819 (428) 2007-09-07 - 2007-09-13

W sprawie nagród Prezydenta Gdyni dla pracowników służby zdrowia

Zgodnie z przyjętą tradycją 18 października w Dniu Św. Łukasza – Patrona Pracowników Służby Zdrowia, przyznawane są Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni pracownikom rzetelnie wykonującym swój zawód, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i poszanowaniem praw pacjenta.
Szczegółowe kryteria i zasady przyznawania nagród określa Regulamin konkursu zatwierdzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3207/07/V/O z dnia 21 sierpnia 2007 r.
Regulamin można odebrać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130 w Gdyni pok.107, tel. (058) 622 30 55.
Wnioski do przyznania nagród Prezydenta Miasta Gdyni na rok 2007 dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia należy składać w Wydziale Zdrowia do dnia 15.09.2007r.

ikona