1199 (999) 2015-07-03 - 2015-07-09

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - na tablicy ogłoszeń znajdującej się obok pokoju 428 na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości o pow. 100 m² położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, opisanej na KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/10, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00025658/6 - przeznaczonej do wydzierżawienia. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 2197/2015/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od  22.06.2015  r. do 13.07.2015 r.

ABK Nr 4 informuje

o wywieszeniu w siedzibie tut. administracji, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112, położonej w ZMHT przy ul. W. Radtkego 36/38/40 – podziemia Hali Łukowej i Płaskiej, przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności spożywczej, przemysłowo – handlowo – usługowej z wyłączeniem usług uciążliwych (całość podziemi), handlu rybami (całość podziemi), handlu świeżym mięsem (podziemia Hali Łukowej)
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 29.06.2015 r. do 20.07.2015 r.
Więcej informacji: www.abk4-gdynia.com.pl zakładka ZMHT.


Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

Prezydent Miasta Gdyni, wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że został zebrany cały materiał dowodowy w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym  stanie prawnym położonej w Gdyni przy ul. Zygmunta Działowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 109, k.m. 25 Obręb Gdynia, przez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przyłącza gazu do działki nr 95, km. 25 Obręb Gdynia.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych  żądań.
Termin na zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz skorzystanie ze wskazanych wyżej uprawnień wyznacza się na 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.
Akta sprawy znajdują się w Referacie Mienia Skarbu Państwa Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (pok. nr 424, IV piętro) godziny urzędowania (w godz. 8.00-16.00).

Prezydent Miasta Gdyni

zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2014.1118 ze zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, obejmujący sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów.
Termin składania ofert upływa 17 lipca 2015 roku. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub przy ul. 10 lutego 24. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni. Na ofercie należy zaznaczyć iż jest ona kierowana na otwarty konkurs grantowy ogłoszony przez Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni.
Szczegółowe informacje o konkursie znaleźć można na stronie: www.gdynia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31.
Informacji udziela: Barbara Strzelczyńska - Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni: ul. 10 Lutego 24, Gdynia, pokój 515, tel. 58 668 84 82.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej o pow. 300 m² (część dz.nr 9/3, KM 86, obręb Gdynia) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata, jako załącznik do zarządzenia nr 2471/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 23.06.2015 r. z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od  29.06.2015 r. do 20.07.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na VI piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy ul. Lnianej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat, działka przydomowa, cz. dz. 245/48, KM 9 Gdynia, pow. 150 m²;
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 25.06.2015 r. do 16.07.2015 r. 

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu  Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej
się  na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej  w Gdyni przy ul. Gorczycowej (działka nr 141 km 31 obręb Wielki Kack o powierzchni 85 m²)  przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok z przeznaczeniem na działkę przydomową, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2424/15/VII/P z dnia  23.06.2015 roku.
Wykaz  wywieszono od 25.06.2015 roku do 17.07.2015 roku.

Prezydent Miasta  Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu   Miasta   Gdyni   na   tablicy  ogłoszeń   znajdującej się  na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej  w Gdyni przy ul. Kameliowej (działka nr 142 km 31 obręb Wielki Kack o powierzchni 30 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok z przeznaczeniem na działkę przydomową, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2423/15/VII/P z 23.06.2015 roku.
Wykaz  wywieszono od 25.06.2015 roku do 17.07.2015 roku.

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
ogłasza nabór na stanowisko SPECJALISTA (zastępstwo).
Jeśli jesteście zainteresowani dołączeniem do zespołu EXPERYMENTU oferta może być dla Was – szczegóły znajdują się na stronie internetowej www.experyment.gdynia.pl
Zgłoszenia do 7 lipca 2015 r.

Prywatne Technikum Gastronomiczne w Gdyni zatrudni nauczycieli:

matematyki, geografii, religii, języka angielskiego i języka niemieckiego.
Telefon kontaktowy tj. 512 584 066.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wpieranie realizacji zadania:

„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2015 roku”
Prezydent Miasta Gdyni na mocy Zarządzenia Nr 2401/15/VII/P z 23 czerwca 2015 r. przyznał dotacje na wspieranie realizacji zadania publicznego - „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2015 roku niżej wyszczególnionym podmiotom:
Dotacje na „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” otrzymują:
ARKA Gdynia Sportowa Spółka Akcyjna – 40.000 zł, Automobilklub Morski Klub Obywatelski – 4.000 zł, Fundacja SZTORM – 18.000 zł, Gdyńska Akademia Tenisowa – 3.400 zł, Gdyński Klub KYOKUSHIN-KAN KARATE-DO – 3.300 zł, Gdyńskie Towarzystwo Piłki Ręcznej- 50.000 zł., Hokejowy UKS NIEDŹWIADKI – 9.000 zł, Karate Klub Gdynia – 5.400 zł , KATS ALPAT – 15.000 zł, Klub Karate Tradycyjnego – 3.000 zł, KS BOMBARDIER–14.000 zł, KS DELFIN - 37.000 zł, KS MAXIMUS – 6.000 zł, Kub Lekkoatletyczny GDYNIA – 15.000 zł, Klub Sportowy SAKO – 10.000 zł, MKŻ ARKA – 70.000 zł, Oddział PTTK Mar. Wojennej przy Klubie Marynarki Wojennej–13.000 zł, Pomorski Klub Karate Kyokushin-3.000 zł, Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej KOMPOZYT – 1.000 zł., RC ARKA–20.000 zł, Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej –20.000 zł, SKS BAŁTYK–38.000 zł, SKS BAŁTYK AKADEMIA PIŁKARSKA-65.000 zł., Ognisko TKKF CHECZ Gdynia -11.650 zł., Stowarzyszenie Akademia Piłkarska KP Gdynia–17.000 zł, UKS AZYMUT 45 –10.000 zł, UKS CHYLONIA–2.600 zł, UKS CISOWA–24.800 zł, UKS GALEON – 31.000 zł, UKS ISKRA – 15.550 zł, UKS JANTAR –20.000 zł, UKS MDK Gdynia – 3.500 zł., UKS OMEGA – 10.300 zł, UKS OPTY – 8.000 zł; UKS ORLIK – 11.800 zł, UKS SIÓDEMKA – 10.000 zł, UKS SIEDEMNASTKA – 3.000 zł, UKS TREFL – 13.000 zł, UKS ZŁOTY TUR – 2.500 zł, UKŻ OPTI CWM – 10.000 zł., WKS  FLOTA – 70.200 zł, YKP GDYNIA – 81.000 zł., YK STAL – 19.000 zł.
Dotacje na organizację w Gdyni imprez sportowych otrzymują: KATS ALPAT – 3.000 zł, KS BOMBARDIER – 4.000 zł., KS DELFIN – 4.000 zł.; MKŻ ARKA – 4.000 zł, Ognisko TKKF CHECZ Gdynia – 2.000 zł., PSAT KOMPOZYT – 1.000 zł.; UKS AZYMUT 45 – 1.300 zł, UKS CHYLONIA – 500 zł., UKS CISOWA – 2.000 zł.; UKS GALEON – 3.200 zł, UKŻ OPTI CWM – 2.400 zł., UKS ORLIK – 1.500 zł.; YKP GDYNIA – 5.800 zł, YK STAL – 2.400 zł; WKS FLOTA – 2.900 zł. Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji zawierający pełną  nazwę podmiotu, nazwę zadania oraz kwotę dotacji na poszczególne zadania oraz listę rankingową opublikowano na stronach portalu internetowego Miasta Gdyni, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni www.gdynia.pl i Gdyńskiego Centrum Sportu www.gdyniasport.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Sportu przy ul. Olimpijskiej 5/9 i Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Słonecznej stanowiącej części działek 722/246 oraz 721/246 KM 66 obręb Gdynia, o pow. 491 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat (załącznik do Zarządzenia nr 2556/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni  z 30 czerwca 2015 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 1.07.2015 roku do 22.07.2015 roku.

Dyrekcja Gimnazjum nr 4 przy ul. Okrzei 6

poszukuje dyspozycyjnego nauczyciela wychowania fizycznego z uprawnieniami trenera koszykówki lub siatkówki w pełnym wymiarze godzin. Kontakt: 58 663 79 88.ikona