1173 (773) 2014-12-02 - 2014-12-11

Ogłoszenia

Dyrektor Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni ul. Sambora 48,
zatrudni na zastępstwo na stanowisko woźna
Wymagane dokumenty:
- CV i list motywacyjny;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Oferty można składać w sekretariacie szkoły do 10 grudnia 2014 r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacje o wyniku naboru będą ogłoszone na tablicy ogłoszeń, tel. 58 620 85 15, 58 627 00 71.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2013.267 ) w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.2014.518).
Prezydent Miasta Gdyni, wykonujący zadanie starosty zawiadamia o wydaniu postanowienia z 24.11.2014 r., znak: MGS.6833.379.2013.MB o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Nr 37/2014 Prezydenta Miasta Gdyni, wykonującego zadanie starosty z dnia 17 lipca 2014 r., znak: MGS.6833.379.2013.MB ustalającej odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Miasta Gdyni prawa własności nieruchomości wraz z częściami składowymi, położonej w Gdyni przy ul. Żurawiej, oznaczonej na k.m. 10 Obręb Gdynia jako działka nr 157/6 o pow. 0,0478 ha oraz działki nr 317/6 o pow. 0,0016 ha i nr 319/6 o pow. 0,0582 ha, które powstały z podziału działki nr 290/6, położonej w Gdyni przy ul. Malinowej 6-8, objętej decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 października 2013 r., Nr RAAI.6740.241.2013.AW-679/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej".
Na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie. Doręczenie, zgodnie z art. 49 kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni -
samorządowy zakład budżetowy Gminy Miasta Gdynia z siedzibą 81-311 Gdynia, ul. Witomińska 76
ogłasza pisemny przetarg na najem lokalu użytkowego, położonego w wiacie wejściowej na gdyńskim cmentarzu komunalnym w Kosakowie przy ul. Rzemieślniczej 26c.
Powierzchnia lokalu - 47,50 m². Cena wywoławcza miesięcznego czynszu netto: 40,00 zł/m². Nie można wynająć lokalu za cenę wywoławczą. Obowiązuje co najmniej jedno postąpienie - wysokość postąpienia - 1 zł/m². Czynsz najmu obliczony według stawki ustalonej w przetargu obłożony jest podatkiem od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Termin najmu: 36 miesięcy
Wadium w wysokości 1 200,00 zł (słownie jeden tys. dwieście zł 00/100) należy wpłacić najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert tj. do 17.12.2014 r.
- przelewem na konto ZCK w Gdyni o nr 24 1440 1026 0000 0000 0035 0052 lub
- gotówką w kasie biura cmentarza przy ul. Witomińskiej 76 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00 w sobotę w godz. 8.00 -13.00) albo w kasie biura cmentarza przy ul. Rzemieślniczej 26c w Kosakowie (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00)
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją.
Uchylenie się zwycięzcy przetargu, od podpisania umowy najmu powoduje przepadek wadium. Oferty należy składać w siedzibie ZCK w Gdyni przy ul. Witomińskiej 76 (sekretariat). Termin składania ofert upływa 19.12.2014 r. o godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi 19.12.2014 r. o godz. 13.15 w siedzibie ZCK w Gdyni, przy ul. Witomińskiej 76 - hol przy sekretariacie. Szczegółowe warunki przetargu na najem lokalu określono w regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej www.zck.pl w zakładce ogłoszenia lub w siedzibie ZCK w Gdyni, przy ul. Witomińskiej 76 pok. nr 17 - od pon. do pt. w godz. 7.00 - 15.00. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni /od ostatecznego terminu składania ofert/. Kryteria oceny ofert: cena - 100%
Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są: Jarosław Turosz - sprawy organizacyjno-prawne tel. 58 660 89 56, Żaneta Prusak - w sprawie wizji lokalu tel. 58 679 13 07 Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni zastrzega sobie prawo rezygnacji z wynajmu lokalu wystawionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Skrzypowej 32, opisanej na karcie mapy 38 obręb Wielki Kack oznaczonej jako działka nr 718/13 o powierzchni 869 m² objęta księgą wieczystą nr GD1Y/00014062/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 37/14/VII/M z 25 listopada 2014 r., wywieszony został na okres od 29.11.2014 r. do 19.12.2014 r.

ikona