1485 (1185) 2022-02-25 - 2022-03-03

Mieszkańcy dyskutowali o planie dla Pogórza

9 lutego 2022 roku została przeprowadzona dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej.


Na początku spotkania miejscy planiści zaprezentowali główne założenia projektu planu. Pytania uczestników dyskusji dotyczyły terenu węzła integracyjnego dla planowanego przystanku Północnej Kolei Aglomeracyjnej oraz połączenia rowerowego z centrum poprzez teren objęty planem i poza nim.
Pojawiły się też pytania o lokalizację usług kultury, sportu i rekreacji na obszarze objętym planem oraz o organizację ruchu podczas realizacji przyszłej zabudowy.
Projektanci planu wskazali, że teren przeznaczony pod węzeł integracyjny został powiększony w stosunku do ustaleń planu obowiązującego oraz wyznaczony z uwzględnieniem wariantowych koncepcji projektu „Włączenie północnych dzielnic miasta Gdyni i gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej na obszarze pomorskiej metropolii”. Projekt planu zakłada nowy układ dróg publicznych na terenie planowanej zabudowy, w tym dojazd do planowanego przystanku Północnej Kolej Aglomeracyjnej – w ramach tego układu możliwe będzie wytyczenie ścieżek bądź tras rowerowych.
W odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości lokalizacji na terenie usług kultury, sportu i rekreacji, planiści wyjaśnili, że na obszarze objętym planem nie występują tereny gminne o dogodnej lokalizacji na realizację tego typu usług. Takie funkcje o charakterze komercyjnym mogą pojawić się na terenach prywatnych.
Wyjaśniono, że usługi sportu i rekreacji na terenach gminnych przewidziane są, zgodnie z planem obowiązującym, w najbliższej okolicy – w rejonie ul. Platynowej.
Na obawy o zwiększony ruch drogowy na czas realizacji potencjalnej zabudowy projektanci planu wyjaśnili, że na czas budowy wprowadzana jest tymczasowa organizacja ruchu, by w jak najmniejszym stopniu oddziaływała ona na okoliczne tereny – jednak to zagadnienie nie dotyczy zakresu ustaleń planu.
Przypominamy, że z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej można zapoznać się do 1 marca 2022 roku w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30, w godzinach jego otwarcia, na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany oraz w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje.
Osoby kwestionujące ustalenia projektu planu mogą do dnia 15 marca 2022 roku składać uwagi do Prezydenta Miasta Gdyni w formie:
– papierowej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
– elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: bpp@gdynia.pl, przez platformę ePUAP lub formularz dostępny na stronie internetowej

ikona