1501 (1201) 2022-07-01 - 2022-07-14

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni w dwóch kategoriach:


1) praca dyplomowa inżynierska lub magisterska
2) praca dyplomowa doktorska,
Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem Miasta Gdyni, podnoszeniem jego konkurencyjności oraz posiadać związek z przyjętymi przez samorząd Miasta planami i programami.
W ocenie prac, Komisja Konkursowa zwracać będzie uwagę m. in. na:
1) możliwe do osiągnięcia, w przypadku wdrożenia pracy, efekty dla zrównoważonego rozwoju Miasta oraz użyteczności dla mieszkańców lub rozwiązania problemów społecznych, infrastrukturalnych, środowiskowych itp.;
2) twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem Miasta wraz ze wskazaniem możliwości wdrażania projektu na terenie Miasta Gdyni;
3) innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w kontekście realnych możliwości ich wdrożenia;
4) aspekt badawczy, który wykorzystany może być przez miasto w podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz rozwoju Miasta.
W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, których obrona odbyła się w okresie poprzedzającym datę ogłoszenia Konkursu tj. w okresie między 1 stycznia 2017 r. a 30 września 2022 r. Do Konkursu można zgłaszać prace obronione na ocenę bardzo dobrą lub wyższą, jeżeli dana uczelnia dysponuje inną skalą ocen.
Prace konkursowe (wersja drukowana oraz elektroniczna wersja PDF na dowolnym nośniku danych, np.: płyta CD, pendrive) wraz z załącznikami należy nadesłać pocztą do 30 września 2022 roku.
Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni zostanie przeprowadzony w 3 etapach w okresie: od 15 czerwca do 15 grudnia 2022 roku, zgodnie z następującym harmonogramem:
1) I etap Konkursu – składanie prac dyplomowych do 30 września 2022 roku.
2) II etap Konkursu – ocena przez Komisję Konkursową i wyłonienie laureatów w dwóch kategoriach – do 30 listopada 2022 roku.
3) III etap Konkursu – ogłoszenie wyników Konkursu i uroczyste wręczenie nagród: do 15 grudnia 2022 roku.
Autorom najlepszych prac dyplomowych przyznawane są nagrody:
– w kategorii prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich – nagroda finansowa w wysokości 5 000,00 zł;
– w kategorii prac dyplomowych doktorskich – nagroda finansowa w wysokości 5 000,00 zł;
Regulamin Konkursu, Formularz Zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem dostępne są na stronach internetowych www.gdynia.pl oraz www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl.

ikona