1385 (1085) 2019-10-25 - 2019-11-07

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń przy pokoju nr 344 na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 wywieszono wykaz nieruchomości położonych przy: ul. Płk. Dąbka 183 m. 3A, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży udziału w prawie własności niewydzielonej części gruntu w trybie bezprzetargowym. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Gdyni Nr 1438/19//VIII/P z 15 października 2019 roku wywieszono na okres 21 dni od 17.10.2019 r. do 06.11.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze obok pokoju 430 wykazu nieruchomości o powierzchni 550 m2, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków stanowiącej: część działki nr 152 obręb 0009 Babie Doły, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00008828/4 - do wydzierżawienia na czas oznaczony: do 3 lat – z przeznaczeniem na rekreację – uprawę roślin. Wykaz stanowi załącznik do ZPMG nr 1439/19/VIII/P.
Wykazy wywieszono przez okres 21 dni od dnia 17.10.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych PN. „Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 11 i Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” oraz dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania zostały zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP https://portal.smartpzp.pl/umgdynia.
Termin składania ofert: 18.11.2019 r. do godz. 10.00, adres: Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, pok. 204 – Wydział Budynków.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy:
ul. Świętojańskiej 83A, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2183 obręb 0026 Śródmieście, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w jednokondygnacyjnej zabudowie tarasu budynku mieszalno-usługowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1435/19/VIII/P z 15.10.2019 roku;
ul. Starowiejskiej 24, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1215 obręb 0026 Śródmieście, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na poprawę funkcjonalności nieruchomości tj. podwórze przylegające do budynku mieszkalnego, miejsca postojowe oraz dodatkowo lokalizację osłony śmietnikowej dla prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na potrzeby wspólnoty mieszkaniowej, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1437/19/VIII/P z 15.10.2019 roku;
skwerze Kościuszki, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2849/2 obręb 0026 Śródmieście, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby prawnej z przeznaczeniem na lokalizację części budynku usługowo-mieszkalnego, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1434/19/VIII/P z 15.10.2019 roku.
Wykazy wywieszono na okres od dnia 21.10.2019 roku do 12.11.2019 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Olgierda 89, oznaczonej jako działka nr 2015, obręb 0019 Mały Kack, o powierzchni 826 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00023786/8, przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1442/19/VIII/P z 15.10.2019 r., wywieszony został na okres od 18.10.2019 r. do 8.11.2019 r.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 (ul. Chwaszczyńska 26)
zatrudni pracownika na stanowisku konserwatora w wymiarze pełnego etatu.
Informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 629 12 69 wew. 18.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie szkoły.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 ( ul. Morska 192)
zatrudni od 2 listopada nauczyciela matematyki.
Dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy składać w sekretariacie szkoły lub w kadrach.
Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 58 623 06 33.
***
Dyrektor Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” (ul. Kapitańska 15)
zatrudni od 1.11.2019 r. nauczyciela wychowania przedszkolnego.
Umowa na czas określony (z perspektywą przedłużenia na stałe ) w wymiarze pełnego etatu (25/25).
CV należy przesłać na adres mailowy: dyrektor@przedszkole8.pl.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. J. Bema, oznaczonej jako działki: nr 2476, nr 2478, nr 2496 obręb 0026(Śródmieście), przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w celu wygrodzenia terenu wzdłuż obiektu handlowego, teren pozostaje ogólnodostępny – bez możliwości parkowania pojazdów – z wyłączeniem prowadzenia zaopatrzenia do obiektu handlowego w wyznaczonych godzinach, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1436/19/VIII/P z dnia 15.10.2019 roku.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 17.10.2019 roku do 07.11.2019 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 430, na IV piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54:
– wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1440/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 października 2019 r., nieruchomości o powierzchni 631 m², położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, oznaczonej jako część działki nr 1416 obręb 0010 Chylonia, zapisanej w księdze wieczystej o numerze GD1Y/00017305/8 - przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony (3 lata), z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przez wspólnoty mieszkaniowe,
– wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1441/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 października 2019 r., nieruchomości o powierzchni 51 m², położonej w Gdyni przy ul. Demptowskiej, oznaczonej jako działka nr 1759 obręb 0024 Pustki Cisowskie, zapisanej w księdze wieczystej o numerze GD1Y/00023668/5 - przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony (3 lata), z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu – zieleń (43 m²) oraz nieruchomość zabudowaną (8 m²).
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od dnia 17.10.2019 r.
***
Zarząd Dróg i Zieleni (ul. 10 Lutego 24)

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 221 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarpy przed degradacją wraz z odtworzeniem odwodnienia w rejonie ul. Płk. Dąbka w Gdyni – Etap 1.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/ezp78.
Termin składania ofert: 4.11.2019 r. o godz. 11.00, miejsce: w siedzibie zamawiającego pok. 407 – sekretariat.

ikona