1160 (760) 2014-09-05 - 2014-09-11

Uwaga! Przywrócenie świadczeń pielęgnacyjnych

Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia, że osoby które z dniem 1 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny mogą ubiegać się o przywrócenie utraconych świadczeń od dnia 15 maja 2014 r.

W tym celu należy złożyć wniosek o zasiłek dla opiekuna (wniosek jest do pobrania na stronie internetowej urzędu oraz w budynku urzędu przy ul. 10 Lutego 24, w pok. 222) z następującymi załącznikami:
- kserokopią dowodu osobistego wnioskodawcy i osoby niepełnosprawnej (oryginał do wglądu),
- kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
- aktualnym zaświadczeniem z urzędu pracy, potwierdzającym brak zarejestrowania jako osoba bezrobotna,
- oraz z kopiami dokumentów potwierdzających zatrudnienie w okresie od 1.07. 2013 r. do dnia złożenia wniosku. (Dokumenty potwierdzające zatrudnienie dotyczą tylko tych osób, które we wskazanym terminie podjęły jakiekolwiek zatrudnienie).

Osoby pozbawione prawa do świadczenia pielęgnacyjnego mają nieprzekraczalny termin 4 miesięcy na złożenie wniosku o zasiłek dla opiekuna, czyli do 15 września 2014 r.

Wniosek należy złożyć w Wydziale Spraw Społecznych UM Gdyni w poniedziałek lub czwartek w godz. 8.30 - 12.00 i 12.30 - 15.30 w pokoju 222 w budynku Urzędu przy ul. 10 Lutego 24.
Do osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r.
Prezydent Miasta Gdyni wysłał na ostatni posiadany adres korespondencyjny pisemne zawiadomienie o zasadach ubiegania się o utracone świadczenia. Osoby, które po 1 lipca 2013 r. zmieniły miejsce zamieszkania na terenie Gdyni, proszone są o kontakt z pracownikami Wydziału Spraw Społecznych (tel. 668 85 75, 668 85 63).

ikona