866 (465) 2008-08-22 - 2008-08-28

Sprawdź księgę wieczystą- komunikat Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Gdyni prostuje treść komunikatu o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości, zamieszczonego w Gazecie Wyborczej - Trójmiasto w dniu 21.07.2008 r., który otrzymuje następujące brzmienie:
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, Prezydent Miasta Gdyni działający jako starosta wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, informuje mieszkańców Miasta Gdyni - miasta na prawach powiatu - o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym w celu uporządkowania stanu prawnego nieruchomości.
W celu realizacji powyższego, należy udać się do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdyni, przy Placu Konstytucji 5, który zajmuje się prowadzeniem ksiąg wieczystych zgodnie z właściwością terytorialną Miasta Gdyni oraz prowadzi Centralną Informację Ksiąg Wieczystych. Informacje o właścicielu nieruchomości znajdują się w dziale II księgi wieczystej.
Każdy może przeglądać księgi wieczyste w obecności pracownika sądu, natomiast akta księgi wieczystej może przeglądać osoba mającą interes prawny oraz notariusz.
Aby dokonać wglądu do księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości, należy znać numer właściwej księgi wieczystej. Informację o numerze księgi wieczystej można uzyskać w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Gdyni.
W sytuacji, gdy dane ujawnione w dziale II księgi wieczystej nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomości:
1. Należy usunąć niezgodność w zwykłym postępowaniu wieczystoksięgowym o wpis, toczącym się przed sądem rejonowym prowadzącym księgę wieczystą, gdy niezgodność wynika z zaistniałej zmiany stanu prawnego nieruchomości, w wyniku bezpośredniego następstwa prawnego, w związku z czym stan ujawniony w księdze wieczystej utracił aktualność. Osoba uprawniona składa wniosek o wpis w księdze wieczystej i jako podstawę wpisu przedkłada umowę sprzedaży nieruchomości, sporządzoną w formie aktu notarialnego, ostateczną decyzję administracyjną, prawomocne orzeczenie sądu, akt własności ziemi, orzeczenie o wykonaniu aktu nadania, postanowienie o nabyciu spadku lub inny dokument, który stanowi podstawę wpisu i z którego wynika, że zaszła zmiana stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej.
2. W przypadku, gdy usunięcie niezgodności nie jest możliwe do zrealizowania w sposób przedstawiony w pkt 1, ponieważ może nie wynikać ze zmiany stanu prawnego nieruchomości, ale z wadliwości dokonanego wpisu, polegającej na tym, iż od początku nie odzwierciedlał on rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości, osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie, albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.
Żądanie usunięcia niezgodności realizowane jest w drodze postępowania wszczętego powództwem o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, w wyniku którego, w razie uwzględnienia żądania, sąd wydaje orzeczenie, którego sentencja zawiera nakaz zamieszczenia ( lub usunięcia ) w treści księgi wieczystej określonego wpisu.
Sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym rozpoznaje w pierwszej instancji sąd rejonowy w postępowaniu procesowym.
Celem powództwa jest uzyskanie w formie wyroku nakazu dokonania odpowiednich wpisów w księdze wieczystej i w ten sposób powinno być sformułowane żądanie pozwu i sentencji wyroku.
Z pozwem może wystąpić zarówno osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie, albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, następcy prawni takiej osoby, jak również każdy, kto ma w żądaniu usunięcia niezgodności interes prawny.
Pozwanym jest osoba, której prawo zostało ujawnione w księdze wieczystej w sposób niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym.
Urząd Miasta Gdyni prowadzi dwa punkty informacyjno - konsultacyjne w budynku położonym przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54: pierwszy z nich prowadzony przez Referat Mienia Skarbu Państwa (pokój 424), drugi - przez Referat Zarządu Nieruchomościami (pokój 341), w których można otrzymać informacje i wyjaśnienia odnośnie zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

ikona