1236 (1036) 2016-05-12 - 2016-05-19

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony – na okres 15 lat, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa położonych w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego.
Nieruchomości zlokalizowane są w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego, stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni o łącznej powierzchni ca 492 m² oraz stanowiące własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni ca 165 m².
Przedmiotowe nieruchomości przeznacza się na budowę budynku ratowników wodnych oraz toalet miejskich, po jego uprzedniej rozbiórce, w celu urządzenia i prowadzenia w części nowo wybudowanego obiektu dodatkowego zaplecza socjalnego o powierzchni minimum 15 m² dla potrzeb aktywności sportowej Gdyńskiego Centrum Sportu oraz jako funkcji uzupełniającej: kawiarni z barem, sezonowego ogródka kawiarnianego i zieleni, wraz z towarzyszącą infrastrukturą – w drodze dwuetapowego przetargu. Podstawą zabudowy może być wyłącznie decyzja o warunkach zabudowy nr RAA.6730.330.2015.ASS-180/dz.482/65 z 18.11.2015 roku.
Część jawna przetargu odbędzie się 15.07.2016 roku o godz. 10.00, w sali 105A na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54). Wadium: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) płatne przelewem bankowym na konto w PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 11 lipca 2016 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi, regulaminem przetargu i ich akceptacją. Oferty przetargowe należy składać w pok. nr 337 na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 13 lipca 2016 roku (do godz. 15.00). Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenia przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które dostępne są w Referacie Administrowania Gruntami w pok. 337, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr tel. 58 668 81 58 lub 58 668 85 33. Kontakt e-mail: p.makuch@gdynia.pl, j.bartoszewska@gdynia.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni (załącznik do Zarządzenia nr 4569/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.05.2016r.) położonych przy ul. Św. Mikołaja jako część działek o numerach 1313/3, 1329, 1331 obręb 0010 Chylonia o powierzchni 56 m², przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 6.05.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazów:
1. Stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4539/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 26.04.2016 roku – nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego, oznaczonych jako działka nr 1828 (arch. nr 482/65 GD KM 61), dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00090262/9, część działki nr 1823 (arch. nr 515/65, GD KM 61), dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00023857/7 – działki z obrębu 0025 Redłowo o łącznej powierzchni ca 492 m²  oraz stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych jako część działki nr 1826 (arch. nr 483/65 GD KM 61) oraz część działki nr 1825 (nr 271/65 GD KM 61), dla których Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00008331/3 – działki z obrębu 0025 Redłowo o łącznej powierzchni ca 165 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 15 lat, na budowę budynku ratowników wodnych oraz toalet miejskich, po jego uprzedniej rozbiórce, w celu urządzenia i prowadzenia w części nowo wybudowanego obiektu dodatkowego zaplecza socjalnego o powierzchni minimum 15 m² dla potrzeb aktywności sportowej Gdyńskiego Centrum Sportu oraz jako funkcji uzupełniającej: kawiarni z barem, sezonowego ogródka kawiarnianego i zieleni, wraz z towarzyszącą infrastrukturą – w drodze dwuetapowego przetargu.
2. Stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4536/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 26.04.2016 roku – nieruchomości położonej przy ul. Ujejskiego 32 o pow. 311 m², obejmującej część działki nr 460 obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata;
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni, tj. od 28.04.2016 r. do 19.05.2016 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 317 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, składającej się z działki gruntu nr 2439 obręb 22 Orłowo o powierzchni 0.0086 ha zapisanej w KW GD1Y/00023669/2 położonej przy ul. Króla Jana III. Wykaz nr 4615/2016/VII/P stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z 10 maja 2016 r. o tym samym numerze wywieszony jest od 12 maja 2016 r. do 2 czerwca 2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 317 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich, składającej się z działki gruntu nr 3030 obręb 27 Wielki Kack o powierzchni 0.0862 ha zapisanej w KW GD1Y/00007783/9 położonej przy ul. Źródło Marii. Wykaz nr 4614/2016/VII/P stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10. maja 2016 r. o tym samym numerze wywieszony jest od dnia 12 maja 2016 r. do dnia 02 czerwca 2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 – na IV piętrze obok pokoju 430:
1. Wykazu nieruchomości o pow. 40 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków, oznaczonej w obrębie 0009 Babie Doły jako część działki nr 127 (arch. dz. 1062/10, powstała z podziału dz. 1062/3, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00025658/6). Okres dzierżawy: do 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie handlowym. Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia 4541/2016/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni.
2. Wykazu nieruchomości o pow. 500 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków, stanowiącej część działki nr 127 obręb 0009 Babie Doły (arch. dz. 1062/10, powstała z podziału dz. 1062/3, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00025658/6). Okres dzierżawy: do 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka ogrodnicza, zieleń ozdobna. Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia 4540/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 27.04.2016 r. do 17.05.2016 r.

***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kpa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2031) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2031), zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Staniszewskiego na odcinku od ulicy J. Kamrowskiego do ulicy Chwarznieńskiej” w Gdyni na działkach nr: 2986, 698, (5235*), 2985, 3045 obręb Chwarzno-Wiczlino 0011 (numery archiwalne działek: 260/8, KM 38; 514/5, 514/8, KM 7; 269/38, 369/39, KM 39, obręb Wiczlino). Wykaz działek objętych podziałem:
Województwo pomorskie, obręb Chwarzno-Wiczlino 0011, miasto Gdynia, dz. 5235 podzielona na dz. 5235/1, 5235/2 oraz 5235/3.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pok. 418 ( tel. 58 668 24 09 ) tj. poniedziałek w godz. 13.00-16.00 i środa w godz. 8.00-11.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
* działki objęte projektem podziału

***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.225.000 euro na modernizację urządzenia dylatacyjnego estakady drogowej WD-1 w ciągu Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/dylatacja
Termin składania ofert: 12.05.2016 r. godz. 12.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych:
Teresa Małachowska-Okurowska, tel. 58 761 20 23, w godz. 8.00-15.00, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 8.00-15.00.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 na IV piętrze obok pokoju 430:
– wykazu nieruchomości o pow. 90 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków, oznaczonej w obrębie 0009 Babie Doły jako część działki nr 127 (arch. dz. 1062/10, powstała z podziału dz. 1062/3, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00025658/6). Okres dzierżawy: do 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa. Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia 4577/2016/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni.
– wykazu nieruchomości o pow. 30 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Afrykańskiej/Alzackiej, stanowiącej część działki nr 1368 obręb 0021 Oksywie (arch. dz. 214/1 KM 125 Gdynia, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00003446/7). Okres dzierżawy: do 1 rok. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa. Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia 4578/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 5.05.2016r. do 25.05.2016 r.

***
ABK nr 4
informuje o wywieszeniu w siedzibie tutejszej administracji, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112, położonej w ZMHT przy ul. W. Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności przemysłowo-handlowo-usługowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 13.05.2016 do 2.06.2016 r.

***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35
ogłasza nabór na stanowisko starszego intendenta:
Liczba i wymiar etatu: 1 osoba – 1,00 etat.
Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 35 (ul. Uczniowska 1).
Więcej informacji: BIP UM Gdynia – Zakładka – Jednostki i firmy związane z samorządem – Szkoły podstawowe, gimnazja i zespoły szkół oraz na stronie internetowej szkoły:
www.sp35gdynia.pl

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta położonym w Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Heidricha, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 0022 Orłowo, jako działka nr 2229 o pow. 1.489 m2, objętej Kw nr GD1Y/00101284/0 Sądu Rejonowego przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz będący załącznikiem do zarządzenia nr 4530/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni 24.04.2016 r. wywieszony został na okres od 27.04.2016 r. do 18.05.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni, w obrębie Orłowo przy ul. Inżynierskiej 89A, oznaczonej jako działki: nr 1060 o powierzchni 365 m2 oraz nr 1061/2 o powierzchni 345 m2 objęte księgą wieczystą nr GD1Y/00000928/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4571/16/VII/P z 4.05.2016 r., wywieszony został na okres od 5.05.2016 r. do 26.05.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Starochwaszczyńskiej, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 0027 Wielki Kack jako działka nr 237 o pow. 2.841 m2, objętej Kw nr GD1Y/00011330/0 Sądu Rejonowego przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 4574/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.05.2016 r. wywieszono na okres od 5.05.2016 r. do 27.05.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 317 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marsa, stanowiącej część działki nr 1393 obręb Chwarzno-Wiczlino, o powierzchni 21 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem na działkę przydomową (załącznik do Zarządzenia nr 4568/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.05.2016 r.). Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 5.05.2016 r. do 26.05.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Łopianowej, oznaczonej jako działka nr 466, obręb Dąbrowa_0014, o powierzchni 2324 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00014062/1. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 4572/16/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z 4.05.2016 r. wywieszono na okres od 5.05.2016 r. do 27.05.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania pod nazwą: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich.
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
1. Nazwa zadania: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej, ul. Tatrzańska 35, Gdynia
Liczba punktów: 91,80
Miejsce w rankingu: 1
2. Nazwa zadania: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa,
ul. Św. Mikołaja 1, 80-062 Gdynia
Liczba punktów: 85,60
Miejsce w rankingu: 2
3. Nazwa zadania: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich
Nazwa organizacji pozarządowej: Fundacja Wspierania i Rozwoju Rodziny WiRR
ul. Argentyńska 2c/1, 81-116 Gdynia
Liczba punktów: 46,00
Miejsce w rankingu: 3
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia Nr 4543/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 26 kwietnia 2016 r.:
Rodzaj zleconego zadania: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej, ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w roku 2016 r: 26 870,00 zł

***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ofertowy na najem pomieszczenia w holu głównym Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 z przeznaczeniem na kiosk.
 Regulamin przeprowadzenia przetargu na najem powierzchni można odebrać w Wydziale Administracyjnym Urzędu Miasta Gdyni mieszczącym się w budynku przy ul. Partyzantów 42 w Gdyni lub pobrać ze strony http://www.gdynia.pl/bip/przetargi/nieruchomosci/info/4388_112136.html
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Barbara Ciszewska, tel. 58 668 86 83.
Termin składania ofert upływa 25 maja 2016 r. o godz. 9.00.
Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna UMG (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54) – (parter – hol główny). Otwarcie ofert nastąpi 25 maja 2016 r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Administracyjnym UMG przy ul. Partyzantów 42.

***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza konkurs ofert na prowadzenie usług gastronomicznych w mobilnych punktach gastronomicznych z napojami gorącymi i zimnymi (z wyłączeniem napojów alkoholowych) oraz owocami w zamkniętych pojemnikach w wyznaczonej przestrzeni miejskiej w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 24 maja 2016 r. o godz.11.00 w sali 101 w Urzędzie Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Oferty konkursowe w formie wizualizacji pojazdu wraz ze szczegółowym opisem w języku polskim umieszczone w kopercie z napisem: „Konkurs ofert na prowadzenie usług gastronomicznych w mobilnych punktach gastronomicznych z napojami gorącymi i zimnymi (z wyłączeniem napojów alkoholowych) oraz owocami w zamkniętych pojemnikach w wyznaczonej przestrzeni miejskiej w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.”, należy składać w pokoju nr 426 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w terminie do 23 maja 2016 r. do godziny 15.00. Szczegółowe warunki konkursu zostały określone w materiałach konkursowych, które są dostępne w Referacie Administrowania Gruntami w pokoju 426, na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni oraz na stronie urzędu www.investgdynia.pl. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 58 668 81 49.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni (załącznik do Zarządzenia nr 4535/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 26.04.2016 r.) położonych przy ul. Krokowskiej jako część działek o numerach 3387, 3388, 3426, 3427 obręb 0010 Chylonia o powierzchni 122 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na zieleń ozdobną. Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 27.04.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni (załącznik do Zarządzenia nr 4531/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 26.04.2016 r.) położonej przy ul. Morskiej jako działka o numerze 1581 obręb 0012 Cisowa o powierzchni 294 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 1 rok z przeznaczeniem na 10 miejsc postojowych dla salonu samochodowego. Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 27.04.2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 4550/16/VII/P z 26 kwietnia 2016 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania – „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych w 2016 roku”.
W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia realizowane w okresie od 1.07.2016 r. do 15.12.2016 r. Przewidywana kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem wynosi 1.050.000 zł.
Pełna treść ogłoszenia, w tym szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Gdyńskiego Centrum Sportu, na stronach miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl oraz na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu: www.gdyniasport.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w jego siedzibie przy ul. Olimpijskiej 5/9. Skrócona treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta Gdyni w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni przy ul. 3 Maja 27/31. Oferty należy składać za pośrednictwem systemu www.witkac.pl w terminie do 20 maja 2016 r. do godziny 15.00. Natomiast potwierdzenie złożenia oferty wraz z obowiązującymi załącznikami należy złożyć w Gdyńskim Centrum Sportu w Gdyni przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do 23 maja br. do godziny 15.00. Przy czym w przypadku składania tych dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 22 czerwca 2016 r.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni Przetarg odbędzie się w 10 czerwca 2016 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni: PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037
w terminie do 6 czerwca 2016 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Skrzypowej o pow. 869 m2, ul. Źródło Marii o pow. 553 m2, ul. Mrongowiusza o pow. 589 m2, ul. Chylońskiej 178 B-C o pow. 619 m2, ul. Leszczynki 155 o pow. 782 m2, ul. Leszczynki 175 o pow. 690 m2, ul. Bursztynowej 1A o pow. 570 m2, ul. Snycerskiej 13 o pow. 350 m2 i ul. Działowskiego 13 o pow. 354 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki” 6.05.2016 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazów:
1. Stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4570/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.05.2016 roku – nieruchomości położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego 1 o pow. 405 m², obejmującej część działki nr 1221 obręb 0025 Redłowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata;
2. Stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4573/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.05.2016 roku – nieruchomości położonej przy ul. Szyprów 14 o pow. 800 m², obejmującej część działki nr 2120/2 obręb 0022 Orłowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata;
3. Stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4575/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.05.2016 roku – nieruchomości położonej przy ul. Przemysława 5, 7, 7A o łącznej pow. 104 m², obejmującej część działki nr 2745 i część działki nr 2740 obręb 0022 Orłowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata;
4. Stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4576/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 4.05.2016 roku – nieruchomości położonej przy ul. Przebendowskich 14A o pow. 138 m², obejmującej część działki nr 2760 obręb 0022 Orłowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata;
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 5.05.2016 r. do 26.05.2016 r.

***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29
ogłasza nabór na stanowisko pracy specjalisty ds. bhp
Termin zatrudnienia: od 1.06.2016 r. (umowa zlecenie)
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 58 623 12 44; e-mail sp29@mail.com

***
Prezydent Miasta Gdyni
na podstawie Zarządzenia nr 4553/16/VII/M z 26.04.2016r. ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej w 2016 roku.
Otwarty konkurs na realizację w/w zadania został ogłoszony 2.02.2016 roku. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły cztery oferty. 21 marca 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceniającej powołanej zarządzeniem prezydenta 1131/16/VII/M. Na podstawie Karty Oceny Ofert, w wyniku uśrednienia wartości punktowych przydzielonych przez poszczególnych członków Komisji Oceniającej, powstała lista rankingowa ofert:
I. Oferta nr 1 – 76,67 pkt.
Nazwa zadania: Neonowy witacz dla Gdyni Instytucja: Stowarzyszenie Traffic Design
II. Oferta nr 2 – 73,17 pkt.
Nazwa zadania: Zwiększenie potencjału rekreacyjnego przestrzeni publicznej w rejonie ulic Chwarznieńskiej i Rolniczej (zachodnia część dzielnicy Witomino – Radiostacja)
Instytucja: Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Prezydent Miasta Gdyni dokonał podziału dotacji w następujący sposób: Stowarzyszenie Traffic Design na realizację zadania: Neonowy witacz dla Gdyni – 41 350 zł. Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto na realizację zadania: Zwiększenie potencjału rekreacyjnego przestrzeni publicznej w rejonie ulic Chwarznieńskiej i Rolniczej (zachodnia część dzielnicy Witomino – Radiostacja) – 58 650 zł.

***
Zarząd Dróg i Zieleni 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 209.000 euro na oznakowania poziome przejazdów rowerowych.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/oznakowaniaczerwone.
Termin składania ofert: 20.05.2016 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Rafał Studziński, Joanna Gajewska tel. 58 761 20 35, w godz. 8.00-15.00, w sprawach proceduralnych: Inga Kurdziel, tel. 58 761 20 88, w godz. 8.00-15.00.

***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni (załącznik do Zarządzenia nr 4531/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 26.04. 2016 r.) położonej przy ul. Morskiej jako działka o numerze 1581 obręb 0012 Cisowa o powierzchni 294 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 1 rok z przeznaczeniem na 10 miejsc postojowych dla salonu samochodowego. Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 27.04.2016 r.


***
Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z dziedziny kultury w roku 2016:

Tabela kultura


***

Uchwałą nr XX/452/16 Rady Miasta Gdyni z 20 kwietnia 2016 r. przyznane zostały dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.

Tabela zabytki

ikona