1517 (1217) 2022-11-25 - 2022-12-01

Gdynia wspiera równe prawa kobiet i mężczyzn

Równe prawa i szanse we wszystkich dziedzinach życia oraz sferach działania, na które wpływ ma samorząd – to najważniejsze założenie przyjętej przez nasze miasto Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. To dokument opracowany przez Radę Gmin i Regionów Europy. Podpisując go, Gdynia dołączyła do ponad 1800 samorządów lokalnych i regionalnych z 36 europejskich krajów, które również go przyjęły i stosują zawarte w nim zalecenia.


Przyjęcie i wdrożenie założeń karty odwołuje się do tradycji Gdyni jako miasta otwartego, podkreślającego wagę tolerancji oraz szacunku. Podpisanie dokumentu to jasna deklaracja zaangażowania gdyńskich samorządowców na rzecz równości.
Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym to wzorcowa i uniwersalna propozycja działań dla samorządów. Jej kompleksowa struktura pozwala łączyć potrzeby różnych grup mieszkańców. Jednocześnie jest na tyle elastyczna, że może z niej skorzystać każdy samorząd – w zależności od poziomu zaawansowania prowadzonych działań równościowych.
Karta propaguje zasady równości kobiet i mężczyzn. Sygnatariusze zobowiązują się do wdrażania jej założeń. Są też zobligowani do opracowania Równościowego Planu Działania, który określa priorytety, działania i środki przeznaczone na ich realizację. Każdy sygnatariusz ma także zaangażować w ten proces wszystkie instytucje i organizacje na swoim terenie, aby w praktyce promować prawdziwą równość.
Główne założenia dokumentu: równość kobiet i mężczyzn stanowi fundamentalne prawo; gwarancja, że równość kobiet i mężczyzn, różnorodne formy dyskryminacji i nierównego traktowania są brane pod uwagę; zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym to warunek demokratycznego społeczeństwa; eliminacja stereotypów opartych na płci jest podstawą osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn; przy włączaniu kwestii płci do wszystkich działań samorządów lokalnych i regionalnych konieczne jest promowanie równości kobiet i mężczyzn; właściwie opracowane plany działania i programy są narzędziami niezbędnymi do promowania równości kobiet i mężczyzn.

ikona