1367 (1067) 2019-05-24 - 2019-05-30

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon Obwodnicy Trójmiasta i ul. Nowowiczlińskiej.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLI/848/14 Rady Miasta Gdyni z 26.03.2014 r. zmienionej uchwałą nr IV/58/15 Rady Miasta Gdyni z 21.01.2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon Obwodnicy Trójmiasta i ul. Nowowiczlińskiej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
- od zachodu – wzdłuż Obwodnicy Trójmiasta,
- od północnego wschodu – wzdłuż granicy działki nr 4 (poprzedni nr 227/2), wzdłuż granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, następnie wzdłuż ścieżki leśnej, obejmując fragment obszaru TPK,
- od południa – wzdłuż granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny, rejon ulic J. Porazińskiej i Nowowiczlińskiej oraz wzdłuż ul. Nowowiczlińskiej do Obwodnicy Trójmiasta, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 4-25.06.2019 r. w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30) w godzinach jego otwarcia. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 18.06.2019 r. o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 9.07.2019 r.
Informacje o ochronie danych osobowych: www.gdynia.pl/bppmg_oia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 428, na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), wykazu
– stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 891/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 14 maja 2019 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sambora 3 o pow. 266 m², obejmującej część działki nr 577 obręb 0015 Grabówek przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na czas nieoznaczony na działkę przydomową,
– stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 889/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 14 maja 2019 r. - nieruchomości położonej przy ul. Dembińskiego 65B o pow. 513 m², obejmującej część działki nr 2027 obręb 0018 Leszczynki przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na czas nieoznaczony na działkę przydomową,
– stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 879/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 14 maja 2019 r. - nieruchomości położonej przy ul. S. Ramułta 176-184/Morska o pow. ca 38 m², obejmującej część działki nr 275/2 obręb 0018 Leszczynki przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat na lokalizację osłony śmietnikowej.
Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni od 17.05 do 7.06.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy pokoju 428, wykazu nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Armii Krajowej, oznaczonej jako działka nr 2894/2, obręb 0026 (Śródmieście), przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony 3 lata z przeznaczeniem na dojście do plebanii, zakrystii, placu kościelnego - teren pozostaje ogólnodostępny, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 883/19/VIII/P z 14.05.2019 roku.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 17.05 do 7.06.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy pokoju nr 424 wywieszony został i umieszczony na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip. Wykaz nr 15/2019 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej – działka nr 443 o pow.0.0052 ha, obręb nr 0022 Orłowo przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 24 maja do 13 czerwca 2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Żarnowieckiej (część działki nr 310 obręb Pogórze o powierzchni 300 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony – z przeznaczeniem na uprawy jednoroczne, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 875/19/VIII/P z 14.05.2019 roku.
Wykaz wywieszono od 20.05.2019 roku na okres 21 dni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń przy pokoju nr 344 w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) wywieszono wykaz nieruchomości położonych przy: ul. Morskiej 97 lokal nr 16A i Woj. Wachowiaka 9A-9C kl. 9C lokal nr 11, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży udziału w prawie własności niewydzielonej części gruntu w trybie bezprzetargowym.
Wykaz, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Gdyni Nr 874/19//VIII/P i Zarządzenia Prezydenta Gdyni Nr 873/19/VIII/P z 15.05.2019 roku, wywieszony na okres 21 dni od 16.05 do 5.06.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 431 w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 876/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 14.05.2019 roku, nieruchomości o powierzchni 29 m², położonej przy ul. Chylońskiej, oznaczonej jako część działki nr 2314 obręb 0010 Chylonia, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00017304/1 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata, z przeznaczeniem na działalność handlową w tymczasowym pawilonie.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 16.05.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy pokoju nr 424, wykazu udziału 1/81 części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gdyni, położonej przy ul. Benisławskiego, oznaczonej jako dz. nr 96, obręb Oksywie- 0021, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym.
Wykaz wywieszono na okres od 24.05 do 14.06.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2019 – 2021.
Przewidywana kwota dotacji to 530 000 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zadania Publiczne – Otwarte Konkursy Ofert, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl/pozarzadowa oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 maja 27/31), a także na stronie internetowej generatora ofert witkac.pl
Ostateczny termin składania ofert za pośrednictwem generatora to 6.06.2019 r. do godz. 23:59:59.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23
ul. Grottgera 19
wynajmie pomieszczenie (pow. 40 m²) w budynku szkoły. Szczegółowe informacje pod nr. telefonu 58 6220733.
***
Szkoła Podstawowa nr 46
ul. Chwaszczyńska 26
zatrudni pracownika na stanowisku
- konserwator w wymiarze pełnego etatu,
- sprzątaczki w wymiarze 3/4 etatu.
Szczegóły w BIP www.gdynia.pl/zsp4 oraz pod nr. tel. 58 629 12 69 wew. 18.
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy składać w sekretariacie szkoły.
***
Szkoła Podstawowa nr 11
ul. Wrocławska 52
zatrudni sprzątaczkę w wymiarze 5/8 etatu. Praca w godz. 14.00-19.00. Dokumenty z CV można składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-16.00 lub droga e-mailową sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 58 664 69 05.
***
Poszukiwany wykonawca robót budowlanych
W związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Miasta Gdyni, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.P. NMP poszukuje wykonawcy robót budowlanych, polegających na naprawie i renowacji gzymsu oraz wymianie rynien, rur spustowych i opierzeń blacharskich w domu zakonnym przy al. Marsz. Piłsudskiego 2.
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie przy realizacji prac przy zabytkach (minimum 18 miesięcy), a także stosowne uprawnienia budowlane.
Specyfikację robót oraz bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 663 440 393 i w siedzibie Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Maryi (al. Marsz. Piłsudskiego 2).
Pisemne oferty należy składać w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia (adres jw.).

  • ikonaOpublikowano: 23.05.2019 09:10
  • ikona

    Autor: Monika _Kowalska (monika.kowalska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 30.05.2019 15:59
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona