1390 (1090) 2019-12-06 - 2019-12-12

Ogłoszenia

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni następujących uchwał:
1) uchwały nr XIV/450/19 z 27 listopada 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Żniwnej, obejmującego obszar, którego granice obejmują działki nr: 2328, 2329, 2350, 2356, 2374, 2357/1, 2357/3, 2357/4, 2369 oraz część dz. nr 2431, obręb Mały Kack;
2) uchwały nr XIV/451/19 z 27 listopada 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon skrzyżowania ulic Wielkopolskiej i Strzelców, obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco: od północy – wzdłuż terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zrealizowanej na dz. nr 2714/2 obręb Mały Kack, obejmując pas terenu o szerokości 5 m na północ od południowej granicy tej działki, od wschodu i południa – wzdłuż ul. Wielkopolskiej, od zachodu – wzdłuż ul. Strzelców;
3) uchwały nr XIV/452/19 z 27 listopada 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco: od północy – wzdłuż ul. adm. J. Unruga, włączając działkę nr 1354, od wschodu – wzdłuż granic terenu zamkniętego, od południa – wzdłuż linii kolejowej nr 228, następnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1099, od zachodu – wzdłuż ul. Puckiej oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planów miejscowych.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów w terminie do 10.01.2020 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.
Informacje o ochronie danych osobowych: https://www.gdynia.pl/bppmg_oia
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), uchwały nr VI/159/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2019 r. oraz uchwały nr XXII/527/16 Rady Miasta Gdyni z 22 czerwca 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok, obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco: od północnego-zachodu – wzdłuż ul. Leszczynki obejmując zespół zabudowy jednorodzinnej szeregowej, dalej wzdłuż zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ciągu pieszo-jezdnego do ul. Stoigniewa, od północy – wzdłuż ul. Stoigniewa i wzdłuż ul. Widok, dalej wzdłuż zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Sambora, do ul. B. Dembińskiego, od wschodu – wzdłuż ul. B. Dembińskiego, od południowego-wschodu – wzdłuż terenu leśnego obejmując go, dalej w kierunku granic Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przecinając ul. B. Dembińskiego, od południowego-zachodu – wzdłuż granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejonu ulic: Rdestowej, Leśna Polana i Kolonia obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco: od południowego wschodu – wzdłuż południowo-wschodniej granicy terenów leśnych, przez które przebiega ul. Leśna Polana i wzdłuż północnej linii rozgraniczającej ul. Rdestowej, od południowego zachodu – wzdłuż południowo-zachodnich linii rozgraniczających ulic: planowanej ulicy zbiorczej – Jana Nowaka-Jeziorańskiego i ul. Kolonia, od północy – wzdłuż północno-zachodniej granicy działek nr: 698, 699 i 700, wzdłuż południowo-zachodniej linii rozgraniczającej planowanej ulicy zbiorczej – Jana Nowaka-Jeziorańskiego, wzdłuż północno-zachodniej granicy działek nr: 863, 870 i 932, obejmuje obszar zabudowy przy południowo-wschodnim odcinku ul. Owocowej, dalej biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działek nr: 933, 950, 974 i obejmuje działkę leśną nr 2166
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach 14.12.2019 r.-14.01.2020 r. w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. Świętojańska 30), w godzinach jego otwarcia oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odbędą się:
1) dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok odbędzie się 18.12.2019 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, (ul. Sambora 48);
2) dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejonu ulic: Rdestowej, Leśna Polana i Kolonia odbędzie się 19.12.2019 r. o godz. 17.00 w Zespole Wczesnej Edukacji nr 1 (ul. Wiczlińska 33).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 28.01.2020 r.
Informacje o ochronie danych osobowych: https://www.gdynia.pl/bppmg_oia
***
Dyrektor VI LO (ul. Mikołaja Kopernika 34)
zatrudni od 2.01.2020 r. sprzątaczkę w wymiarze 0,75 etatu. Praca w godzinach popołudniowych.
Oferty pracy przesyłać do 20.12.2019 r. na adres: sekretariat@vilo.org z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1604/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 26 listopada 2019 r. nieruchomości położonej przy ul. Perkuna o pow. 320 m², obejmującej część działki: nr 2686 obręb 0022 Orłowo, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata, w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu – zieleń ozdobną;
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 02.12.2019 r. do 23.12.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pok. 431 w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) oraz na stronie www.gdynia.pl/bip wykazu pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz Fundacji DOGTOR.
Wykaz wywieszono na okres od 2.12.2019 r. do 23.12.2019 r.
***
Urząd Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54)
poszukuje kandydatów na stanowisko:
1. GŁÓWNEGO SPECJALISTY W WYDZIALE INWESTYCJI – REFERACIE REALIZACJI INWESTYCJI,
2. OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W WYDZIALE INWESTYCJI (3 osoby, oferta nr 1, nr 2, nr 3).
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym główne obowiązki, niezbędne wykształcenie, praktyka zawodowa, wymagania konieczne, wymagane dokumenty i oświadczenia, znajdują się na stronie:
https://www.gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/od-podinskeptora-do-glownego-specjalisty-w-wydziale-inwestycji,544495
https://www.gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/od-podinskeptora-do-glownego-specjalisty-w-wydziale-inwestycji,544496
https://www.gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/od-podinspektora-do-glownego-specjalisty-w-wydziale-inwestycji,544499
https://www.gdynia.pl/bip/aktualne-nabory-i-konkursy,4/glowny-specjalista-w-wydziale-inwestycji-referacie-realizacji-inwestycji,544501
Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do 9 grudnia 2019 r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
Klauzula informacyjna dla kandydata aplikującego na stanowisko w Urzędzie Miasta
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych [ADO] będzie Prezydent Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54 e -mail: umgdynia@gdynia.pl; tel.: +48 58 626 26 26.
2. Inspektor ochrony danych [IOD]: e-mail: iod@gdynia.pl adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania: dla realizacji procesu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z art. 22 1 Kodeksu pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) - w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres uregulowany przepisami prawa (art.22 1b Kodeksu pracy).
4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza pracownikami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
6. ADO przewiduje częściowe profilowanie kandydatów w oparciu o dane będące w posiadaniu Wydziału Kadr i Szkoleń, które będzie polegać na wykorzystaniu danych osobowych do oceny kandydatów.
7. Czas przetwarzania danych osobowych wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i wynosić będzie 5 lat.
8. Ma Pani/Pan prawo do: a) wglądu do swojej aplikacji i uzyskanie z niej kopii wybranych dokumentów (art. 15 RODO), b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezgodnie z przepisami i niniejszą informacją (art. 18 RODO), d) wycofania zgody na przetwarzanie danych – dotyczy tylko danych, które nie są wymagane przepisami prawa i zostały przekazane na podstawie udzielonej zgody (art. 7 ust. 3 RODO).
9. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kpa (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1474)zawiadamia, że na wniosek z 20.09.2017 r. inwestora: Prezydenta Miasta Gdyni jako Zarządcy dróg Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działa Naczelnik Wydziału Inwestycji Arkadiusz Trzeciak, została wydana w dniu 29.11.2019 r. decyzja nr RAAII.6740.9.3.2019.HNB-408/rozbud. ulicy zmieniająca ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Gdyni nr : RAAII.6740.239.2017.HNB-408/rozbud. ulicy z 15.06.2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni- odcinek witomiński ” w zakresie: zmiany lokalizacji posadowienia projektowanych słupów oświetlenia przy ul. Chwarznieńskiej, zmiany przebiegu kanału teletechnicznego na odcinku kolizyjnym z projektem budowy „Zespołu dwóch budynków centrum sąsiedzkiego wraz z zagospodarowaniem terenu” relacji ul. Widna - ul. Rolnicza, zmiany lokalizacji studni urządzeń sygnalizacji świetlnej, zmiany lokalizacji odcinków sieci i przyłączy wodociągowych, zmiany układu kanalizacji deszczowej obejmującej zmianę lokalizacji na odcinku kolizyjnym z projektem budowy „Zespołu dwóch budynków centrum sąsiedzkiego wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Zmiany zlokalizowane są na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 203/2, 204/5 (204/2), 295, 299/1, 299/2, 203/4 (203/3), 204/7 (204/3), 204/9 (204/3), 204/6 (204/2), 204/4, 203/5 (203/3), 204/8 (204/3) obręb Witomino-Radiostacja 0028 (w nawiasach podano numery działek przed podziałem). Wykaz działek objętych podziałem (województwo pomorskie, obręb Śródmieście 0026, miasto Gdynia): dz. 203/3 podzielona na dz.203/4 oraz 203/5, dz. 204/2 podzielona na dz.204/5 oraz 204/6, dz. 204/3 podzielona na dz.204/7; dz.204/8 oraz 204/9.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pok. 423 (tel. 58 668 84 10) t.j. poniedziałek w godz. 12.00-16.00 oraz środa i piątek w godz. 8.00-12.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art.11f ust.3 ustawy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z póź.zm.), zawiado-mienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od opublikowania zawiadomienia o jej wydaniu, tj. 2.12.2019 r.-16.12.2019 r. Ostateczny termin do złożenia odwołania upływa z dniem 30.12.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 31 stycznia 2020 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 27 stycznia 2020 roku.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: al. Zwycięstwa 18-30 o pow. 5485 m2, ul. Olgierda 89 o pow. 826 m2; ul. Redłowskiej 28A o pow. 726 m2, ul. Miętowej 122 o pow. 883 m2; ul. Miętowej 124 pow. 918 m2; ul. Hutniczej-Krzywoustego o pow. 10 267 m2, ul. Bosmańskiej/Aragońskiej o pow. 11 116 m2, ul. Orłowskiej 13-15 (Maxim) o pow. 7736 m2, ul. Modlińskiej 23 o pow. 1042 m2, ul. Olgierda 13 o pow. 675 m2, ul. Aresa/Afrodyty o pow. 14280 m2 i ul. Akacjowej 2A o pow. 469 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w „Gazecie Wyborczej” 27.11.2019 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości można również uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu oraz dzwoniąc na numery: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 40.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, jako załącznik do zarządzenia Nr 1605/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bernadowskiej (część działki nr 3379 obręb 022 Orłowo) o pow. 325m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przez wspólnotę mieszkaniową, celem poprawy funkcjonalności nieruchomości.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 03.12.2019 r. do 24.12.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie 29 miejsc w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku”.
Na mocy Zarządzenia nr 1632/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 26 listopada 2019 r. realizację zadania „Zapewnienie 29 miejsc w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku” przyznano organizacji pozarządowej: Fundacja Laurentius, ul. Hozjusza 19, 11-041 Olsztyn.
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2019 r.: 67 228,00 zł.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia nr 1626/19/VIII/S z dnia 26 listopada 2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań w zakresie „Sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz „Organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Gdyni w 2020 roku”.
W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia realizowane w okresie pomiędzy 15.02.2020 r., a 15.12.2020 r. Przewidywana kwota dotacji na realizację zadań wynosi 2.300.000 zł.
Pełna treść ogłoszenia, w tym szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Gdyńskiego Centrum Sportu, na stronach miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl oraz na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu: www.gdyniasport.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej przy ul. Olimpijskiej 5/9. Skrócona treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta Gdyni w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni przy ul. 3 Maja 27/31.
Oferty i wymagane dokumenty należy składać za pośrednictwem systemu www.witkac.pl w terminie do 20 grudnia 2019 r. do godz. 15.00. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy złożyć w Gdyńskim Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9 w terminie do 20 grudnia do godziny 15.00 (decyduje data i godzina wpływu).
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 stycznia 2020 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przy pokoju 428, na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54):
– wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1622/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 26 listopada 2019 r. nieruchomości o pow. 81 m², położonej w Gdyni przy ul. Gospodarskiej, oznaczonej jako działka nr 1829 obręb 0010 Chylonia, zapisanej w księdze wieczystej o numerze GD1Y/00017303/4 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu – zieleń (46 m²) oraz nieruchomość zabudowana (35 m²);
– wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1623/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2019 roku, nieruchomości o powierzchni 85 m², położonej w Gdyni przy ul. Skarbka, oznaczonej jako działka nr 1460 obręb 0024 Pustki Cisowskie, zapisanej w księdze wieczystej o numerze GD1Y/00023668/5 - przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu – zieleń.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od dnia 29.11.2019 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu: aktywizacji, integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizacji grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 19 grudnia 2019 r. do godz. 15.00 poprzez system www.witkac.pl
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
***
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego z zakresu wsparcia osób po urazach, chorobach i incydentach czaszkowo-mózgowych, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 19 grudnia 2019 r. poprzez system www.witkac.pl
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.ikona