.00 - 16.00 i środa w godz. 8.00 - 11.00 w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu:
- 804/13/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Augustyna Necla (część działki nr 967/316 km 56 obręb Gdynia, o pow. 2226 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 12031/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.09.2013 r.), z przeznaczeniem na podwórze dla potrzeb mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych oraz miejsca postojowe. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 19.09.2013 r. do 9.10.2013 r.
- 803/13/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kuśnierskiej ( część działki nr 46 km 104 obręb Gdynia, o pow. 108 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 2 lata (załącznik do Zarządzenia NR 12030/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.09.2013 r.), z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 19.09.2013 r. do 9.10.2013 r.
- 800/13/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Juliusza Słowackiego 48 - 56 (część działki nr 831/169 km 56 obręb Gdynia, o pow. 8 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony (załącznik do Zarządzenia NR 12019/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.09.2013 r.), z przeznaczeniem na lokalizację pergoli śmietnikowej dla Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Słowackiego 48,50,52,56. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 19.09.2013 r. do 9.10.2013 r.
- 801/13/VI/M nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Maciejewicza (część działki nr 973/81 km 21 obręb Pogórze, o pow. 42,18 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony (załącznik do Zarządzenia NR 12020/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.09.2013 r.), z przeznaczeniem na lokalizację pergoli śmietnikowej dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec" przy ul. Maciejewicza 3 i 5 oraz ul. Ledóchowskiego 9 i 13. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 19.09.2013 r. do 9.10.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p. 344 wykazu
nr 12/2013 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Widna 3/122, Widna 3/49, Kilińskiego 14B/15, Chylońska 133/2, Śląska 51B/489c, Morska 131A/9, Berlinga 10A/12, Morska 67/34, Rolnicza 16/47, Morska 97/36.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 20.09.2013 r. do dnia 4.11.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Rdestowej, opisanej na karcie mapy 14, obręb Kolonia oznaczonej jako działka nr 129/7, o powierzchni 4.916 m², objęta księgą wieczystą nr GD1Y/00011186/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 799/13/VI/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 12018/13/VI/M z dnia 17.09.2013 r., wywieszony został na okres od dnia 19.09.2013 r. do dnia 10.10.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni przy ul. Kartuskiej, wykaz nr 802/13/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, działka przydomowa, cz. dz. nr 383/13, KM 20, o pow. 80 m².
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 19.09.2013 r. do 10.10.2013 r.

Zespół Szkół nr 15 w Gdyni
poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. Kadr.
Wymiar etatu: 1/2 etatu.
Dokumenty należy składać lub przesyłać do 4 października 2013 r. na adres: Zespół Szkół nr 15, 81-601 ul. Jowisza 60 z dopiskiem „Specjalista ds. Kadr". Aplikacje, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 621 40 34.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000.000 euro na:
wykonanie zatoki autobusowej na ul. Adm. J. Unruga w rejonie ul. Żeliwnej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zdiz.gdynia.pl/. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/unruga2.
Termin składania ofert: 4.10.2013 r. godzina 14.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Tomasz Krzak, tel. 58 761 20 23, w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 7.00 - 15.00.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.000.000 euro na:
budowę chodników przy ul. Paprykowej, ul. Miętowej 52-58 i ul. Miętowej 7 w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zdiz.gdynia.pl/. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/paprykowa.
Termin składania ofert: 3.10.2013 r. o godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Tomasz Krzak, tel. 58 761 20 23, w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. 58 761 20 88, w godz. 8.00 - 15.00.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000.000 euro na:
utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt typu YOMB ul. Algierska w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zdiz.gdynia.pl/. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/algierska.
Termin składania ofert: 4.10.2013 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Ryszard Porębski, tel. 58 761 20 22, w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 85/88/86, w godz. 7.30 - 15.30.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000.000 euro na:
utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt typu YOMB ul. Kępa Oksywska - Andaluzyjska w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zdiz.gdynia.pl/. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/kepaoksywska.
Termin składania ofert: 4.10.2013 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Ryszard Porębski, tel. 58 761 20 22, w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, Kamila Kostkiewicz, Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 85/88/86/87, w godz. 7.30 - 15.30.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000.000 euro na:
utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt typu YOMB ul. Muchowskiego w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zdiz.gdynia.pl/. SIWZ dostępna jest pod adresem:
ftp://server.zdiz.gdynia.pl/muchowskiego.
Termin składania ofert: 4.10.2013 r. godzina 12.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Ryszard Porębski, tel. 58 761 20 22, w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 85/88/86, w godz. 7.30 - 15.30.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000.000 euro na:
utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt typu YOMB ul. Dachnowskiego w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zdiz.gdynia.pl/. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/dachnowskiego.
Termin składania ofert: 4.10.2013 r. godzina 13.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Ryszard Porębski, tel. 58 761 20 22, w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, Kamila Kostkiewicz, Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 85/88/86/88, w godz. 7.30 - 15.30.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000.000 euro na:
utwardzenie dróg gruntowych w technologii płyt typu YOMB ul. Chromowa w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zdiz.gdynia.pl/.
SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/chromowa. Termin składania ofert: 8.10.2013 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Ryszard Porębski, tel. 58 761 20 22, w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 85/87/86, w godz. 7.30 - 15.30.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni ul. Wolności 22 B
pilnie poszukuje nauczyciela ze specjalnością: tyflopedagoga lub surdotyflopedagoga.
Praca w wymiarze ½ etatu tzn. 12 godzin tygodniowo. Wymagane dokumenty: dyplomy potwierdzające kwalifikacje do pracy na w/w stanowisku (specjalizacja i przygotowanie pedagogiczne) i zaświadczenie o niekaralności.

ikona