866 (465) 2008-08-22 - 2008-08-28

W środę sesja

W środę, 27 sierpnia 2008 r. o godz. 12.00, po przerwie wakacyjnej, w sali 105 Urzędu Miasta rozpocznie się XXII sesja Rady Miasta Gdyni.
Projekt porządku obrad XXII Sesji RM przewiduje dyskusje nad projektami uchwał w sprawach:
4.1 zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XV/349/07 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2008;
4.2 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Gminę Miasta Gdyni - jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni z tytułu zawarcia umów o świadczenie usług przewozowych w zakresie komunikacji trolejbusowej i autobusowej w ramach gdyńskiej komunikacji miejskiej na okres 8 lat;
4.3 zatwierdzenia projektu „Dajmy wszystkim równe szanse" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", w ramach konkursu 01/PO KL/9.1.2/2008 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
4.4 zatwierdzenia projektu „Uniwersytet zaczyna się w przedszkolu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej", w ramach konkursu 01/PO KL/9.1.1/2008 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
4.5 zatwierdzenia projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", w ramach konkursu 01/PO KL/9.2/2008 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
4.6 zatwierdzenia projektu „Egzamin na plusie", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", w ramach konkursu 01/POKL/9.2/2008 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
4.7 przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji projektu systemowego „Rodzina bliżej siebie" dotyczącego wsparcia dzieci i rodziców, klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni;
4.8 uchwalenia „Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009;
4.9 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ul. Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli;
4.10 przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Kieleckiej i Drogi Gdyńskiej;
4.11 wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Marię Jażdżewską dot. uchwały nr XX/473/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej;
4.12 skargi z dnia 29 lipca 2008 roku, złożonej przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Partyzantów 44, na uchwałę nr XVIII/431/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth;
4.13 zmiany statutu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki" z dnia 08 maja 1991 r.;
4.14 uchwalenia „Programu ochrony środowiska, wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2008 - 2010 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011 - 2014, dla miasta Gdyni";
4.15 zmiany uchwały nr XIV/329/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych;
4.16 zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego nr 11 w Gdyni, ul. Bosmańska 26;
4.17 zwolnienia laureatów pierwszych trzech miejsc w konkursie „Gdyński Biznesplan 2008" z opłat obowiązujących w Urzędzie Miasta Gdyni przy rejestracji działalności gospodarczej;
4.18 upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni do zbywania w trybie bezprzetargowym nieruchomości lub ich części;
4.19 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod przebudowę drogi publicznej ul. Płk. Dąbka i ul. Bosmańskiej - zatoki autobusowej;
4.20 nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działki Skarbu Państwa zlokalizowanej w pasie ulicy Rozewskiej;
4.21 nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Miasta Gdyni działki Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Aluminiowej;
4.22 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa przez Gdynię - miasto na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Jaskółczej;
4.23 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa przez Gdynię - miasto na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Jaskółczej;
4.24 nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Słowackiego
4.25 nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa przez Gminę Miasta Gdyni działek drogowych przy ul. Opata Hackiego i Młyńskiej;
4.26 oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni działki gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Zbigniewa Herberta 4;
4.27 zmiany uchwały nr XIV/344/07 Rady Miasta Gdyni z 28 listopada 2007 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec" działek gruntu położonych w Gdyni przy ul. Manganowej i Rtęciowej;
4.28 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Powstania Styczniowego 19;
4.29 wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Cyprysowej 6;
4.30 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni udziałów w użytkowaniu wieczystym nieruchomości położonych przy ul. Chwaszczyńskiej, będących w użytkowaniu wieczystym osób prawnych;
4.31 zobowiązania Prezydenta Miasta Gdyni do sporządzenia studium komunikacyjnego dla dzielnicy Śródmieście.

ikona