865 (464) 2008-08-14 - 2008-08-21

Przywrócono Fundusz Alimentacyjny -wnioski już dostępne w UM Gdyni!

Zgodnie z nową ustawą o Funduszu Alimentacyjnym, 1 sierpnia 2008 r. rozpoczęto akcję wydawania i przyjmowania wniosków o świadczenia z tego Funduszu.
Wypłata pieniędzy nastąpi od 1 października.
Zaszło parę istotnych zmian w procedurze otrzymywania świadczenia alimentacyjnego. Przede wszystkim wnioski pobierać można, a w kolejności składać, w Urzędzie Miasta. Poprzednio dokonywano tego u komornika.
Następnie, podwyższono kryterium dochodowe (do 725 złotych netto przypadających na członka rodziny) na podstawie którego przyznaje się świadczenie. Oznacza to, że z pomocy skorzysta więcej osób niż dotychczas. Według wstępnych prognoz Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej liczba świadczeniobiorców zwiększy się nawet trzykrotnie.
Wysokość kwoty z Funduszu Alimentacyjnego będzie przyznawana w granicach zasądzonych alimentów, ale maksymalnie może wynieść do 500 złotych na jednego członka rodziny.
Środki przeznaczone na świadczenia alimentacyjne pochodzą od państwa. W przypadku Gdyni obsługę tych świadczeń prowadzi Urząd Miasta.
Ważną modyfikacją w dotychczasowym systemie alimentacyjnym jest możliwość otrzymywania świadczenia, nie tylko przez samotnych rodziców, ale również przez pełne rodziny (nawet gdyby osoby dorosłe pozostawały w konkubinacie).
Do wniosku o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego dołącza się szereg dokumentów, w tym m.in. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o otrzymywanych dochodach.
Należy zaznaczyć, iż jest to inne zaświadczenie niż zaświadczenie dołączane do wniosku o przyznanie świadczenia rodzinnego!
Wnioski można pobierać i składać w Sali Obsługi Mieszkańców na parterze UM Gdyni, w godzinach od 8.30 do 15.30. Wniosek jest także dostępny do pobrania ze strony Urzędu Miasta.
Warto pamiętać, że we wniosku podaje się numer konta bankowego na który mają zostać przelane pieniądze.
Więcej informacji w Sali Obsługi Mieszkańców w UM Gdyni oraz na stronie www.gdynia.pl.

ikona