1372 (1072) 2019-06-28 - 2019-07-11

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni wykazu nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej i Śląskiej, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Działki Leśne jako działki nr: 1290/1, 1290/2, 1291 objęte Kw nr GD1Y/00049062/5, działki nr 1241/1, 1241/2 objęte KW nr GD1Y/00009529/5 oraz działki nr 1242 i 1370/1 objęte KW nr GD1Y/00008662/2, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1045/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12.06.2019 r. wywieszony został na okres od 19.06.2019 r. do 10.07.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 317 i 318 wywieszono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Leszczynki 175, oznaczonej w obrębie Leszczynki jako działki gruntu nr 1401 i 1403 o łącznej pow. 700 m2, przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1022/19/VIII/P z 12 czerwca 2019 r. wywieszony jest na okres 21 dni od 14 czerwca 2019 r. do 5 lipca 2019 r.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kpa (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa łącznika drogowego ulic Gorczycowej i Lukrecjowej” na działkach nr: 2451, 2567, 2659, (2660*), (2666*), (2667*), 2685, (2690*), 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, (2697*), (2698*), (2699*), 2700, 2701, 2702, obręb Dąbrowa 0014 (* działki objęte projektem podziału).
Wykaz działek objętych podziałem (województwo pomorskie, obręb Dąbrowa 0014, miasto Gdynia): dz. 2660 podzielona na dz. 2660/1 oraz 2660/2, dz. 2666 podzielona na dz. 2666/1 oraz 2666/2, dz. 2667 podzielona na dz. 2667/1 oraz 2667/2, dz. 2690 podzielona na dz. 2690/1 oraz 2690/2, dz. 2697 podzielona na dz. 2697/1 oraz 2697/2, dz. 2699 podzielona na dz. 2699/1 oraz 2699/2, dz. 2698 podzielona na dz. 2698/1 oraz 2698/2. Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pok. 322a (tel. 58 668 84 31 ) tj. poniedziałek w godz. 12.00-16.00, środa i piątek w godz. 8.00-12.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Działdowskiej.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIV/1271/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Działdowskiej obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco: od północy – wzdłuż ul. Morskiej, od wschodu – wzdłuż ul. E. Kwiatkowskiego, od południa – wzdłuż terenów szkolnych (Szkoła Podstawowa nr 29) oraz terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, od zachodu – wzdłuż ul. Działdowskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6.07.2019 r. do 30.07.2019 r., w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30, w godzinach jego otwarcia oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 25.07.2019 r. o godz. 17.00, w Szkole Podstawowej Nr 29 przy ul. P. Ściegiennego 8 w Gdyni.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 13.08.2019 r.
Informacje o ochronie danych osobowych: https://www.gdynia.pl/bppmg_oia.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców obszarów rewitalizowanych w latach 2019-2021.
Przewidywana kwota dotacji na realizację całego zadania, w okresie 3 lat, wynosi 130.005 zł, w tym w 2019 r.: 43.335 zł, w 2020 r.: 43.335 zł, w 2021 r.: 43.335 zł. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gdynia i Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP w Gdyni. Realizacja zadania obejmuje okres od 1.08.2019 r. do 30.10.2021 r. Termin składania ofert ustala się do 10.07.2019 r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 1.08.2019 r. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej LIS i UM Gdynia oraz na tablicy ogłoszeń w GCOP oraz w biuletynie „Ratusz”.
Informacji dot. konkursu udziela Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, Gdynia, tel. 58 727 39 21.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 428, na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1040/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 18.06.2019 r. nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Leszczynki 153 przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony 3 lata o pow. użytkowej 480,57 m², obejmującej działkę nr 1391 obręb 0018 Leszczynki o obszarze 688 m² z przeznaczeniem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od 19.06.2019 r. do 10.07.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni wykazu nieruchomości położonej przy ul. Żeromskiego, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 0026 Śródmieście jako działki nr: 2683/2, 2684/2 objęte Kw nr GD1Y/00104086/3, działka nr 2685 objęta Kw nr GD1Y/00001041/4 oraz działka nr 2686 objęta Kw nr GD1Y/00041169/9 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonych do zamiany na prawo użytkowania wieczystego przysługującego Polskiej Spółce Gazownictwa.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1007/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 12.06.2019 r. wywieszony został na okres od 14.06.2019 r. do 5.07.2019 r.
***
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni
poszukuje kandydatów na stanowisko podinspektora/inspektora w Dziale Inżynierii Transportu – 1 etat. Wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii ruchu, transportu. Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do 12.07.2019 r. pod adres: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Pełna wersja ogłoszenia na stronie www.zdiz.gdynia.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w kadrach pod nr. tel. 58 764 4011.
zatrudni pracowników na stanowisko kontroler strefy płatnego parkowania. Wymagane wykształcenie średnie i 2 lata stażu pracy. Dodatkowe informacje można uzyskać w kadrach pod nr. tel. 58 764 40 11.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro na utworzenie kontrapasa autobusowego w ciągu ul. Chwarznieńskiej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp53.
Termin składania ofert: 8.07.2019 r. godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 (ul. Uczniowska 1)
zatrudni od 1.09.2019 r.:
nauczyciela matematyki w pełnym wymiarze czasu pracy (18 h, zastępstwo 1 rok),
nauczyciela historii i wos (18 h),
nauczyciela fizyki (18 h),
nauczyciela j. angielskiego (18 h),
nauczyciela j. polskiego (18 h, zastępstwo 1 rok),
wychowawcę w świetlicy (26 h),
nauczyciela wspomagającego (20 h, zastępstwo na rok).
Dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy składać w sekretariacie lub kadrach. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 58 624 09 74.
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Płk. Dąbka 207)
zaprasza do składania podań na wynajem sali gimnastycznej w roku szkolnym 2019/2020 od poniedziałku do piątku w godz. 15.30-21.30, sobota w godz. 11.00-21.30. W sali gimnastycznej jest boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20x40, trybuny, 3 boiska do siatkówki ze stanowiskami dla sędziów oddzielone kotarami. Na terenie CKZiU nr 2 znajduje się 50 miejsc parkingowych. Informacji udziela dr Jarosław Kłodziński: 601 65 88 12, jklodzinski@ckziu2.edu.gdynia.pl.
***
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 (ul. Płk. Dąbka 207)
zatrudni specjalistę ds. uczniów w wymiarze pełnego etatu na stanowisko specjalista ds. uczniów.
Termin składania dokumentów: 3.07.2019 r. godz. 12.00.
Kontakt tel. 58 622 26 24.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej 18 (ul. Krasickiego 28)
zatrudni intendenta w wymiarze 1 etatu oraz specjalistę ds. kadr w wymiarze 1/2 etatu. CV oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy składać w sekretariacie do 31.07.2019 r. w godz. 8.00-14.00, tel. 58 620 69 43 lub mailowo na adres: sekretarial@sp18.edu.gdynia.pl. Szczegóły na stronie BIP Miasta Gdyni w sekcji „praca w jednostkach”.

  • ikonaOpublikowano: 27.06.2019 08:35
  • ikona

    Autor: Monika _Kowalska (monika.kowalska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 27.06.2019 08:54
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona