819 (428) 2007-09-07 - 2007-09-13

GCOP czeka na zdjęcia

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych pragnie zaprosić wszystkie organizacje pozarządowe, działające na rzecz gdynian i Gdyni, do udziału we wspólnym przedsięwzięciu, które będzie służyć promocji III sektora.

Chcielibyśmy wraz z Państwem przygotować publikację, obrazującą zarówno spektakularne wydarzenia, których animatorem i duchem sprawczym były „nasze” organizacje, jak i zwykłą, codzienną, pracę, której efekty widzimy na każdym niemal kroku.
W tym celu prosimy o przesyłanie drogą elektroniczną znajdujących się w Państwa posiadaniu zdjęć, dokumentujących pracę organizacji, na adres gcop@gdynia.pl oraz o dostarczenie (w formie papierowej) podpisanego oświadczenia, którego treść znajduje się poniżej.
O Ś W I A D C Z E N I E
pełna nazwa i adres organizacji
Niniejszym oświadczam, że dokumentacja fotograficzna przekazana Urzędowi Miasta Gdyni jest własnością: (proszę podać nazwę organizacji).
Wyrażam zgodę na wykorzystanie niniejszych materiałów w działaniach promocyjnych realizowanych przez Biuro Prezydenta - Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych.
(data oraz czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji wg KRS).
Istnieje również możliwość przekazania zdjęć do dnia 12 września 2007 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na jeden z poniższych adresów: Urząd Miasta Gdyni, Biuro Prezydenta, al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub Urząd Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27/31, 81-364 Gdynia (wraz ze wspomnianym oświadczeniem).
Prosimy pamiętać, aby zdjęcia opatrzone były opisem zawierającym: nazwę organizacji, datę, nazwę wydarzenia i jego miejsce.
Gorąco zachęcamy do współpracy!

ikona