Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
865 (464) 2008-08-14 - 2008-08-21

Ogłoszenia

Uwaga, Organizacje Pozarządowe i Osoby Prawne, Jednostki Organizacyjne
(działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania)
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza konkurs na realizację zadania polegającego na:
prowadzeniu schroniska w okresie od września 2008 r. do 30.06.2011 r.,
z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem, przebywających na terenie Gdyni
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji na realizację zadania w następujących kwotach:
a) do 42 376 PLN na utrzymanie schroniska (koszty stałe) od 01 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.,
b) do 508 512 PLN na utrzymanie schroniska (koszty stałe) od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.,
c) do 10 800 PLN na wyżywienie podopiecznych schroniska od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.,
d) do 508 512 PLN na utrzymanie schroniska (koszty stałe) od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
e) do 43 200 PLN na wyżywienie podopiecznych schroniska od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.,
f) do 254 256 PLN na utrzymanie schroniska (koszty stałe) od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.,
g) do 21 600 PLN na wyżywienie podopiecznych schroniska od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.,
Podmiot zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji na remont i adaptację budynku użyczonego na czas realizacji zadania w kwotach:
a) do 330 000 PLN na remont, adaptację i wyposażenie od września 2008 r. do 31 grudnia 2008r.
b) do 100 000 PLN na remont i adaptację od 01 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009r.
Podmiot zlecający zadanie dokona wyboru oferty w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Warunki przyznawania dotacji oraz warunki realizacji zadania reguluje Specyfikacja Warunków Konkursu, którą wraz z ofertą podmiotu uprawnionego należy odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro pok. 504 w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.mopsgdynia.pl (w dziale Ogłoszenia i komunikaty - Konkursy).
Podmiot stający do konkursu zobowiązany jest do złożenia w terminie do 08.09.2008 r. prawidłowo wypełnionej oferty podmiotu uprawnionego wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „prowadzenie schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem, przebywających na terenie Gdyni", w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44, V piętro, pok. 500 do godz. 12.00.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 206.000 euro
na utrzymanie instalacji oświetleniowych będących własnością Gminy Miasta Gdyni
Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej modyfikacją dostępna jest na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/zamówienia/5118_html - po modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert: 25.08.2008 o godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Jacek Raikowski, tel. (058) 761 20 33 w godz. 7.30 - 15.30, Sylwin Pawelczyk, tel. (058) 761 20 33 w godz. 7.30 - 15.30 w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. (058) 761 20 88 w godz. 7.30 - 15.30.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 42
w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 199A
zatrudni od dnia 1.092008 osobę na stanowisko głównego księgowego o następujących kwalifikacjach: ukończone studia wyższe ekonomiczne i 3-letnia praktyka w księgowości lub co najmniej wykształcenie średnie o kierunku rachunkowość i 6-letni staż pracy (preferowana praca w księgowości budżetowej), pełna zdolność do czynności prawnych, nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. Kandydaci proszeni są o kontakt z dyrektorem - nr tel. (058) 625 08 96, lub e-mail: przedszkole42@poczta.gdynia.pl

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 336 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, oznaczonej na karcie mapy 125, obręb Gdynia, jako działka nr 311, o powierzchni 15 m2, objętej księgą wieczystą KW nr 3446 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie dołączenia do nieruchomości przyległej.
Wykaz nr 363/2008/V/M stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 7081/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29. lipca 2008 r. wywieszony jest na okres 21 dni, od 7. sierpnia 2008 r. do 28. sierpnia 2008 r.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 47 w Gdyni
zatrudni od dnia 01.09.2008 r.: pomoc kucharza (cały etet), kadrową ze znajomością KP i Karty Nauczyciela ( ¼ etatu) robotnika do prac ciężkich ( ½ etatu).

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni zatrudni
w niepełnym wymiarze czasu pracy pracownika służby BHP.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (058) 622 73 55.
Podania o pracę należy składać do 22.08.2008 r. pod adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Świętojańska 141/143, 81-401 Gdynia

Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Gdyni ul. Sucharskiego 10
zatrudni w roku szkolnym 2008/2009
nauczyciela matematyki i języka angielskiego.
Telefon kontaktowy (058) 625 48 25.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 51 81-384 Gdynia, ul. Władysława IV 52
zatrudni pracowników od 1.09.2008 r. na stanowisko:
- specjalisty ds. płac w wymiarze 0,25 etatu,
- nauczyciel wychowania przedszkolnego (2008/2009).
Oferty należy składać w kancelarii przedszkola, tel. (058) 620 85 03.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 51 81-384 Gdynia, ul. Władysława IV 52
ogłasza nabór na stanowisko pracy: intendent od 1.09.2008 w wymiarze 1,00 etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony (na czas zwolnienia lekarskiego obecnej intendentki).
Dokumenty nalezy składać w kancelarii przedszkola do 25.08.2008r.
Informacji udziela kancelaria przedszkola,
tel. (058) 620 85 03.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Derdowskiego o pow. 250m2 (część działek nr 207,251,252, 1071/254, km 54) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 15 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem na urządzenie 18 ogólnodostępnych miejsc postojowych (wykaz nr 376/2008/V/M).
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 11.08.2008 roku do 02.09.2008 roku .

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Bandery Polskiej ul. Śmidowicza 49,
poszukuje nauczyciela matematyki tel. (058) 625 38 59, e-mail: sekretariat@bandera.neostrada .

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni, ul. Rozewska 33
zatrudni od 01.09.2008r nauczyciela wychowania przedszkolnego (na zastępstwo).
Zgłoszenia i informacje w sekretariacie szkoły tel. (058) 623 25 88 w godz 8.00-15.00

ikona