1485 (1185) 2022-02-25 - 2022-03-03

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4733/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.02.2022r., nieruchomości, o łącznej powierzchni 198 m², stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Wójta Radtkego w Gdyni, oznaczonych jako: część działki nr 1015 obręb 0026 Śródmieście, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00003643/8 oraz część działki nr 1012 obręb 0026 Śródmieście, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00005110/7, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przez wspólnotę mieszkaniową celem poprawy funkcjonalności nieruchomości przy budynku wielorodzinnym (zieleń ozdobna).
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 11.02.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) i na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4760/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 15 lutego 2022 roku, nieruchomości o pow. 187 m² położonej w Gdyni w rejonie ul. Władysława IV, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, oznaczonej jako część działki nr 222, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00007492/2 oraz jako część działki nr 235/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00024533/7, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 1 rok. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na kasy sprzedażowe biletów publicznego transportu oraz cel sportowo-rekreacyjny - rozwój technologii e-sportu.
Wykaz został opublikowany na okres 21 dni, od 16 lutego 2022 r. do 9 marca 2022r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (https:///eto.um.gdynia.pl/) wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Nowodworskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Nieruchomość oznaczona jest w obrębie Chylonia, jako działka nr 601/1 o powierzchni 246 m2, objęta jest księgą wieczystą nr GD1Y/00017304/1. Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 4739/22/VIII/P z 8.02.2022 r. wywieszony jest na okres minimum 21 dni. Termin wywieszenia wykazu upływa 4.03.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazów, stanowiących załączniki:
– do Zarządzenia nr 4734/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 8.02.2022 roku, nieruchomości o łącznej powierzchni 243 m² położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego, obręb 0025 Redłowo, oznaczonej jako część działek nr 1221/6 i nr 1468, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00004510/4, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu - zieleń.
– do Zarządzenia nr 4735/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 8.02.2022 roku, nieruchomości o łącznej powierzchni 178 m² położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego, obręb 0025 Redłowo, oznaczonej jako część działki nr 1221/6 , dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00004510/4 oraz jako część działki nr 1466 dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00024645/5, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu - zieleń.
– do Zarządzenia nr 4740/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 8.02.2022 roku, nieruchomości o łącznej powierzchni 830 m² położonej w Gdyni przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej, obręb 0025 Redłowo, oznaczonej jako części działek nr 524/2 i nr 524/4, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00113167/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przez wspólnotę mieszkaniową celem poprawy funkcjonalności nieruchomości przy budynku wielorodzinnym (zieleń, osłona do gromadzenia odpadów, miejsca postojowe).
Wykazy zostały opublikowane na okres 21 dni od 11 lutego 2022r. do 4 marca 2022r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4737/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 8.02.2022 r., nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Świerkowej oznaczonej w obrębie 0022 Orłowo jako część działki nr 1755 i działka nr 1759/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata, o powierzchni 39 m² z przeznaczeniem na: zagospodarowanie terenu – działka przydomowa.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni: od 11.02.2022 r. do 4.03.2022 r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (https:///eto.um.gdynia.pl/) wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wiśniowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Nieruchomość oznaczona jest w obrębie Chylonia, jako działka nr 258 o pow. 18 m2, objęta jest księgą wieczystą nr GD1Y/00017303/4. Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 4759/22/VIII/P z 15.02.2022 r. wywieszony jest na okres minimum 21 dni.
Termin wywieszenia wykazu upływa 9.03.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o umieszczeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta dostępnej na stronie www.eto.um.gdynia.pl wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Orłowskiej oznaczonej w obrębie ewidencyjnym 0022 Orłowo jako działki nr 2453 i 2454, objęte księgami wieczystymi Sądu Rejonowego w Gdyni nr GD1Y/00024107/2 i GD1Y/00023669/2, o łacznej powierzchni wynoszącej 3.707 m2, przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 4741/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 8.02.2022r. wywieszony został na okres od 11.02.2021 r. do 04.03.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kieleckiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Nieruchomość oznaczona jest w obrębie Działki Leśne, jako działka nr 1 193 o powierzchni 186 m2, objęta jest księgą wieczystą nr GD1Y/00000752/4.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 4758/22/VIII/P z 15.02.2022 r. wywieszony jest na okres minimum 21 dni.
Termin wywieszenia wykazu upływa 9.03.2022 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4736/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 lutego 2022 roku, nieruchomości o powierzchni 54 m² położonej w Gdyni przy ul. Stawnej, obręb 0029 Witomino-Leśniczówka, obejmującej część działki 707, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00006168/5; przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony. Teren niezabudowany. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 11 lutego 2022 r.
***
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gdyni
o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej.
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
(tj. Dz.U. z 2021r., poz. 735.) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 176.) zawiadamia, iż na wniosek nr 177363/2021 z dnia 28.10.2021r. inwestora: Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek jako zarządca dróg publicznych, w imieniu którego występuje pełnomocnik: Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni Arkadiusz Trzeciak, została wydana 7.02.2022 r. decyzja nr RAAII.6740.8.3.2021.BB-1058/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulic Prostokątnej i Okrężnej w Gdyni na działkach nr: 755, 772, 773, 801, 862, 866, 868, (870*), 871, 927, 928, 929, 930, 936, 937, 940, 941, 944, 945, 948, 949, 952, 953, (957*), 958, 960, 962, (963*), 1008, 1009, 1011, 1014, 1066, 1070, (1074*), 1121, 1127/1, (1127/5*), 2890 i 2893 obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino” (*działki objęte projektem podziału).
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Z ww. decyzją można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, jedynie po uprzednim umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni, pod nr. tel. 58 668 84 07. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 21 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 512 z późn. zm.), do 25 kwietnia 2022 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Z uwagi na możliwości organizacyjno-techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.
***
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni, działając na podstawie art.49 i art.61 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz.735 z późn. zm.) oraz art. 11 d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz 176) zawiadamia, że na wniosek nr 197989/2021 z 10.12.2021 r. Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, jako Zarządcy dróg publicznych Miasta Gdynia, w imieniu którego występuje pełnomocnik: Maciej Gajewski, Biuro Drogowe al. Zwycięstwa 250, 81-540 Gdynia, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wg projektu zamiennego dla zadania: „Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Płk. Dąbka do ul. Unruga poprzez budowę drogi rowerowej, budowę buspasa, chodnika, przystanków autobusowych wraz z przebudową infrastruktury technicznej w zakresie kolizji, odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej.” zlokalizowanego na działkach o następujących nr 229, 232, 543, 561, 544, 562/1, 563/1, 545, 546, 553, 554, 555, 556, 557, 547, 807, 265/1, 271, 808, 809, 810, 325/1, 326/1, 811, 331/1, 812, 819, 813, 328/1, 559, 560, 590, 650 obręb 0020 Obłuże.
Strony postępowania w terminie 14 dni od daty obwieszczenia mogą wnosić uwagi oraz otrzymywać informacje za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 K.p.a.) lub wrzutni znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni. Wgląd w akta sprawy możliwy będzie jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni, pod nr. tel. 58 668 24 11.
Z uwagi na możliwości organizacyjno-techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.


  • ikonaOpublikowano: 24.02.2022 10:10
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 24.02.2022 11:20
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona