1234 (1034) 2016-04-22 - 2016-04-28

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318

w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Siemiradzkiego 1A, obręb Kamienna Góra oznaczonej jako działki nr: 142 oraz 145 o łącznej powierzchni 468 m² objęte księgami wieczystymi nr GD1Y/00023929/3 oraz GD1Y/00002507/6 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Gdyni przeznaczonej  do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4433/16/VII/P z 12 kwietnia 2016 r., wywieszony został na okres od 14.04.2016 r. do 5.05.2016 r.

***

Dyrektor Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych

 w Gdyni ul. Orłowska 57, tel./fax 58 624 82 86, www.zsae.gdynia.pl

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.225.000 euro na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji elektrycznych w budynku Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni ul. Orłowska 57.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 14 kwietnia 2016 r. (nr 88036 - 2016); Wymagany termin realizacji: 16.08.2016 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki ust. 22 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U.2015.2164 z późniejszymi zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dostępnej na stronie szkoły: www.zsae.gdynia.pl i stronie BIP oraz w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w godzinach od 9.00 – 14.00).
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie do 29.04.2016 do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w gabinecie dyrektora (nr 5) 29.04.2016 r. o godz. 10.00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Przewiduje się wnoszenie wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty brutto – 90%, okres udzielonej gwarancji – 10%. Osoby do kontaktu: Tadeusz Burczyk i Magdalena Klóskowska (pon.- pt. 8.00 – 14.00).

***
  Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 następujących wykazów:
1. Wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sandomierskiej jako część działki nr 1264 obręb 0019 Mały Kack o powierzchni 26m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata (załącznik do Zarządzenia Nr 4430/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12.04.2016 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
2. Wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Halickiej 73 jako części działek nr 1015, nr 949, nr 943, nr 944 obręb 0019 Mały Kack o powierzchni 414 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata (załącznik do Zarządzenia Nr 4431/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12.04.2016 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
3. Wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wielkopolskiej jako działka nr 3416, nr 3414 obręb 0019 Mały Kack o powierzchni 71m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata (załącznik do Zarządzenia Nr 4439/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12.04.2016 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 15.04.2016 r. do 6.05.2016 r.

***

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 209.000 euro
na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Zwycięstwa z ul. Bernadowską w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/sygnalizacja
Termin składania ofert: 28.04.2016 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych:
Anna Sobiczewska, tel. 58 761 20 37, w godz. 8.00-14.00, w sprawach proceduralnych: Dorota Tuźnik, Inga Kurdziel, tel. 58 761 20 85, 58 761 20 88, w godz. 10.00-14.00.

***

Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 1 maja do 30 września 2016 nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni  położonych przy al. Marsz. Piłsudskiego w Gdyni
 z przeznaczeniem na prowadzenie handlu obwoźnego ze stoiska rozbieralnego w każdym czasie z wyłączeniem małej gastronomii i handlu środkami spożywczymi.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 28 kwietnia 2016 roku o  godz. 10.00 w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54).
Wadium w wysokości  4 000 zł (za każdą lokalizację) płatne w terminie do 26 kwietnia 2016 roku.
Szczegóły o warunkach przetargu można uzyskać na  stronie internetowej Urzędu: www.inwestgdynia.pl. oraz w Referacie Administrowania Gruntami w pokoju 426  na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni i pod numerem telefonu 58 668 81 49.
Uwaga: wydzierżawiający dostarczy 1 maja 2016 roku na wylicytowaną przez dzierżawcę  lokalizację parasol o wymiarach 3mx3m o następujących parametrach: poszycie gładkie  (bez nadruku) w kolorze ecri (bez falban), konstrukcja koloru brąz, długość masztu 290 cm, ciężar podstawowy 62kg, podstawa parasola okrągła. Każdy parasol będzie wyposażony w pokrowiec ochronny.

***

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni (załącznik do Zarządzenia nr 4451/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12.04.2016r.)
 położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej jako część działki o numerze 310 obręb 0023 Pogórze o powierzchni 475 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 13.04.2016 r.

***

Dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
zatrudni nauczyciela praktycznej nauki  zawodu w zawodzie kucharz. Wymagania: przygotowanie pedagogiczne, umiejętność prowadzenia zajęć w rzeczywistych warunkach pracy (w warsztatach szkolnych). Wymiar godz. dydaktycznych 22. Zgłoszenia na mail: kadry.zshg@wp.pl, tel. 58 620 12 89.

***

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni (załącznik do Zarządzenia nr 4452/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12.04.2016 r.)
położonej w Gdyni przy ul. Złotej jako część działki o numerze 614 obręb 0023 Pogórze o powierzchni 138 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do dnia 31.12.2016r. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w tymczasowym pawilonie handlowym. Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 13.04.2016 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony,
położonej w Gdyni przy ul. Gniewskiej, oznaczonej jako część działki o nr 2252 obręb 0012 o powierzchni 16 m², dla której Sąd Rejonowy w Gdyni  prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y00017303/4. Przeznaczenie  przedmiotu dzierżawy: ustawienie pergoli śmietnikowej. Wykaz nieruchomości stanowi załącznik do Zarządzenia nr 4381/16/VII/P. Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 30.03.2016 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata,
 położonej w Gdyni przy ul. Żeliwnej, oznaczonej jako część działki o nr 1857 obręb 0023 Pogórze o powierzchni 270 m², dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę  wieczystą o numerze GD1Y00010108/8. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: stacja wymienników ciepła. Wykaz nieruchomości stanowi załącznik do Zarządzenia nr 4380/16/VII/P. Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 30.03.2016 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J.Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości

położonej przy ul. Sarniej (w sąsiedztwie ul. Kielnieńskiej należącej administracyjnie do M. Gdańska), oznaczonej jako działka nr 3170, obręb Wielki Kack_0027, o powierzchni 2358 m², dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00020685/9. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 4432/16/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z 12.04.2016 r. wywieszony został na okres od 18.04.2016 r. do 9.05.2016 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni

Informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 7/2016 lokali mieszkalnych

przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: Zielona 17 kl. C m 16, Morska 93 m 26.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 19.04.2016 r. do dnia 10.05.2016 r.

***

ZSO nr 4 w Gdyni ul. Płk. Dąbka 207
poszukuje wykonawcy remontu generalnego dwóch toalet. Firmy zainteresowane remontem proszone są o kontakt z kierownikiem administracyjnym, drogą mailową: klodzinski.jaroslaw@wp.pl lub tel. 601 65 88 12.

***

Prezydent Miasta  Gdyni

informuje o   wywieszeniu    w   budynku   Urzędu   Miasta   Gdyni   na   tablicy  ogłoszeń   znajdującej
się  na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia

położonej  w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej (część działek nr 899 i nr 901 obręb nr 27 o łącznej powierzchni 280 m²)  przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na działkę przydomową, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4169/16/VII/P z dnia 23.02.2016 roku.
Wykaz wywieszono od 19.04.2016 roku na okres 21 dni.

***

Dyrektor Przedszkola nr 7 w Gdyni
zatrudni na zastępstwo woźną oddziałową.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV w Przedszkolu nr 7 Gdynia, ul. Władysława IV 56, w terminie do 27 kwietnia 2016 r.

ikona