1495 (1195) 2022-05-13 - 2022-05-19

Po XLI sesji Rady Miasta Gdyni

Wyjątkowy charakter miały obrady Rady Miasta Gdyni 27 kwietnia. Podczas XLI sesji prezydent Wojciech Szczurek i gdyńscy radni gościli Oleksandra Plodystego – konsula generalnego Ukrainy w Gdańsku i Serhija Suchomłyna – mera Żytomierza.


Radni jednogłośnie podjęli uchwałę, w myśl której Gdynia i Żytomierz podejmą współpracę na zasadzie miast siostrzanych. W ramach niej strony realizować będą szeroko rozumianą wymianę doświadczeń oraz współpracę m.in. w dziedzinach: gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości, transportu publicznego, nauki i technologii, kultury, turystyki czy ochrony zdrowia.
Radni przyjęli również uchwałę, w myśl której plac w sąsiedztwie ul. Zawiszy Czarnego będzie od tej pory nosił miano placu Wolnej Ukrainy.
Podczas obrad radni przyjęli także uchwały w sprawach:
  • zasad udzielenia dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego w ramach Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni.
Dotacja przysługiwać będzie w wysokości odpowiadającej 50% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2 500 zł.
  • zmian w budżecie miasta na rok 2022 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2022-2035,
Ustala się dochody budżetu miasta na kwotę 1.772.717.612,68 zł. Ustala się wydatki budżetu miasta na kwotę 2.050.038.297,68 zł.
W wyniku powyższych zmian, budżet miasta Gdyni wynosi po stronie:
– dochodów: 1.772.717.612,68 zł,
– wydatków: 2.050.038.297,68 zł,
– przychodów: 335.826.769 zł,
– rozchodów: 58.506.084 zł.
  • radni nadali drodze położonej w Gdyni w rejonie ulic Portowej, J. Waszyngtona i projektowanej Nowej Węglowej nadali nazwę ulica Stanisława Ziołowskiego, aby upamiętnić postać architekta, twórcy m.in. zespołu mieszkaniowego Funduszu Emerytalnego Banku Gospodarstwa Krajowego;
  • radni podjęli uchwałę, w myśl której nadaje się nazwę Węzeł Zesłańców Sybiru obszarowi zbiegu ulic 10 Lutego, Dworcowej i Podjazd w dzielnicy Śródmieście zgodnie z wnioskiem Związku Sybiraków Koło Gdynia.
  • nadania ulicom wewnętrznym położonym na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nazw: Budowniczych, Gwarancyjna, Kadłubowców, Konstruktorów, Rurarska.
  • wyrażenia zgody na lokalizację pomnika Stanisława Dąbka na skwerze Ireny Kwiatkowskiej w dzielnicy Obłuże.
  • wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2022. To cztery kąpieliska: Gdynia Śródmieście, Gdynia Redłowo, Gdynia Orłowo i Gdynia Babie Doły.
  • przyjęcia do realizacji „Gdyńskiego Programu Wspierania Seniorów i Zdrowego Starzenia się na lata 2022-2025”,
Program będzie realizował następujące cele: wzmocnienie działań służących poprawie kondycji zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zdrowemu starzeniu się, zapewnienie dostępu do informacji na temat bezpieczeństwa seniorów, wzmocnienie działań obniżających poziom zagrożeń epidemicznych dotykających osoby starsze oraz inicjatyw budujących sieć oparcia dla seniorów, a także mechanizmów rzecznictwa seniorów oraz wsparcie inicjatyw służących diagnozie sytuacji i potrzeb seniorów w Gdyni.
  • wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji w 2022 roku,
Radni przyjęli uchwałę, w myśl której w ramach limitu określonego w budżecie Miasta na 2022 r. na wspieranie działań gdyńskiej Policji, środki finansowe w wysokości 25.000 zł przeznacza się na nagrody dla funkcjonariuszy Policji za szczególne osiągnięcia w służbie.
Pełen porządek obrad dostępny jest na stronie bip.um.gdynia.pl.

ikona