Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1160 (760) 2014-09-05 - 2014-09-11

Ogłoszenia

ABK Nr 4 informuje
o wywieszeniu w siedzibie tut. administracji, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112, położonej w ZMHT przy ul. W. Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności przemysłowo handlowo usługowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 5.09.2014 r. do 26.09.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428:
- wykazu nieruchomości o pow. 202 m², będącej własnością Gminy Miasta Gdyni oznaczonej na karcie mapy KM 40 obręb Gdynia, jako część działki nr 8, część działki nr 41/7-położonej w Gdyni, przy ul.  Płk. Dąbka. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa. W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 15686/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.07.2014 r.
- wykazu nieruchomości o pow. 308 m² będącej własnością Gminy Miasta Gdyni oznaczonej na karcie mapy KM 40 obręb Gdynia jako część działki nr 3, część działki nr 8, część działki nr 41/7 oraz część działki nr 79/2 - położonej w Gdyni przy ul.  Płk. Dąbka /ul. Zielonej. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa. W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 15685/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.07.2014 r.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 1.09.2014 r. do 22.09.2014 r.

Rozstrzygnięcie konkursu
dot. aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością ruchową
Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 15912/14/VI/P z 26 sierpnia 2014 r. konkurs na realizację zadania dot. aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością ruchową pozostawia się bez rozstrzygnięcia z uwagi na brak ofert spełniających warunki określone w ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: aktywizacja społeczna osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi
Termin składania ofert ustala się do dnia 26 września 2014 r. do godziny 15.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego: http://www.gdynia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni:
1) uchwały nr XLV/951/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej, obejmującego obszar którego granice przebiegają następująco:
- od zachodu - wzdłuż ulic Hozjusza i M. Mireckiego,
- od północnego wschodu - wzdłuż ul. Morskiej, następnie skręca na północ obejmując część terenów kolejowych, do wysokości ul. Warszawskiej, - od południowego zachodu - wzdłuż ulicy H. Kołłątaja omijając teren Morskiego Instytutu Rybackiego (obejmując działkę nr 665/66), następnie wzdłuż terenów leśnych, obejmując pas lasu o szerokości ok. 30 m, dalej wzdłuż granicy terenu zamkniętego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej;
2) uchwały nr XLV/952/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego, obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco:
- od północy - od granicy Gdyni z gminą Szemud, wzdłuż planowanego przedłużenia ul. Chwarznieńskiej, następnie istniejącą ul. Chwarznieńską do Węzła Chwarzno,
- od wschodu - wzdłuż południowej linii rozgraniczającej planowanego przedłużenia ul. Chwarznieńskiej do rejonu skrzyżowania z ul. Staniszewskiego, następnie istniejącą drogą gruntową, ul. T. Szewczenki, dalej wzdłuż: granicy lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, terenów zabudowy w rejonie ul. Śliskiej, Potoku Wiczlińskiego, następnie do ul. Wiczlińskiej w rejonie ul. T. Zielińskiego
- od południowego-zachodu - wzdłuż ulic: T. Zielińskiego, Danusi, bpa. J. Pelczara, Jagienki, O. Billewiczówny, A. Kmicica i J. Kazimierza oraz wzdłuż granic działek położonych w rejonie ul. J. Skrzetuskiego, do planowanego przedłużenia ul. Chwarznieńskiej oraz wzdłuż tej ulicy, w kierunku granicy Gdyni z gminą Szemud;
3) uchwały nr XLV/953/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli, obejmującej teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli symbolem 01 MN1-R.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu w terminie do 30 września 2014 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Adama Mickiewicza 1/3 (część działki nr 489/224, 487/222, 493/221, 530/225 km 55 obręb Gdynia, o łącznej pow. 561 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR15990/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2.09.2014 r.), z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 3.09.2014 r. do 24.09.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 7/2014 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
Leszczyki 165 m4, Leszczyki 165 m3, Kilińskiego 14 m17. Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od 28.08.2014 r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 26, ul. Tatrzańska 40 w Gdyni
informuje o możliwości wynajęcia sali gimnastycznej przez osoby dorosłe
na: zajęcia sportowe, gimnastykę, koszykówkę. Szczegółowych informacji udziela sekretariat, tel. 58 620 66 64, fax. 58 661 52 50.

ikona