Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
855 (454) 2008-05-30 - 2008-06-05

Obudź w sobie obywatela - radzi Biuro Porad Obywatelskich (odc. 6)

Publikujemy nowy cykl porad przygotowanych przez pracowników Biura Porad Obywatelskich (ul. Traugutta 2, tel. (058) 661 31 51). Co tydzień na łamach „Ratusza"pojawiają się pytania najczęściej zadawane przez osoby korzystające z porad BPO i oczywiście odpowiedzi na nie. Zachęcamy do lektury, licząc na to, że pomoże ona w rozwiązaniu wielu problemów.
Klientka biura chce skorzystać z urlopu macierzyńskiego po urodzeniu swojego dziecka. Klientka chciała także dowiedzieć się, jakie są podstawowe różnice między urlopem macierzyńskim a urlopem wychowawczym?

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
1)18 tygodni przy pierwszym porodzie,
2) 20 tygodni przy każdym następnym porodzie,
3) 28 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.
Przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.
Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu. Jeżeli nie korzystasz z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu.
W czasie urlopu macierzyńskiego każdemu pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński. Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Tak więc wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy od twoich dotychczasowych dochodów.
Aby skorzystać z urlopu macierzyńskiego nie jest wymagane posiadanie określonego stażu pracy. Wystarczy, że pracownica pozostaje w stosunku pracy.
Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.
Każdy pracownik, niezależnie od tego czy jest kobietą czy mężczyzną, ma prawo do wykorzystania urlopu wychowawczego w wymiarze do trzech lat, w celu sprawowania nad dzieckiem opieki, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nie czwartego roku życia. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika.
Aby nabyć prawo do wykorzystania urlopu wychowawczego należy wykazać co najmniej sześciomiesięczny staż pracy. Do tego okresu wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.
W czasie urlopu wychowawczego przysługuje zasiłek wychowawczy. Jednak nie przysługuje on każdemu i mogą z niego skorzystać wyłącznie osoby najuboższe. W tym okresie pracodawca nie płaci tobie wynagrodzenia.
W czasie urlopu wychowawczego pracownik może podjąć pracę u dotychczasowego lub innego pracodawcy. Może też podjąć inną działalność zarobkową, naukę lub szkolenie. Jednakże zajęcia te nie mogą uniemożliwiać pracownikowi osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy.
C.D.N.

ikona