896 (496) 2009-04-03 - 2009-04-09

Po XXX sesji Rady Miasta Gdyni

W środę 25 marca 2009 roku odbyła się XXX w bieżącej V kadencji samorządu, sesja Rady Miasta Gdyni, w czasie której zostało przegłosowanych 21 uchwał, a wśród nich m.in. :
- w sprawie zmiany budżetu Gdyni na rok 2009.
W wyniku zmian, budżet miasta Gdyni wynosi po stronie:
- dochodów 939.294.453 zł
- wydatków 1.108.922.982 zł
- przychodów 216.649.288 zł
- rozchodów 47.020.759 zł
- w sprawie zmiany w Gdyni obwodów głosowania, ich granic i numerów.
Zmian takich dokonuje rada gminy na wniosek prezydenta Miasta, jeśli zmienia się liczba mieszkańców na obszarze danego obwodu. Zainteresowani mieszkańcy zostaną poinformowani o zmianach w obwieszczeniu prezydenta oraz w siedzibach obwodowych komisji wyborczych, a także poprzez wywieszenie informacji w miejscach zamieszkania.
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz - Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego.
Plan ten został przygotowany zgodnie z procedurą planistyczną wynikającą z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stanowi finał procedury, rozpoczętej uchwałą Rady Miasta Gdyni z dnia 28 lutego 2007 r. Projekt planu uzyskał pozytywne opinie i uzgodnienia w wymaganym czasie. Był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 12 grudnia 2008 do 14 stycznia 2009r.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbyła się 6 stycznia.
Po wyłożeniu do publicznej wiadomości do projektu wpłynęło 66 uwag (63 w ustawowym terminie, trzy wpłynęły po terminie) Prezydent Miasta na posiedzeniach 17 lutego 2009 i 24 lutego 2009r rozpatrzył wniesione uwagi: 9 uwzględnił w całości, 15 w części, 42 - nie uwzględnił.
Po uchwaleniu plan stanie się narzędziem, niezbędnym i koniecznym do realizacji inwestycji miejskich z zakresu infrastruktury technicznej (drogi, kanalizacja, instalacje elektryczne, gazowe, wodociągowe, światłowodowe). Plan określa przeznaczenie terenu, skale i charakter zabudowy, zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. Docelowo przewiduje zamieszkanie tu 5-8 tys. ludzi.Dotychczas, w sytuacji braku planu miejscowego - był to jeden z najbardziej zaniedbanych, wstydliwych fragmentów Miasta. Plan stwarza wreszcie szansę i możliwość ucywilizowania warunków życia tutejszym mieszkańcom i wprowadzenia budownictwa zgodnego z prawem budowlanym i zasadami urbanistyki.
Równolegle do procedury planistycznej trwają procedury cywilno - prawne między prywatnym właścicielem nieruchomości i mieszkańcami. W ok. 150 budynkach mieszka ok. 500 osób. Połowa z tej liczby, to osoby zameldowane przed 1990 r.a 1/3 - od 2001 r. Właściciel ok. 1/5 powierzchni objętej planem wypowiedział umowy dotychczasowym lokatorom i wobec nierespektowania tych wypowiedzeń przez część osób, skierował do sądu wnioski o eksmisję. W 11 przypadkach sąd orzekł już eksmisję z prawem do lokalu socjalnego. Są to zobowiązania gminy. Niezależnie od procesów o eksmisje, 60 mieszkańców tej dzielnicy wystąpiło do gminy z wnioskami o przyznanie mieszkania komunalnego (na czas nieoznaczony i socjalnych). W 12 przypadkach jest już pozytywne rozstrzygnięcie, pozostałe wnioski są jeszcze w trakcie rozpatrywania pod względem formalnym przez społeczną komisję mieszkaniową.
Warto wiedzieć, że gmina aktualnie ma do zrealizowania w sumie 470 wyroków eksmisyjnych z prawem do lokalu socjalnego. Na mieszkanie komunalne (na czas nieoznaczony) czeka się stosunkowo krótko ok. 2 - 3 lat, na socjalne dłużej.
- w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 roku.
Raport w sposób uporządkowany pokazuje zakres realizowanych zadań, różnorodność projektów, a za szczególnie istotne należy uznać:
- zapewnienie dostępności do leczenia, terapii, porad psychologicznych i prawnych
- zwiększenie aktywności Policji i Straży Miejskiej (utworzenie przy Miejskiej Komendzie Policji Referatu do walki z przestępczością narkotykową)
- utworzenie Schroniska dla osób nietrzeźwych
- współpraca między instytucjami, służbami i organizacjami pozarządowymi, bez której niemożliwe byłoby osiąganie zamierzonych celów
- wielość i różnorodność programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży
- ważną rolę Poradni Profilaktyki Uzależnień w zakresie profilaktyki drugorzędowej
- szczególny charakter ofert, np. projekt „Podwójny Problem", adresowany do osób uzależnionych i jednocześnie potrzebujących wsparcia psychiatrycznego
- doskonalenie programów profilaktycznych, których realizacja jest statutowym zadaniem szkoły.

ikona