Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1530 (1230) 2023-03-17 - 2023-03-23

Przed nami LI sesja Rady Miasta Gdyni

W środę 22 marca odbędzie się LI sesja Rady Miasta Gdyni. Radni tradycyjnie spotkają się w sali obrad Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/52).


Porządek obrad przewiduje otwarcie sesji Rady Miasta, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta, sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Śródmieście, informacja o pracy Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni.
Podczas obrad głosowaniu poddane zostaną projekty uchwał w sprawach:
6.1. przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”
6.2. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.
6.3. określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
6.4. określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Miasta Gdyni,
6.5. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni oraz nadania jej Statutu,
6.6. wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu edukacji publicznej dotyczących kształcenia w zakresie teoretycznej nauki zawodu w systemie kursów oraz konsultacji zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni.
6.7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy al. Jana Pawła II oraz na bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego,
6.8. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni,
6.9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kopernika,
6.10. wyrażenia zgody na zbycie udziału w prawie odrębnej własności do lokalu niemieszkalnego-hali garażowej w nieruchomości przy ul. Leśnej 36 w Gdyni.
6.11. wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka,
6.12. wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2787 obr. 0026 Śródmieście, stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni oraz Województwa Pomorskiego (ul. Żeromskiego),
6.13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni w rejonie ul. Chwarznieńskiej 170D, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony 3 lata,
6.14. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego,
6.15. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Demptowskiej,
6.16. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej/Derdowskiego,
6.17. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni w rejonie ul. Wojewody Wachowiaka,
6.18. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zielonej,
6.19. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego,
6.20. ogłoszenia tekstu jednoliteg uchwały w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
6.21. zmianie uchwały Nr L/1541/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miasta Gdyni
Na zakończenie zostanie przedstawione sprawozdanie z prac Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii, interpelacje, informacje i wolne wnioski. Ustalony zostanie termin następnej sesji.

  • ikonaOpublikowano: 16.03.2023 10:04
  • ikona

    Autor: Dominika Sobiech (d.sobiech@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.03.2023 09:29
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona