1208 (1008) 2015-09-25 - 2015-10-01

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiatkowskiego i Szlifierzy.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXVII/782/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga, E. Kwiatkowskiego i Szlifierzy obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
od północy - wzdłuż ulicy Adm. J. Unruga (wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, tzw. osiedla „Kaczy Dół" oraz rejonu ulic Adm. J. Unruga, Płk. S. Dąbka i E. Kwiatkowskiego oraz granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego), od wschodu - wzdłuż przedłużenia ulicy Nasypowej, od południa - wzdłuż terenów kolejowych (wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Zachodniego w Gdyni), do zachodu - wzdłuż ulicy E. Kwiatkowskiego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2.10.2015 r. do 22.10.2015 r., w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30, w godzinach jego otwarcia. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 14.10.2015 r., o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do 5.11.2015 r. Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
***
Zespół Szkół nr 15
ul. Jowisza 60 w Gdyni
zatrudni nauczyciela świetlicy z uprawnieniami na ½ etatu.
CV i list motywacyjny należy składać do 2 października 2015 r., w sekretariacie szkoły lub przesyłać na adres e-mail: sekretariat@zs15.pl
***
Dyrekcja Gimnazjum nr 4 w Gdyni przy ulicy Okrzei 6
poszukuje nauczyciela muzyki na 4 godziny w piątki. Kontakt: tel. 58 663 79 88.
***
Dyrektor IV LO w Gdyni, ul. Morska 186
Informuje, że dysponuje pomieszczeniem do wynajęcia o powierzchni 30 m² na sklepik szkolny. Zainteresowane osoby proszone są o złożenie oferty z wykazem produktów, które muszą być zgodne z ustawą z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia z póź. zm.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do 29.09.2015 r. do godziny 11.00.
Dokumenty do pobrania ze strony bip IV Liceum Ogólnokształcącego:
http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/6166_105476.html?podk=4778
Informację można uzyskać pod numerem telefonu 58 623 08 53.
***
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni
poszukuje wykonawcy następujących opracowań projektowych dotyczących drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy al. Zwycięstwa 195 w Gdyni oraz do działki nr 257/43 przy al. Zwycięstwa 195A w Gdyni obejmujących:
a) ocenę techniczną, opracowaną przez osobę/osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, oceniającej prawidłowość wykonania robót budowlanych związanych z budową murów oporowych na działce nr 257/43 stanowiącymi integralną część wybudowanej na działkach nr 257/43 i nr 855/43 drogi dojazdowej, która winna w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości zawierać również rozwiązania projektowe doprowadzające wybudowane mury oporowe do zgodności z przepisami
b) ekspertyzę techniczną, opracowanej przez osobę/osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, oceniającej prawidłowość wykonania robót budowlanych związanych z budową na działkach Nr 257/43 i nr 855/42 drogi dojazdowej do budynku przy alei Zwycięstwa 195 w Gdyni oraz wskazującej zakres robót budowlanych niezbędnych do doprowadzenia wybudowanej drogi dojazdowej do zgodności z obowiązującymi przepisami oraz w sposób uwzględniający interesy osób trzecich w zakresie pozostawienia możliwości dojazdu do nieruchomości położonych w Gdyni przy alei Zwycięstwa zapisanych w księgach wieczystych KW Nr 2631 stanowiącej działkę Nr 546/43, KW Nr 3713 stanowiącej działkę nr 373/43 i KW 3102 stanowiącej działkę nr 257/43
c) mapy do celów projektowych dla wyżej wymienionych opracowań obejmujących działki nr 259/43 i nr 855/43 k.m. 75 obręb Gdynia
Pisemne oferty należy składać w terminie 14 dni od ukazania się „Ratusza" bezpośrednio w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni przy ul. Legionów 130 w Gdyni, pokój 130 z dopiskiem na kopercie: „al. Zwycięstwa 195 w Gdyni". Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. Kontakt: tel. 58 620 73 27.

ikona