715 (324) 2005-07-22 - 2005-07-28

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu
w budynku Urzędu Miasta
na tablicy ogłoszeń,
znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia,
położonych w Gdyni przy:
- ul. Opata Hackiego, obejmującej część działki gruntu nr 642/28 o pow. 15 m2 oznaczonej na KM 22, przeznaczonej do wydzierżawienia na prowadzenie działalności handlowej na okres 3 lat;
- ul. Pawiej, obejmującej części działki nr 355/25 o pow. 58 m2, oznaczonej na KM 20, przeznaczonej do wydzierżawienia na składowanie na okres 1 roku. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od 13.07.2005 r. do 02.08.2005 r.

NZOZ Przychodnia Lekarska
"Działki Leśne" Sp. z o.o.
ul.Warszawska 34/36 Gdynia tel.: 781 66 88
zatrudni pielęgniarkę na 2/3 etatu.

Zespół Szkół Nr 11 w Gdyni
zaprasza wszystkich chętnych, kluby sportowe, grupy zorganizowane, do korzystania w okresie od 1 września w godzinach popołudniowych z sal gimnastycznych o pow.583 m2 - cena za 1h 66 zł oraz 217 m2- cena za 1h 40zł. Możliwość gry w piłkę siatkową, piłkę nożną, koszykówkę oraz w tenis stołowy.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 341 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (dołączenie) na rzecz władających nieruchomością przyległą, położonej w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 42, oznaczonej na KM 75, obręb Gdynia jako działka nr 936/10 o pow. 38 m2.
Wykaz nr 559/2005/IV/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 10127/2005/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05 lipca 2005 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 18.07.2005 r. do 08.08.2005 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
PONIŻEJ 60 000 EURO
Odnowa nawierzchni bitumicznej na ul. Zielonej na odcinku 500 mb
pomiędzy ulicami: Płk. Dąbka i Rybaków.
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6688570, fax 058 6209798, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, www.gdynia.pl. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Odnowa nawierzchni bitumicznej na ul. Zielonej na odcinku 500 mb pomiędzy ulicami: Płk. Dąbka i Rybaków. Opis przedmiotu zamówienia: Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm. -650 m2, wywóz destruktu na odległość 3 km.- 26 m3, ułożenie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu gr. 4 cm.- 650 m2, Ułożenie geokompozytu wg zał. nr 1 do przedmiaru, wymagania dla kompozytu wg zał. nr 2 do przedmiaru- 700 m2, Ułożenie warstwy wiążącej z asfaltobetonu gr. 4 cm. - 3250 m2, Ułożenie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA gr. 4 cm.- 3250 m2, Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej - 3900 m2, Skropienie nawierzchni bitumicznej kationową emulsją asfaltową modyfikowaną. 7850 m2.
Pożądany termin realizacji zamówienia – 31 sierpnia 2005 r. Miejscem realizacji zamówienia jest Gmina Miasta Gdyni.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Wymagane wadium: 4.500,00 zł. (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy :spełniający warunki określone w art.22 ust.1 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert: cena ryczałtowa - 75% , termin realizacji - 15% , okres gwarancji - 10%.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać do dnia 29.07.2005 r., cena - 30.00 PLN.
Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Wydział Dróg, Ewa Muszyńska, al. Marsz. Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) 668 83 63, fax (58) 621 62 35, e-mail: e.muszynska@gdynia.pl.
Osoba upoważnioną do kontaktów jest: Bogusław Moniuszko, Wydział Dróg , al. Marsz. Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) -668 83 61, fax (58) 621 62 35, e-mail: wydz.drog@gdynia.pl. Termin składania ofert do dnia 29.07.2005 godz. 9.00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 18. Adres, na który należy przesłać oferty: Wydział Dróg, al. Marsz.Piłsudskiego 18, 81-378 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (58) 668 83 58, fax (58) 621 62 35, e-mail: wydz.drog@gdynia.pl.
Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu złożenia ofert.
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 29.07.2005, godz. 10.00, Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 18.


Urząd Miasta Gdyni
poszukuje kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Dróg,
w Referacie ds. zajęć pasa drogowego.
Główne obowiązki: prowadzenie rejestrów wydawanych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, prowadzenie rejestrów wydawanych decyzji zezwalających na umieszczenie urządzeń uzbrojenia podziemnego, naziemnego i nadziemnego w pasie drogowym, przyjmowanie wniosków, wystawianie zezwoleń dla zajęć pasa drogowego, analizowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu drogowego – wprowadzanych na czas realizacji robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń i uzgodnień dla przejazdów pojazdów nienormatywnych, naliczanie opłat i kar za zajęcia pasa drogowego i przejazdy nienormatywne oraz wystawianie faktur VAT, zbieranie informacji o wszystkich zajęciach pasa drogowego i przekazywanie komunikatów do prasy i radia, maszynopisanie dla potrzeb Referatu i Wydziału. Wykształcenie: minimum średnie – technik drogowy oraz staż co najmniej 3 lata, preferowane wykształcenie wyższe – kierunek: budownictwo lądowe – specjalność drogi.
Wymagania konieczne: umiejętność biegłej obsługi komputera (szczególnie programów Word, Excel), Prawo jazdy kat. B (minimum), swoboda wyrażania myśli w mowie i piśmie.
Wymagane dokumenty i oświadczenia: kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, życiorys i list motywacyjny,
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 27 lipca 2005r. pod adresem: Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia z dopiskiem „Oferta pracy – podinspektor w Wydziale Dróg”.
Inne informacje: kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 668 86 91.

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania:
Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych z terminem realizacji 01.10.2005-31.12.2006r.
W ramach realizacji niniejszego zarządzenia dotowane będzie zadanie polegające na: I ETAP: A. przeprowadzeniu sondażu reprezentatywnego w zakresie spisu wszystkich chorych po incydentach sercowo-naczyniowych hospitalizowanych i mieszkających w Gdyni w okresie od 01.01.1999-30.06.2005r. i wyłonieniu w drodze losowania reprezentatywnej grupy tj. 900 osób ( wg płci i wieku oraz rodzaju choroby i stosowanej interwencji) z podziałem na: a. 300 pacjentów neurologicznych od 18-79 roku życia, b.600 pacjentów kardiologicznych od 18-79 roku życia, B. listownym zawiadomieniu pacjenta o rekrutacji do badania, II ETAP: C. telefonicznym ustaleniu terminu 2 wizyt pielęgniarskich w domu pacjenta (sukcesywne zawiadamianie) i wykonaniu: podstawowych pomiarów antropometrycznych, 3-krotnego pomiaru ciśnienia tętniczego podczas obu wizyt, wypełnieniu kwestionariusza zdrowotnego opracowanego przez organizację pozarządowa wzorującą się na kwestionariuszach obowiązujących w programie Gdynia KARD, pobraniu materiału biologicznego na czczo podczas drugiej wizyty do badań analitycznych ( poziom glukozy, poziom stężenia cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, trójglicerydy), D. lekarskim badaniu neurologicznym u wszystkich chorych po udarze mózgu z grupy reprezentatywnej oraz konsultacji kardiologicznych u chorych wymagających natychmiastowej interwencji, E. EKG, F. W zależności od wskazań lekarskich wykonaniu badań specjalistycznych: Holter EKG, próby wysiłkowej, Echokardiografii, Holter RR, Doppler naczyń domózgowych, G. Zebraniu wyników i przygotowaniu programu interwencyjnego dla potrzeb pacjentów po ostrych incydentach naczyniowo-sercowych na podstawie zrealizowanych badań oraz przygotowanie raportu końcowego o potrzebach diagnostyki wysokospecjalistycznej u chorych mieszkańców Gdyni po zawałach serca i udarze mózgu. Termin składania ofert ustala się na 5 sierpnia 2005r. Zasady przyznania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego, w Urzędzie Miasta – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni, ul. 3-go Maja 27/31 oraz w Wydziale Zdrowia, ul. Legionów 130. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622 30 55 lub 622 00 41 wew.121– Wydział Zdrowia.

Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony
do 60.000 EURO na:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie rękojmi zadania pn: ,, Muzeum Miasta Gdyni II etap ”.
Szczegółowy zakres określa SIWZ. Otwarcie ofert odbędzie się 25.07. 2005 r. o godz. 9.15 pok. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą : 15 ,-zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 231 – Wydział Inwestycji. Termin składania ofert – do dnia: 25.07. 2005 r. do godz. 9.00 w pokoju nr 237 Urzędu Miasta Gdyni – Wydział Inwestycji.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej. Termin związania ofertą 30 dni.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełniają wymogi określone w art.22ust 1 Prawo Zamówień Publicznych, nie są wykluczeni na podstawie art.24 ust 1,2 Prawo Zamówień Publicznych. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena 100 %.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Elżbieta Wójcicka tel.0-58 66 88 306 – Wydział Inwestycji.

Kolegium Miejskie
ul. Raduńska 21, 81 – 057 Gdynia,
tel./fax: 623 04 52
ogłasza przetarg nieograniczony
do 60.000 euro
na remont i adaptację pomieszczeń.
Maksymalny termin wykonania robót 21.09.2005r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać codziennie od godz. 8.00 – 15.00 w siedzibie zamawiającego (sekretariat) tel. 623 04 52. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki ust. 1 oraz nie wykluczeni na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( jedn. tekst Dz.U. Nr 19, poz. 177 z 2004) spełniających warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferty opisane: „ Remont i adaptacja pomieszczeń Kolegium Miejskiego przy ul. Raduńskiej 21” można składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat). Nie otwierać do dnia 08.08.2005r. do godz.9.00.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Krystyna Słomińska – kierownik.
Termin składania ofert upływa dnia 08.08.2005r o godz.900. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.08.2005r o godz.1000.
Wadium nie jest wymagane.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261 z 2004r. poz.2603 z późn.zm.)
Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 340 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Komandorskiej 34, oznaczonej na k.m.49 numerem 879/246 o pow.57m2 przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego –Polskich Kolei Państwowych S.A. -PKP S.A.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 18.07.2005r. do 07.08.2005r.


Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
ul. Witomińska 76, 81-311 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 euro
na wykonanie modernizacji drogi wewnętrznej (nawierzchnia asfaltowa) na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Witomińskiej w Gdyni – 2 etap. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): - 45233142-6
Roboty w zakresie naprawy dróg. Specyfikację można odebrać w ZCK w Gdyni, pok. nr 17 przy ul. Witomińskiej 76 w Gdyni w godz. 8.00 - 14.00.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami i udzielenia wyjaśnień jest: Michał Grabski – specjalista ds. remontów i inwestycji tel. (058) 660 89 65.
Oferty należy składać w sekretariacie ZCK przy ul. Witomińskiej 76 w Gdyni.
Termin składania ofert upływa dnia 27.07.2005 r. o godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2005 r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego.
Wymagany termin realizacji: do 30 września 2005 r. Termin związania oferty wynosi 30 dni.
Kryteria oceny ofert: cena - 100 %. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się składania ofert częściowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniający warunki art. 22 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „CISZA”
81-222 Gdynia ul. Morska 89, tel. 664 16 93 fax. 622 88 61
ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości do 60 tyś EURO na zakup samochodu osobowego do 9 miejsc.
Wymagany termin realizacji 20.09.2005 r Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100 %.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Stowarzyszenia po uzgodnionym telefonicznie terminie. Uprawniona do kontaktu z oferentami jest Vice Prezes Elżbieta Skoczeń.
Oferty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Gdynia ul. Morska 89 w każdy piątek w godz. 16.00 - 19.00.
Termin składania ofert upływa 19.08.2005 r godz. 16.00.
Otwarcie ofert nastąpi 19.08.2005 r godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia Gdynia ul. Morska 89. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni art. 22 i 24 ustawy o Zamówieniach Publicznych, spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Prezydent Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, tel. (058) 668 85 83, fax. (058) 662 28 39
ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 euro
na remont pomieszczeń gabinetów lekarskich w budynku użytkowanym przez Miejską Stacje Pogotowia Ratunkowego przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Gdyni.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w sekretariacie Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98 I piętro, pok. 101 w godz. 8.00 -16.00 po dokonaniu wpłaty w wysokości 20,00zł w kasie Urzędu, al. Piłsudskiego 52/54, pok. 27 lub za zaliczeniem pocztowym.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest: Beata Brzostowska – kierownik Referatu Remontów Wydziału Budynków tel. 668 85 83 lub 668 85 88, Aleksander Kamiński – Inspektor Wydziału Budynków tel. 668 85 85. Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie Wydziału Budynków, przy ulicy al. Zwycięstwa 96/98 - pok. 101.
Termin składania ofert upływa dnia 29.07.2005 r. o godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2005 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Budynków, al. Zwycięstwa 96/98, pok. nr 104, I piętro.
Termin realizacji zadania: - 25.09.2005 r.
Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych i warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.


Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
ul. Słowackiego 53, 81 – 392 Gdynia, tel. fax (058) 620 53 46
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO
na remont pomieszczenia sanitarnego w budynku przy ul. Słowackiego 53 w Gdyni.
Wymagany termin realizacji: 02.09.2005r W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 Ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz 177 z 24 stycznia 2004 z późn. zm.) oraz spełniający warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Sekretariacie Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Słowackiego 53 w Gdyni w godz. 9.00 – 15.00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest Barbara Klej – tel. (058) 620-53-46.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Słowackiego 53 w Gdyni do dnia 09.08.2005 r. godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 09.08.2005 r. o godz. 10.00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%.


Szkoła Podstawowa Nr 13
Gdynia, ul. Halicka 8 tel./fax (058) 622 23 43
ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na remont pomieszczeń sanitarnych (jeden ciąg) w budynku Szkoly Podstawowej Nr 13 w Gdyni, ul. Halicka 8
S.I. W.Z. można odebrać w sekretariacie szkoły.
Termin składania ofert upływa dnia 9.08.2005 r. do godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.08.2005 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej Nr 13 w Gdyni, ul. Halicka 8.
Nie przewiduje się składania ofert wariantowych oraz wnoszenia wadium. Kryteria oceny ofert: 100%.
Wymagany termin wykonania zamówienia: 07.09.2005 r.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Wykonawcami jest – Grażyna Rybak, kierownik Administracyjno-Gospodarczy SP 13 – tel. 622 05 91, w godz. 9.00 – 13.00

ikona