Aktualności

Sprzątanie po psie w Polsce i na świecie

Tabliczka z infografikami o zachowaniu w parku.

Tabliczka z infografikami o zachowaniu w parku.

20.11.2020 r.

Jeszcze kilkanaście lat temu sprzątanie odchodów po psie było rzadkością. Z tym nieprzyjemnym problemem borykały się zarówno liczne miasta w kraju, jak i na świecie. Sytuacja znacznie się poprawiła, do czego w dużym stopniu przyczyniły się większa świadomość ludzi, chęć dbania o środowisko i groźba wysokiego mandatu. Jak kwestia pozostawania psich nieczystości regulowana jest w Polsce i na świecie? Jakie kary grożą właścicielom czworonogów za niewywiązywanie się z obowiązku?

Sprzątanie po psie na świecie
W Wielkiej Brytanii obowiązują jedne z najbardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących sprzątania psich nieczystości. Właściciel czworonoga może zostać ukarany grzywną w wysokości 100 funtów tylko za to, że nie posiada woreczka, torebki lub innych akcesoriów niezbędnych do sprzątania odchodów. Z kolei za pozostawienie psiej kupy na trawniku, chodniku lub w innym miejscu można trafić przed sąd i otrzymać mandat w wysokości 1000 funtów. Wysokie kary obowiązują również w Niemczech, Holandii, Włoszech czy Francji – nawet do kilkuset euro. W większości krajów wysokość mandatów ustalają poszczególne gminy.

W Seattle w Stanach Zjednoczonych sprawa poszła jeszcze dalej. Każdy właściciel psa musi dostarczyć próbkę DNA swojego pupila, aby w przypadku niesprzątnięcia psich nieczystości, można było szybko namierzyć winowajcę.

Sprzątanie psich nieczystości – regulacje prawne w Polsce
W Polsce nie ma ogólnokrajowych przepisów, które regulowałyby kwestię kar za niesprzątanie psich odchodów. Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rada gminy uchwala regulamin, który określa m.in. obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku wspólnego. Oznacza to, że zapisy dotyczące psich nieczystości mogą być różne w zależności od gminy. Nie wypełnianie obowiązków określonych w Regulaminie obarczone jest karą grzywny i toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia - można otrzymać mandat do kwoty 500 zł. 

Kwestię sprzątania psich odchodów w Gdyni określa Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2019 r. nr XI/344/19 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni. Paragraf 16 mówi:

“1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe każdorazowo wyprowadzając zwierzę na terenie przeznaczonym do użytku wspólnego zobowiązana jest do:
1) posiadania worków do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę,
2) natychmiastowego uprzątnięcia z użyciem worków o których mowa w pkt 1 zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę, przy czym zebrane zanieczyszczenia winny być wyrzucane do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego lub pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
2. Obowiązek określony w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności narządu ruchu lub narządu wzroku”.

Każdy gdynianin podczas spaceru z czworonogiem powinien być zaopatrzony w woreczek bądź papierową torebkę, aby móc niezwłocznie posprzątać psie odchody. Za niewywiązanie się z obowiązku może otrzymać mandat do 500 zł. Wszystkim mieszkańcom zależy na tym, aby żyć w czystej i zadbanej przestrzeni oraz troszczyć się o środowisko.