1392 (1092) 2019-12-20 - 2020-01-02

Ogłoszenia

Dotacje z budżetu miasta Gdyni na zabytki
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXIX/861/10 z 27.01.2010 r., w terminie do 10 stycznia 2020 r. można składać wnioski o udzielenie z budżetu Gminy Gdynia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, w tym budynkach znajdujących się na obszarach zabytkowych, w granicach administracyjnych Miasta Gdyni.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o dotacje oraz obowiązkowy formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej: www.gdynia.pl/zabytki w zakładce „Dotacje z budżetu gminy na prace przy zabytkach”.
Informacji na temat dotacji udziela także Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków tel. 58 66 88 343.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni”.
Na mocy Zarządzenia nr 1673/19/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 10 grudnia 2019 realizację zadania zadania: „Tacy sami jak inni” zlecono organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza”, ul. Morska 89, 81-222 Gdyni.
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2020 r.: 149 203,76 zł.
***
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5
informuje o trwającej rekrutacji na wolne stanowisko nauczyciela oligofrenopedagogiki w pełnym wymiarze czasu pracy w oddziałach szkolnych.
Kontakt pod nr. tel. 58 625 57 09, na adres e-mail: zs11gdynia@wp.pl lub osobiście w siedzibie szkoły przy ul. Porębskiego 21.
***
Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego
zatrudni:
– od 1.02.2020 r. nauczyciela fizyki w pełnym wymiarze godzin z możliwością kontynuacji zatrudnienia;
– psychologa szkolnego w pełnym wymiarze godzin.
Oferty pracy należy przesyłać na adres: sekretariat@xlo.edu.gdynia.pl z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
***
Prezydent Miasta Gdyni
odwołuje przetarg ustny nieograniczony z 31 stycznia 2020 roku na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy al. Zwycięstwa 18-30, oznaczonej jako działki nr 110, 114, 111, 112, 113, 131, obręb 0030_Wzgórze Św. Maksymiliana, o łącznej powierzchni 5485 m2, dla której przez Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzone są księgi wieczyste nr GD1Y/00024365/8, GD1Y/00037991/9, GD1Y/00111236/2, GD1Y/00012816/8, GD1Y/00040140/3.
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronach internetowych: www.gdynia.pl/bip/; www.investgdynia.pl; wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji przy pok. 318, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz.Piłsudskiego 52/54; wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej” 27.11.2019 r.; a informacja o ogłoszonym przetargu zostanie opublikowana w grudniowym (2019 r.) wydaniu biuletynu informacyjnego „Ratusz”.
Powodem odwołania przetargu są ponowne analizy stanu faktycznego nieruchomości.
Informacje nt. nieruchomości i przetargu można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, w pok. 318 na III piętrze w godz. 8.00-16.00, tel. 58 668 85 16.
Informacja o odwołaniu przetargu zostanie zamieszczona na: stronach internetowych: www.gdynia.pl/bip/; www.investgdynia.pl; wywieszona na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji przy pok. 318, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz.Piłsudskiego 52/54; oraz zostanie opublikowana w „Gazecie Wyborczej” oraz w biuletynie informacyjnym „Ratusz”.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 14 lutego 2020 r. o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 10 lutego 2020 roku.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone w Gdyni przy: ul. Płk. Dąbka „1A” o pow. 1 156 m2, ul. Płk. Dąbka „1B” o pow. 1 359 m2, ul. Płk. Dąbka „1C” o pow. 1345 m2, ul. Bydgoskiej o pow. 1209 m2, ul. Folwarcznej/Wrocławskiej o pow. 18 806 m2, ul. Spacerowej 9 o pow. 6 932 m2, ul. Inżynierskiej 87C pow. 993 m2, ul. Hutniczej 63 o pow. 11 631 m2, ul. Komandorskiej 55 o pow. 889 m2, ul. Afrodyty 14 o pow. 821 m2, i ul. Łopianowej o pow. 2324 m2.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został opublikowany w „Gazecie Wyborczej” 10.12.2019 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip/, www.investgdynia.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości można również uzyskać w/w Referacie dzwoniąc na numery: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39, 668 89 40.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości zabudowanych garażami wybudowanymi ze środków własnych najemców przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Filomatów (Zarządzenie Nr 1685/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 10.12.2019 r.).
Wykaz zostaje wywieszony do 2.01.2020 roku.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy pokoju 430, na IV piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54:
– wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1686/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 grudnia 2019 roku, nieruchomości o powierzchni 434 m², położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej, oznaczonej jako część działki nr 310 obręb 0023 Pogórze, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00017303/4 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na nieruchomość zabudowaną obiektem niemieszkalnym wraz z przyległościami;
– wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1687/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 grudnia 2019 roku, nieruchomości o powierzchni 260 m², położonej w Gdyni w rejonie przy ul. Puckiej, oznaczonej jako część działki nr 106 obręb 0012 Cisowa, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00017301/0 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na rekreację i uprawę roślin;
– wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1688/19/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 grudnia 2019 roku, nieruchomości o powierzchni 270 m², położonej w Gdyni przy ul. Żeliwnej, oznaczonej jako część działki nr 1857 obręb 0023 Pogórze, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00017303/4 – przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na stację wymienników ciepła.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 12 grudnia 2019 r.


ikona