Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
813 (422) 2007-07-20 - 2007-07-26

OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nr 117/07/V/M nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy ul.Komandorskiej, obejmującej część działki nr 744/22 o powierzchni 319 m2, oznaczonej na karcie mapy 27 Obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 2 lat na parking i zieleń ozdobną.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 13.07.2007 r. do 6.08. 2007 r.Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni ul. Morska 186

ogłasza nabór kandydata na stanowisko: konserwatora ( tzw. złota rączka)

w wymiarze ¾ etatu godzin /30 godz./tygodniowo/.

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku konserwatora: wszelkie prace wynikające z potrzeb szkoły

2. Wymagane dokumenty:dokumenty potwierdzające staż oraz CV

3. Miejsce składania dokumentów: IV LO Gdynia, ul. Morska 186 w pok. nr 4

w godz. od 8.00 – 14.00 tel.(058) 623 08 53 , fax 058 623 15 21.

4.Termin składania dokumentów: do 24.08.2007 r.


Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gdyni
ul. Halicka 8, tel. (058) 622 23 43
poszukuje:
-nauczyciela plastyki
-nauczyciela wspomagającego do klasy 0;
-nauczyciela bibliotekarza (zastępstwo na rok).


Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policelnych w Gdyni

ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, tel. (058) 620 81 17, fax (058) 661 43 71

zatrudni od 1 września 2007r

- nauczyciela chemii kosmetycznej z przygotowaniem pedagogicznym,

oraz

- kierownika ds. gospodarczych – 0,75 etatu. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły.Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 w Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony do wartości 5.278.00,00 EURO na roboty budowlane kuchni z zapleczem w budynku Przedszkola Sam .nr 8, 81-249 Gdynia , ul Kapitańska 15
CPV: 45214100-1
Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych kuchni wraz z zapleczem wg projektu
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej
www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4798_35732.html oraz można odebrać w siedzibie Przedszkola Gdynia ul. Kapitańska 15, Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 1.08.2007 . do godz. 9.00 w siedzibie Przedszkola Gdynia ul. Kapitańska 15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 1.08/2007 o godz. 10.00 w siedzibie Przedszkola Gdynia ul. Kapitańska 15,
Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami jest dyrektor przedszkola Violetta Ilnicka tel. (058) 620 36 79 w godz. 8.00 - 13.00.Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację zadania: „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze jesienno - zimowym roku akademickiego 2007/2008". (W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na prowadzeniu wykładów i zajęć warsztatowych w ramach GUTW).
Zadanie musi być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 2851/07/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z 9 lipca 2007 roku. Przewidywana kwota dotacji to 40.000,00 zł. Ustala się ostateczny termin składania ofert na 20 sierpnia 2007 roku do godz. 10.00. Oferty należy składać w Centrum Aktywności Seniora (Gdynia, ul. 3 Maja 27-31) w godz. 9.00 - 14.00. Oferty powinny obejmować zadania realizowane na terenie Gdyni na rzecz jej mieszkańców, w terminie między 1 października 2007 roku, a 31 stycznia 2008 roku. Nie jest możliwe składanie ofert drogą elektroniczną.

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ogłasza konkurs ofert na budowę podjazdu do gabinetów specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych. Miejsce wykonania robót: Gdynia, ul. Białowieska 1. Miejsce składania ofert: Sekretariat MSPR Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 14, tel. (0 58) 660-88-11, fax ( 0 58) 660 88 12.
Termin składania ofert upływa 30 lipca 2007 r. o godz. 12.00.

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni,
ul. Orłowska 57 , tel. (058) 624 82 86
zatrudni od 01.09.2007r.
nauczyciela języka polskiego
/na zastępstwo/ na cały etat.


Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdyni
ul.Biskupa Dominika 13 A, tel. (058) 622 06 33
zatrudni od 1 września 2007r.
sprzątaczkę w pełnym wymiarze godzin.Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk"
Gdynia, ul. Maciejewicza
11
poszukuje pielęgniarki dyplomowanej do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
System pracy zmianowej.
Szczegółowe informacje pod nr. telefonu: (058) 782 76 09, (058) 782 76 10.


Fundacja „PATMOS"
informuje, że podczas Aukcji Charytatywnej
(decyzja OBO.5022-9/2007) przeprowadzonej w dniu 20.06.2007 r. w Teatrze Muzycznym w Gdyni została zebrana kwota 4 320,00 zł. (słownie: cztery tysiące trzysta dwadzieścia złotych).
Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie 96 zabiegów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych z rodzin niezamożnych.
UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I OSOBY PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE !
( działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania )
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza konkurs na realizację zadania polegającego na: Prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni w okresie od 01.09. 2007 r. do 31.08.2008 r.
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji w kwocie: 1) do 77.000 PLN na utrzymanie schroniska od 1 września 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.,2) do 153.000 PLN na utrzymanie schroniska od 1 stycznia 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r.,3) do 14.700 PLN na wyżywienie podopiecznych schroniska od 1 września 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.,4) do 29.400 PLN na wyżywienie podopiecznych schroniska od 1 stycznia 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r.
Środki finansowe na wyżywienie uzależnione będą od ilości skierowanych osób przez MOPS w Gdyni i przekazywane wg następującego przelicznika: część dziennej stawki żywieniowej (pokrywanej z dotacji zgodnie z kalkulacją podmiotu) x ilość osób x ilość dni pobytu w schronisku.
Dotacja na realizację w/w zadania przyznana będzie w drodze konkursu ofert składanych przez organizacje pozarządowe i osoby prawne, jednostki organizacyjne ( działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania ).
Organ ogłaszający konkurs: 1. dokona oceny złożonych ofert uwzględniając zdeklarowaną przez podmioty uprawnione jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których mają realizować zadanie, 2.dokona oceny przedstawionych kalkulacji kosztów realizacji zadania,3.uwzględni zadeklarowany przez podmioty udział własnych środków finansowych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania - wymagane minimum 10% otrzymanej dotacji przeznaczonej na realizację zadania.4. dokona oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione, 5.uwzględni analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób naliczania otrzymanych na ten cel środków, 6.uwzględni innowacyjność proponowanych rozwiązań.
Koszt realizacji w/w zadania wyniósł: 1. w 2006 roku - 205.447,74 PLN (dotacja i udział własny podmiotu realizującego zadanie),
2. do czerwca 2007 roku - 106.606, 51 PLN (dotacja i udział własny podmiotu realizującego zadanie).
Podmiot zlecający zadanie dokona wyboru oferty w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Warunki przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadania reguluje specyfikacja warunków konkursu, którą wraz z ofertą podmiotu uprawnionego należy odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro pok. 500 w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.
Podmiot stający do konkursu zobowiązany jest do złożenia w terminie do 10.08.2007 r. prawidłowo wypełnionej oferty podmiotu uprawnionego wraz z załącznikami: 1.aktualny statut organizacji, 2. aktualny wypis z rejestru sądowego, lub inne dokumenty określające osobowość prawną podmiotu i sposób reprezentacji, ważny trzy miesiące od daty uzyskania, 3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ubiegły rok
(w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności), 4.krótki opis najważniejszych osiągnięć, 5.informację o kwalifikacjach pracowników, 6.dwie rekomendacje, 7.zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach, 8.zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek, 9.program działania schroniska od dnia 01.09.2007 roku do dnia 31.08.2008 roku. w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą schronisko dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni", w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro, pok. 500 do godz.12.00.
W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na jedno zadanie, oferty te nie podlegają rozpatrzeniu.Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony do 5 278 000 EURO na roboty budowlane: budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi, infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Widnej 8 w Gdyni

CPV: 45.21.13.4.04 usługi w zakresie budownictwa wielorodzinnego
Zamawiającym jest: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, al. Marsz.Piłsudskiego 52/54,
reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni.
Wymagany termin realizacji: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2008r, z zastrzeżeniem, że zakończenie stanu surowego budynku nastąpi do dnia 16 grudnia 2007r.
Wydział prowadzący postępowanie - Wydział Budynków.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej
http:// bip.miasto.gdynia.pl/strony/zamówienia/roboty php oraz można odebrać w sekretariacie Wydziału Budynków UM Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98 pok.101, I piętro. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 31.07.07r do godz. 9.00 w sekretariacie Wydziału Budynków al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni pok. 101. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 31.07.07r o godz. 1000 w pok. 101 I piętro Wydział Budynków UM Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami jest Naczelnik Wydziału Budynków - Roman Witowski tel. (058) 668 85 88 oraz inspektor Wydziału Budynków: Małgorzata Formela, tel. (058) 668 85 89 godz.8.00- 16.00
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani ofert częściowych.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty - 90%, termin wykonania - 10%.Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Gdyni przy:
- ul.Janowskiej, wykaz nr 116/07/V/M, część działki nr 593/17 pow. 164 m², oznaczonej na KM 8, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na działkę przydomową;
- ul. Janowskiej, wykaz nr 115/07/V/M, części działek nr 494/17, 593/17 o łącznej pow. 112 m², oznaczonej na KM 8, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, na działkę przydomową;
- ul. Janowskiej, wykaz nr 114/07/V/M, części działek nr 494/17, 593/17 o łącznej pow. 80 m², oznaczonej na KM 8, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, na działkę przydomową.
Wykazy zostały wywieszone na tablicy, na okres 21 dni od 17.07.2007 r. do dnia 6.08.2007 r.
Dyrektor Gimnazjum nr 11
81-392 Gdynia, ul. Słowackiego 53, tel./fax: 058 621 72 24, email: gim11gdynia@poczta.fm, www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4853_35789.html
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.278 tys. euro na wykonanie wymiany stolarki okiennej w salach lekcyjnych w zakresie robót: rozbiórkowych, wykończeniowych
.

Kod CPV 45421000-4, 45421100-5
Wymagany termin realizacji: 30 dni od podpisania umowy (przewidywane rozpoczęcie robót - od 16.08.2007 r.). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ można odebrać w sekretariacie szkoły, w godz. 10.00 - 14.00 lub pobrać ze strony internetowej szkoły: www.gim11gdynia.pl
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do 1.08.2007 do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, 1.08.2007 o godz. 10.00. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest kierownik gosp. Barbara Wolszlegier, tel. (058) 621 72 24.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%. Informujemy, że ogłoszenie umieszczone jest na stronie BZP Nr 115824-2007.
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro a poniżej 211 000 euro
na usługę : „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania inwestycyjnego: „Budowa budynku mieszkalnego lokalami socjalnymi, infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Widnej 8 w Gdyni"
CPV: 74.262000-3 usługi w zakresie nadzoru budowlanego
Zamawiającym jest: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, al. Marsz.Piłsudskiego 52/54, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni.
Zakres rzeczowy nadzorowanego zadania: Budynek czterokondygnacyjny o łącznej liczbie 74 mieszkań, wykonany metodą tradycyjną, fundamenty: żelbetowe, wylewane na mokro ławy fundamentowe, stropy wylewane typu filigran, dach płaski, stropodach wentylowany o pokryciu z papy termozgrzewalnej. Okna PCV kwadratowe. Parametry budynku: - wysokość -14,23 m,- kubatura -14 345,23 m3 ,pow. zabudowy - 1 098,18 m2, pow. netto - 3 709,47 m2 - pow. użytkowa mieszkań- 4 572,85 m2. Instalacje : wodociągowa, c.w.u. z podgrzewaczy elektr.,c.o., kan.sanit. i deszcz. do sieci miejskich, elektryczną: oświetleniową, wentylacji grawitacyjnej i odgromową. Wejście do budynku od strony drogi wewnętrznej, nawierzchnia z kostki beton., zieleń, plac zabaw, śmietnik, oświetlenie terenu - parkowe, wjazd z ul.Widnej.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie: realizacji zadania tj od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru końcowego zadania od Wykonawcy robót i przedstawienia rozliczenia kosztów zadania, gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót - od dnia dokonania odbioru końcowego od Wykonawcy robót do dnia, w którym upłynie okres udzielonej gwarancji lub do dnia odbioru usunięcia usterek od Wykonawcy robót lub Wykonawcy zastępczego, w zależności od tego, który termin później się kończy.
Realizacja robót budowlanych, odbywała się będzie na podstawie umowy, która Zamawiający zawrze z Wykonawcą robót, wyłonionym w wyniku odrębnego postępowania w sierpniu 2007 r.
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
- prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do do ewidencji działalności gospodarczej,
- spełniają wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
- w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali co najmniej dwa zamówienia, polegające na pełnieniu nadzoru nad realizacją obiektów (budynki mieszkalne wielorodzinne lub budynki użyteczności publicznej) o kubaturze minimum 12 000m3 wraz z infrastrukturą każdy, których realizację zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego, W przypadku składania ofert przez firmy, które wykonywały roboty kompleksowo, tj. wykonawstwo łącznie z nadzorem inwestorskim , należy przedstawić dokumenty świadczące o należytym wykonaniu robót ( protokoły odbioru końcowego,
pozwolenie na użytkowanie , itp.)
-wykażą się osobami, które posiadają uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych:
1 osoba - o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych,
1 osoba o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, 1 osoba o specjalności konstrukcyjno- budowlanej, 1 osoba - o specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie - drogi .
Wydział prowadzący postępowanie - Wydział Budynków
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej http:// www.gdynia.pl/bip/usługi oraz można odebrać w sekretariacie Wydziału Budynków UM Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98 pok.101, I piętro.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 30.07.07r do godz. 900 w sekretariacie Wydziału Budynków al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni pok. 101. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 30.07.07r o godz. 10.00 w pok. 101 -I piętro Wydział Budynków UM Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych). Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami jest Naczelnik Wydziału Budynków - Roman Witowski tel. (058) 668 85 88 oraz inspektor Wydziału Budynków : Małgorzata Formela, tel. (058) 668 85 89 godz.800- 1600. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani ofert częściowych.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty - 100%.


Dyrektor Gimnazjum nr 11
81-392 Gdynia, ul. Słowackiego 53, tel./fax: 058 621-72-24, email: gim11gdynia@poczta.fm, www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4853_35789.html
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.278 tys. euro na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych w zakresie robót: rozbiórkowych, ogólnobudowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, wykończeniowych.
Kody CPV 45110000-1, 45400000-1, 45421000-4, 45310000-3, 45332200-5
Wymagany termin realizacji: 30 dni od podpisania umowy (przewidywane zakończenie robót - do 31.08.2007 r.).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
SIWZ można odebrać w sekretariacie szkoły, w godz. 10.00 - 14.00 lub pobrać ze strony internetowej szkoły: www.gim11gdynia.pl
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 30.07.2007 do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, dnia 30.07.2007 o godz. 10.00
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest kierownik gospodarczy Barbara Wolszlegier tel.( 058) 621 72 24.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%.
Informujemy, że ogłoszenie umieszczone jest na stronie BZP Nr 113903-2007.Dyrektor Gimnazjum nr 11
81-392 Gdynia, ul. Słowackiego 53, tel./fax: 058 6217224, gim11gdynia@poczta.fm www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4853_35789.html
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.278 tys. euro na wykonanie remontu dachu sali gimnastycznej i pawilonu ZUCH w zakresie robót: rozbiórkowych, ogólnobudowlanych, wykończeniowych.
Kod CPV 45400000-1, 45261210-9
Wymagany termin realizacji: 30 dni od podpisania umowy (przewidywane zakończenie robót - do 31.08.2007 r.). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ można odebrać w sekretariacie szkoły, w godz. 10.00 - 14.00 lub pobrać ze strony internetowej szkoły: www.gim11gdynia.pl .Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do 27.07.2007 do godz. 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego 27.07.2007 o godz. 10.00. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest kierownik gospodarczy Barbara Wolszlegier, tel.( 058) 621 72 24.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%. Informujemy, że ogłoszenie umieszczone jest na stronie BZP Nr 113771-2007.Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nr 105//07/V/M nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy ul.Słupeckiej, obejmującej część działki nr 963 o powierzchni 360 m2, oznaczonej na karcie mapy 52 Obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat na działkę przydomową. wWykazy wywieszono na okres 21 dni: od 3.07.2007 r. do 24.07.2007

GMINA MIASTA GDYNI
Informuje, że 10.07.2007 r. w BZP pod numerem 115578 - 2007 zamieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 14 000 a poniżej 5 278 000 euro na robotę budowlaną: ,,Przebudowa kanalizacji deszczowej DN 300 oraz układu drogowego przy ul.Owsianej w Gdyni''.
Zakres robót obejmuje: 1. przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej DN 300 w rejonie skrzyżowania ul.Owsianej i Morskiej obejmującą: „Wykonanie sieci (kolektorów) od studni istniejącej Distn.1 (w pasie rozdzielającym jezdnie ul.Morskiej) do studni Distn.2 ( w szerokości pasa drogowego ul. Owsianej),  wykonanie nowej studni D8 (przy jezdni skrzyżowania ul. Owsianej i Morskiej), przełożenie i podłączenie wpustu drogowego do studni. 2. przebudowę odcinka układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Owsianej i Morskiej obejmującą: ‘wykonanie poszerzenia jezdni ul. Owsianej (nowa nawierzchnia asfaltowa na podbudowie, nowe krawężniki wystające i zagłębione) od miejsca zjazdu do garażu podziemnego w budynku do końca skrzyżowania ul. Owsianej i Morskiej,  wykonanie azylu (wysepki dla pieszych) z rozebraniem nawierzchni, wykonaniem nowej nawierzchni z kostki betonowej, zmianę lokalizacji sygnalizatora (przeniesienie). 3. organizację ruchu docelową i na czas prowadzenia robót.
Szczegółowy zakres określa SIWZ.Termin realizacji - III kw 2007 r. Otwarcie ofert odbędzie się dnia : 31.07.2007r o godz.10.00 pok. 101 w Urzędzie Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opłatą : 60,-zł można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 235 - Wydział Realizacji Inwestycji lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl Termin składania ofert - do dnia 31.07.2007 r do godz. 9.00 w pokoju nr 230 Sekretariat Wydziału Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej ani częściowej.
Termin związania ofertą 30 dni.Wadium nie jest wymagane. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy : 1.spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj:
• wykonali w ciągu ostatnich 5 lat od dnia składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) co najmniej dwa zamówienia zawierające jednoczesne wykonawstwo robót drogowych i uzbrojeniowych (sieci wod.-kan.) o wartości netto minimum 50.000 zł w każdym zamówieniu, których realizację zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego,
• wykażą się osobami które posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach
-1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej,
-1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
-1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
• spełniają wymogi określone w art.22 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena 90 % , okres udzielonej gwarancji 5 %, okres wykonania 5 %. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami: Barbara Mierzwa oraz Bartosz Wardencki tel.(058) 66 88 306 - Wydział Realizacji Inwestycji.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości, położonej przy ul. Asnyka przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, oznaczonej na karcie mapy 56, obręb Gdynia, jako działka gruntu nr 507/182, o powierzchni 23 m2, zapisana w księdze wieczystej KW nr 2507, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni jako własność Gminy Miasta Gdyni oraz działka gruntu nr 1160/169, o powierzchni 341 m2, zapisana w księdze wieczystej KW nr 24242, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni jako własność Gminy Miasta Gdyni.
Wykaz nr 108/2007/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2736/2007/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3. lipca 2007 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 10. lipca 2007 r. do 31. lipca 2007 r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w formie „dołączenia" na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej, położonej w Gdyni, przy ul. Lidzkiej 17, oznaczonej na KM 94, obręb Gdynia jako działka nr 414/2 o pow. 160 m2.
Wykaz nr 121/2007/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2827/2007/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9. lipca 2007 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 20. lipca 2007 r. do 10. sierpnia 2007 r.Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10)                            ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 181 w Gdyni i Sopocie we wszystkie dni tygodnia maksymalnie dwoma autobusami miejskimi niskopodłogowymi.
Autobusy muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz graniczne parametry techniczno- użytkowe wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w dwóch grupach: GRUPA A : obsługa brygad: 181 / 4 w dni powszednie, 181/3 w soboty, 181/3 w niedziele i święta jednym autobusem miejskim niskopodłogowym - 387 324 km, GRUPA B: obsługa brygady 181 / 6 w dni powszednie poza okresem letnich wakacji szkolnych jednym autobusem miejskim niskopodłogowym - 43 580 km.
Termin realizacji: od dnia 1 września 2007 roku do dnia 31 sierpnia 2011 roku. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-24-07.pdf)
Wadium: 8 520 zł - w przypadku oferty obejmującej cały przedmiot zamówienia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 2% ceny. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać także osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą do dnia 13 sierpnia 2007 roku, cena: 42,70 zł.
Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń - Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - tel.: (058) 660 54 12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00). Termin i miejsce składania ofert: 14 sierpnia 2007 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 14 sierpnia 2007 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.


Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ul. Zakręt do Oksywia 10)                                    ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych na linii 145 w gminie Kosakowo oraz na linii 165 w Gdyni i gminie Kosakowo w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) jednym autobusem miejskim niskopodłogowym.
Autobus musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz graniczne parametry techniczno-użytkowe wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zakres zamówienia: ok. 309 305 wozokilometrów.
Termin realizacji: od dnia 1 września 2007 roku do dnia 31 sierpnia 2011 roku.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunków przez zamawiającego zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-23-07.pdf)
Wadium: 6 000 zł, zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 2% ceny.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać także osobiście w siedzibie zamawiającego (pok. nr 8) lub pocztą do dnia 11 sierpnia 2007 roku, cena: 30,50 zł. Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Mariusz Horoń - Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów - tel.: (058) 660 54 12 (dni robocze - w godzinach: 10.00 - 13.00). Termin i miejsce składania ofert: 13 sierpnia 2007 roku godz.10.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: 13 sierpnia 2007 roku godz. 11.00, siedziba zamawiającego, pok. nr 9.
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni poszukuje kandydatów na stanowisko:
INSPEKTORA, SPECJALISTY lub GŁÓWNEGO SPECJALISTY w DZIALE DRÓG (3 etaty)
Główne obowiązki: nadzór nad remontami drogowymi, odbiory dróg i obiektów inżynierskich; wykonywanie przeglądów technicznych i remontów dróg, wykonywanie przedmiarów i kosztorysów robót, prowadzenie ewidencji dróg, prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego.
Wykształcenie, praktyka zawodowa: wykształcenie wyższe kierunkowe, minimum 2-letni staż pracy, doświadczenie w prowadzeniu nadzoru nad robotami budowlanymi, w szczególności drogowymi, wskazana praktyka w administracji samorządowej.
Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, dobry stan zdrowia, obowiązkowość, rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobre kontakty interpersonalne.
Wymagania pożądane: uprawnienia budowlane (drogowe lub mostowe),umiejętność kosztorysowania, znajomość ustaw i innych przepisów dotyczących zarządzania drogami, ustawy o samorządzie terytorialnym i kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość procedur udzielania zamówień publicznych, umiejętność obsługi komputera (w szczególności programów MS Office), dobra znajomość topografii Gdyni.
Wymagane dokumenty i oświadczenia: pisemne zgłoszenie (oferta kandydata) oraz życiorys zawodowy, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 31 lipca 2007r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-382 Gdynia z dopiskiem „INSPEKTOR/SPECJALISTA W DZIALE DRÓG - oferta pracy". Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Inne informacje: Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Uczestnicy nie spełniający wymogów formalnych zostaną poinformowani na piśmie o niedopuszczeniu ich do dalszego etapu konkursu. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać w ZDIZ pod numerem telefonu: (058) 6682000.
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu".

  • ikonaOpublikowano: 19.07.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Krzymińska

ikona