1208 (1008) 2015-09-25 - 2015-10-01

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Rdestowej (część działki nr 387 km 29 obręb Wielki Kack o powierzchni 20 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata - z przeznaczeniem na prowadzenie wielobranżowej działalności handlowo-usługowej, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3278/15/VII/P z dnia 15.09.2015 roku.
Wykaz wywieszono od 21.09.2015 roku na okres 21 dni.
***
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2015 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 19 października 2015 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy:
ul. Łyskowskiego 9 o pow. 297m²; ul. Miętowej o pow. 883 m² i 918 m²; ul. Chylońskiej 178 B-C o pow. 619 m²; ul. Bursztynowej 1A o pow. 570 m²; ul. Tezeusza 6A o pow. 895 m²; ul. Leszczynki 155 o pow. 782 m²; ul. Kępa Oksywska A1 o pow. 644 m²; ul. Kępa Oksywska A2 o pow. 594 m²; ul. Kępa Oksywska A3 o pow. 600 m²; ul. Leszczynki 175 o pow. 690 m²; ul. Miegonia 10A o pow. 965 m²; ul. Miegonia 10B o pow. 722 m²; ul. Miegonia 10C o pow. 726 m²; ul. Miegonia 10D o pow. 952 m²; ul. Miegonia 10E o pow. 785 m² i ul. Płk. Dąbka 165A o pow. 953 m² i ul. Kopernika 17.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje
dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.
***
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących współwłasność Województwa Pomorskiego i Gminy Miasta Gdyni oraz własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 20 listopada 2015 r. o godz. 12.00 w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni w budynku przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni w PKO BANK POLSKI S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 16 listopada 2015 roku. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Wylicytowana kwota płatna jest jednorazowo w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu i otrzymania pisma potwierdzającego fakt zwycięstwa w licytacji. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.782 z późn. zm.): Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu zamieszcza się informację o tym uprawnieniu. Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 668 85 16; 58 668 85 20.
ul. Św. Wojciecha /Stefana Żeromskiego - nieruchomości położone są w Gdyni w dzielnicy Śródmieście przy ul. Św. Wojciecha, róg ul. Stefana Żeromskiego. Ofertę stanowi 6 działek, w tym działki nr: 1389/193 i nr 1239/192 są zabudowane budynkiem biurowym, nie posiadającym świadectwa energetycznego, o powierzchni zabudowy 750 m², jedną ścianą bezpośrednio sąsiadującą z granicą działki z bezpośrednim dostępem do budynku od ul. Stefana Żeromskiego; natomiast działki nr: 1390/193, 1434/193, 1386/193, 1240/192 są niezabudowane. Łączna powierzchnia terenu: 1906 m². Nieruchomości stanowią zwarty kompleks o łącznym kształcie nierównomiernego wieloboku. Teren ten jest częściowo ogrodzony oraz uzbrojony w sieć: wodociągową, kanalizacyjną, gazową i energii elektrycznej. Przez teren działek nr 1240/192 i 1434/193 przebiega sieć ciepłownicza. Część terenu utwardzona jest płytkami betonowymi - trylinką, pozostała część terenu nie jest utwardzona, porośnięta trawami oraz roślinnością wieloletnią. Przedmiotowe działki mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Świętego Wojciecha oraz ul. Stefana Żeromskiego.
Przedmiotowy obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1107 - uchwała Nr XXXI/630/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. (Dz.Urz.Woj. Pomorskiego z dnia 4 lipca 2013 roku, poz.2725), teren oznaczony jest symbolem 13 U/MW3 i przeznaczony pod zabudowę usługową / zabudowę wielorodzinną - usługi wymagane są w parterach budynków wzdłuż ciągów usługowych oznaczonych na rysunku planu.
Nieruchomość obejmuje działki nr: 1389/193 o pow. 1267 m²; 1390/193 o pow. 122 m²; 1434/193 o pow. 143 będące współwłasnością Gminy Miasta Gdyni w udziale wynoszącym 1369/7151 części w prawie własności nieruchomości i współwłasność Województwa Pomorskiego w udziale wynoszącym 5782/7151 części w prawie własności nieruchomości oraz działki nr: 1386/193 o pow. 23m2; 1239/192 o pow. 195 m²; 1240/192 o pow. 156 m² będące własnością Gminy Miasta Gdyni. Cena wywoławcza nieruchomości: 4 824 000,00 zł + 23 % VAT od 23,29% wartości wylicytowanej kwoty przypadającej na niezabudowane działki nr: 1390/193, 1434/193, 1240/192, 1386/193. Wadium 482 400,00zł. Postąpienie minimalne: 48 240,00 zł.
***
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Hutniczej (działka nr 165/28 km 29 obręb Gdynia, o pow. 696 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 3335/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.09.2015 r.), z przeznaczeniem pod składowanie kontenerów.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 24.09.2015 r. do 15.10.2015 r.
***
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy Placu Grunwaldzkim, stanowiącej części działek nr 895/174 i 229 KM 55 obręb Gdynia, o powierzchni łącznej około 7000 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony (załącznik do Zarządzenia nr 3295/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 15 września 2015 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie obiektów Gdyńskiego Centrum Filmowego wraz z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę na rzecz Forum Kultury Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 16.09.2015 roku do 7.10.2015 roku.
***
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów stanowiących załączniki do Zarządzeń:
1. nr 3279/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 15.05.2015 r. - nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskeij/Racławickiej o pow. 180 m², oznaczonej na karcie mapy KM 95 obręb Gdynia obejmującej część działki nr 312/2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. nr 3283/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.05.2015 r. - nieruchomości położonej przy ul. Władysława IV/Wzgórze Św. Maksymiliana o pow. 266 m², oznaczonej na karcie mapy KM 58 obręb Gdynia obejmującej części działek nr 800/144 i nr 803/150 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 17.09.2015 r. do 08.10.2015 r.
***
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej (część działki nr 18/1, KM 90, obręb Gdynia) o pow. 525 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 3294/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 15.09.2015 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 17.09.2015 r. do 8.10.2015 r.
***
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej/Jałowcowej (część działek nr 381/37,382/37 i 669/40 km 11 obręb Gdynia o powierzchni 15 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata - z przeznaczeniem na działkę przydomową i zieleń ozdobną, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3277/15/VII/P z dnia 15.09.2015 roku. Wykaz wywieszono od 21.09.2015 roku na okres 21 dni.

ikona