Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1122 (722) 2013-11-08 - 2013-11-14

Ogłoszenia

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 000.000 euro na: budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Wielkopolska-Racławicka-Parkowa w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zdiz.gdynia.pl/. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/sygnraclawicka.
Termin składania ofert: 15.11.2013 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami, w sprawach merytorycznych: Anna Hellich, Szymon Kruszyński, tel. 58 761 20 37, w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych:
Ewa Jodłowska, tel. 58 761 20 88, w godz. 7.30 - 15.30.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni.
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXV/522/12 z 28 listopada 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.11.2013 r. do 9.12.2013 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 20.00, w sobotę w godz. 12.00 - 20.00, w niedzielę w godz. 12.00 - 18.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30. Z projektem zmiany Studium można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4.12.2013 r., o godz. 16.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2013 r.
Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 687) zawiadamia, że na wniosek z dnia 30.07.2013 r. Gminy Miasta Gdynia reprezentowanej przez Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Gdyni Marek Stępa, została wydana w dniu 24.10.2013 r. decyzja nr RAAII.6740.306.2013.HNB-11-3-45/skrzyżowanie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ul. 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy 10 Lutego" na działkach nr: 34, 35, 36, 38, 41, 48, 51, 56, 59, 60, 63, 70/2, 73, (74*), (75*), 76, 77, 79, 87, 307, 345, 421/309, 567/71, (568/71*), 647/371, 698/78, 714/40, 775/67, 777/65, 779/64, 781/62, 783/61, 785/58, 787/57, 791/2, 819/308, 821/309, 825/344, 831/346, 836/62, 837/62, 838/62, 857/65, 859/64, 904/47, 939/64, 1088/67, 1100/354, 1103/52, 1112/50, 1113/50, 1114/53, 1115/53, 1116/1, 1117/1, (1118/72*), 1119/72, 1121/52 KM-53 obr. Gdynia, 584, 585, 590, 928/589, 933/592, 936/587 KM-54 obr. Gdynia.
*działki objęte projektem podziału
Decyzji powyższej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.
Z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 423 (tel. 58 66 88 410) w dniach przyjęć interesantów tj. poniedziałek w godz. 13.00 - 16.00 i środa w godz. 8.00 - 11.00 w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.
Z up. Prezydenta Miasta Gdyni
mgr inż. arch. Jacek Michno
Kierownik II Referatu
Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

Instytut Pamięci Narodowej -
Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku
ogłasza nabór na stanowisko :
archiwista w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, w Referacie Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów - 1 etat, miejsce pracy: Gdańsk.
Zakres zadań, wymagania, sposób składania ofert o pracę i inne informacje można znaleźć na stronie internetowej Instytutu: http://www.ipn.gov.pl/.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni nr 839/13/VI/M położonej przy ul. Nauczycielskiej, oznaczonej jako część działki nr 523/140 i nr 378/21 o pow. 85 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 12477/13/VI/M).
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie handlowym - nakłady dzierżawcy.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 31.10.2013 r. do dnia 21.11.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni nr 840/13/VI/M położonej przy ul. Widnej, oznaczonej jako część działki nr 523/140 o pow. ca 24 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony (załącznik do zarządzenia nr 12527/13/VI/M).
Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i wykonanie osłony śmietnikowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej Widna 4.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 31.10.2013 r. do dnia 21.11.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni Nr 837/2013/VI/M położonej przy ul. Bernadowskiej (część działki nr 6/1, KM 90, obręb Gdynia) o pow. 2800 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 12475/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 29.10.2013 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze - uprawy jednoroczne.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 4.11.2013 r. do 25.11.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, wykaz nr 836/13/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, zieleń izolacyjna, cz. dz. nr 551/214, KM 8, pow. 158 m².
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 31.10.2013 r. do 20.11.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej - cz. dz. nr 548/29 km. 8 o pow. 152 m²; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 25.10.2013 r. do dnia 14.11.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu Nr 838/13/VI/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 12476/13/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 29.10.2013 r. - nieruchomości położonej przy ul. Łanowej o pow. 6700 m², oznaczonej na karcie mapy KM 13 obręb Kolonia obejmującej część działki nr 141/1 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 30.10.2013 r. do 20.11.2013 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 12520/13/VI/R z 29 października 2013 r. przyznał dotację na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.
Dotacja w roku 2013 w wysokości 164 267,50 PLN została przyznana Gdyńskiej Spółdzielni Socjalnej „Razem", ul. Szyprów 26, 81-561 Gdynia.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta przy Marszałka Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 342 wykazu nieruchomości oznaczonych geodezyjnie na karcie mapy 73 obręb Gdynia jako działki gruntu nr: 91/1 obszaru 504 m², nr 86/3 obszaru 234 m² i nr 88/1 obszaru 6 m² stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej, położonej w Gdyni przy ul. Zacisznej 2A.
Wykaz nr 835/2013/VI/M stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 12409/2013/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.10.2013 roku wywieszony jest na okres 21 dni, od dnia 8.11.2013 r. do 29.11.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni. Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada 2013 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 25 listopada 2013 r. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy:
1. ul. Bursztynowej 1A, o pow. 570 m², 2. ul. Kępa Oksywska A1 o pow. 644 m², 3. ul. Kępa Oksywska A2 o pow. 594 m², 4. ul. Kępa Oksywska A3 o pow. 600 m², 5. ul. Marynarskiej 20A o pow. 444 m², 6. ul. Marynarskiej 20B o pow. 520 m², 7. ul. Marynarskiej 20C o pow. 520 m², 8. ul. Marynarskiej 20D o pow. 450 m², 9. ul. Chylońskiej 178 B-C o pow. 619 m², 10. ul. Kormorana 24 o pow. 1 264 m², 11.ul. Kormorana 26 o pow. 1 263 m², 12. ul. Kormorana 28 o pow. 1 263 m², 13. ul. Piotrkowskiej 9 o pow. 573 m², 14. ul. Kadmowej 7 o pow. 516 m², 15. ul. Łanowej 14B o pow. 1 441 m², 16. ul. Łanowej 14C o pow. 1 341 m², 17. ul. Łanowej 14D o pow. 1 201 m², 18. ul. Łanowej 14H o pow. 1 297 m², 19. ul. Łanowej 14I o pow. 1 228 m², 20. ul. Platynowej 8A o pow. 895 m², 21. ul. Źródło Marii o pow. 561 m², 22. ul. Żwirowej 43 o pow. 690 m².
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki" w dniu 25 października 2013 roku. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu.
Materiały przetargowe dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) oraz art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 401/2013 z dnia 10 października 2013 r., znak: MGS.6833.6.45.2012.MB ustalającej odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Miasta Gdyni prawa własności w udziale 37/10000 części w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako nr 1061/1015, k.m. 13 obręb Gdynia o pow. 18 m² za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Gdyni, nabytą z mocy prawa na własność przez Gminę Miasta Gdyni, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2.07.2012 roku znak RAAI.6740.146.2012.AW-686-55/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Kcyńskiej w Gdyni w związku z rozbudowa ulicy Morskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską- etap II".
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie, zgodnie z art. 49 kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dyrekcja X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, ul. Władysława IV 58
informuje, że dysponuje pomieszczeniem do wynajęcia przeznaczonym na „sklepik szkolny".
Oferty z podaniem miesięcznej kwoty czynszu najmu (netto) należy składać w sekretariacie szkoły w terminie do 15 listopada 2013 r. do godziny 14.00. Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły lub telefonicznie 58 620 75 29.


NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana" Sp. z o.o. w Gdyni ul. Legionów 67
wynajmie w bardzo atrakcyjnym punkcie przychodni, miejsce o powierzchni 6 m² na działalność handlową
.
Dodatkowe informacje można uzyskać drogą telefoniczną pod numerem 58 66 77 309 lub pocztą elektroniczną: nzozmaks@poczta.onet.pl.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 13, ul. Chwaszczyńska 26,
zatrudni pracownika po szkole gastronomicznej na stanowisku pomocy kuchennej w wymiarze pełnego etatu.

Dokumenty (cv + kserokopia świadectwa szkolnego) należy składać w sekretariacie szkoły, tel. 58 629 12 69.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 32/6, k.m. 136 o pow. 0,0319 ha, położonej w granicach administracyjnych portu w Gdyni, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 24.10.2013 r. do dnia 13.11.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy ul. Puckiej, wykaz nr 834/13/VI/M, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, budynek zebrań i szkoleń hodowców gołębi, cz. dz. Nr 76/34, KM 99, pow. 2.511 m².
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 23.10.2013 r. do 6.11.2013 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 14/2013 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
Legionów 55/4a, Morska 112 a/98, Żelazna 25/7, Morska 212/22, Dantyszka 13/29, Chylońska 59-63/82, K. Ujejskiego 36 B/7, Morska 209/6, Batorego 22/11, Batorego 22/13, Górna 4/11, Pow. Wielkopolskiego 101/13, Chylońska 137/53, Widna 7/34, Woj. Wachowiaka 9B/10, Kilińskiego 1/5.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 29.10.2013 r. do dnia 10.12.2013 r.

ikona