Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
881 (481) 2008-12-05 - 2008-12-11

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.150.000 euro na roboty budowlane: „Wykonanie remontu podjazdów dla niepełnosprawnych
w NZOZ Wzgórze Św. Maksymiliana przy ulicy Legionów 67 w Gdyni "
Zakres robót obejmuje: Wykonanie remontu podjazdów dla niepełnosprawnych w NZOZ Wzgórze Św. Maksymiliana przy ulicy Legionów 67 w Gdyni. Szczegółowy zakres określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Termin realizacji: do 30 kwietnia 2009 r.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 17.12.2008 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Gdyni - Wydział Budynków ul. Wendy 7/9 w Gdyni. SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Wydział Budynków lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.gdynia.pl/bip/roboty
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej oraz częściowej. Termin związania ofertą 30 dni. Kryteria wyboru ofert: 100% cena.
Termin składania ofert do dnia 17.12.2008 r. do godziny 9.30 w Urzędzie Miasta Gdyni, ul. Wendy 7/9 w Gdyni - Wydział Budynków. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest: Beata Brzostowska tel. (058) 669 89 33 lub Violetta Obuchowicz - Klose tel.(085) 669 89 36 - Wydział Budynków.
***
Gdyńskie Centrum Innowacji
poszukuje kandydatów na stanowiska:
Podinspektor - do zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku należeć będzie obsługa punktu informacji PPNT/recepcji, redagowanie pism, wysyłanie i przyjmowanie korespondencji, rejestracja dokumentów finansowych, przygotowanie i realizacja zamówień, obsługa bieżącej działalności GCI.
Wymagania: wykształcenie średnie ogólnokształcące lub wyższe, znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji, obsługa programu MS Office oraz urządzeń biurowych.
Specjalista ds. pomocy publicznej - do zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku należeć będzie ewidencjonowanie, rozliczanie i dokumentowanie udzielonej pomocy publicznej.
Wymagania: wykształcenie średnie ekonomiczne, minimum 5-letni staż pracy, w tym 1 rok na stanowisku związanym z finansami publicznymi, znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o pomocy publicznej, ustawy o zamówieniach publicznych, znajomość języka angielskiego i/lub innego języka obcego, obsługa programu MS Office oraz urządzeń biurowych.
Szczegółowa treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi dokumentami dostępna jest na tablicy ogłoszeń w budynku H Gdyńskiego Centrum Innowacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej GCI (www.gci.gdynia.pl).
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 12.12.2008r. pod adresem: Gdyńskie Centrum Innowacji al. Zwyciestwa 96/98, 81-451 Gdynia lub na adres: gci@gci.gdynia.pl z dopiskiem „Oferta pracy - podinspektor" lub „Oferta pracy - specjalista".
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 735 11 25.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu przy p.344 wykazu Nr 28/2008 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Śląska 51B/41, Bp. Dominika 10/12, Maciejewicza 17A/5, Komandorska 3/2, Żelazna 18B/43, Morska 109/3, Zielona 15C/6, Sandomierska 1A/8, Żelazna 16A/50, Kartuska 24/30, Gniewska 28A/15, Ujejskiego 36A/2, Morska 95/81, Dywizji Kościuszkowskiej6/5, Bat. Chłopskich 29/2, Władysława IV 7-15D/26, Boh. Star. Warszawskiej 18/41, Boh. Star. Warszawskiej 16/36, Morska 110A/68, Morska 110A/73, Morska 9A/13, W. Radtkego 22/30, Gniewska 24/4, Mirtowa 10/1, Bp. Dominika 15/8, Kopernika 15/7, Leszczynki 169/3, Op. Hackiego 23/56, Zamenhofa 6/11, Morska 108Ł/5.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 01.12.2008 r. do dnia 22.12.2008 r.
***
Dyrektor gimnazjum nr 11 w Gdyni, ul. Słowackiego 53
zatrudni od 02.01.2009 r.:
- kierownika administracyjnego - cały etat,
- sprzątaczkę - cały etat.
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły, tel. (058) 6217224.
***
NZOZ Przychodnia Lekarska Chylonia I w Gdyni ul. Rozewska 31
wynajmie pomieszczenie na parterze budynku z toaletą dla osób niepełnosprawnych na rehabilitację lub na gabinety specjalistyczne. Tel. (058) 623 46 88 (w godz. 8.00-15.00).
***
Dyrekcja
Szkoły Podstawowej Nr 13 w Gdyni
zatrudni kucharza w pełnym wymiarze godzin od dnia 01.01.2009r.
Oferty można składać u Kier. Adm. Gosp. Grażyny Rybak tel. (058) 622 05 91 w godz. 9.00 - 13.00.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert
dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację zadania: „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze wiosenno - letnim roku akademickiego 2008/2009 oraz w semestrze jesienno - zimowym roku akademickiego 2009/2010". (W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na prowadzeniu wykładów i zajęć warsztatowych w ramach GUTW).
Zadanie musi być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 8357/08/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z 25 listopada 2008 roku. Przewidywana kwota dotacji to 80.000,00 zł. Ustala się ostateczny termin składania ofert na dzień 9 stycznia 2008 roku do godz. 15.30. Oferty należy składać w Centrum Aktywności Seniora (Gdynia, ul. 3 Maja 27-31) w godz. 9.00 - 15.30. Oferty powinny obejmować zadania realizowane na terenie Gdyni na rzecz jej mieszkańców, w terminie między 1 lutego 2009 roku, a 31 grudnia 2009 roku.
Nie jest możliwe składanie ofert drogą elektroniczną.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje
o sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ofert
samochodu osobowego będącego własnością Gminy Gdynia
o określonych poniżej parametrach:
Marka: Chrysler Stratus 2,0 16V, Pojemność: 2000 cm³, Paliwo: etylina, Rok produkcji: według VIN - 1997 /rozkodowano wg normy ISO 3779/, Na szybie czołowej naklejka z numerem rejestracyjnym: KR 6031U, Ilość miejsc: 5.
Miejsce postoju: Parking Strzeżony przy ul. Hutniczej 36a w Gdyni
Silnik pojazdu z wyciekami oleju widocznymi od dołu pojazdu. Lampa tylna przeciwmgielna rozbita. Ogniska rdzy i zarysowania. Pojazd nie posiada tablic rejestracyjnych oraz dokumentów identyfikacyjnych. Brak kluczyków, pojazd jest zamknięty. Po uprzednim umówieniu jest możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym z wyceny pojazdu.
Wartość szacunkowa pojazdu wynosi 1800 zł /jeden tysiąc osiemset/, cena wywołania wynosi 1350 zł /jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt/, co stanowi ¾ wartości szacunkowej.
Oferta powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres oferenta a także cenę nie niższą od ceny wywołania. Powyższe dane powinny znajdować się w oznaczonej imiennie kopercie. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
Oferty należy składać do dnia 12.12.2008r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w pokoju nr 126, w Referacie Egzekucji Administracyjnej mieszczącym się w Gdyni, ul. Legionów 130.
Otwarcie ofert nastąpi w obecności powołanej komisji w dniu 15.12.2008r. o godzinie 11.00 w Referacie Egzekucji Administracyjnej, ul. Legionów 130 w Gdyni w pokoju 124.W przetargu ofert uczestniczą oferenci obecni przy otwieraniu ofert. Zwycięzca przetargu jest zobowiązany do wpłaty całości oferowanej kwoty bezpośrednio po zakończeniu licytacji.
Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz - Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr V/105/07 z dnia 28 lutego 2007 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz - Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
 od północy - wzdłuż ul. Morskiej,
 od wschodu - wzdłuż ul. Mireckiego, obejmując ul. Hozjusza oraz wzdłuż granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
 od południa - wzdłuż granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
 od zachodu - wzdłuż Trasy Kwiatkowskiego.
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 grudnia 2008 r. do 14 stycznia 2009 r., w godz. 8.00 - 16.00, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 stycznia 2009 r., o godz. 16.30, w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala nr 105. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na piśmie, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2009 r. Pisma należy kierować na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni przy ul. Puckiej, wykaz nr 454/08/V/M, część działki nr 142/55 o pow. 400 m², oznaczonej na KM 99, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na prowadzenie upraw jednorocznych; Wykaz został wywieszony na tablicy, na okres 21 dni od dnia 26.11.2008 r. do dnia 17.12.2008 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nr 455/08/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8385/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.11.2008 r. - nieruchomości położonej przy ul. Olgierda 64 o pow. 589 m2, oznaczonej na karcie mapy KM 95 obręb Gdynia obejmującej działki nr 248/2, nr 249/2, nr 250/2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Wykaz jest publikowany przez okres 21 dni tj. od 26.11.2008 r. do 16.12.2008 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 342 wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego, położonej w Gdyni przy ul. Łużyckiej 10B, oznaczonej na KM 69, obręb Gdynia jako działka nr 471/54 o pow. 576 m2 i nr 501/54 o pow. 398 m2. Wykaz nr 442/08/V/M stanowiący załącznik do zarządzenia nr 8224/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 listopada 2008 roku wywieszony jest na okres 21 dni, tj.: od dnia 17.11.2008r. do dnia 09.12.2008 roku.
***
Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni, ul. Morska 192, tel. (058) 623 06 33
zatrudni pracownika na stanowisko: strażnik ruchu drogowego od dnia 1 stycznia 2009r.
Informacji telefonicznych udziela sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14.00.
***
Zespół Szkół nr 5 w Gdyni,
ul. Orłowska 27/33
zatrudni nauczyciela wspomagającego w pełnym wymiarze godzin. Zatrudnienie na zastępstwo do końca roku szkolnego - 20.06.2009 r. Kontakt: sekretariat szkoły: tel: (058) 624 84 62.
***
Dyrektor I Akademickiego LO
w Gdyni, ul. Folwarczna 2
Zatrudni w sezonie grzewczym 2008/2009 w wymiarze pełnego etatu palacza centralnego ogrzewania z uprawnieniami.
Informacje, tel. (058) 664 66 04.
***
TBS „Czynszówka" Sp. z o.o.
informuje, że posiada na wynajem wolne miejsca postojowe w hali garażowej w budynku przy ul. Płk.Dąbka 241 w Gdyni.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (058) 66 18 260.

ikona