Co nowego

Komitet Rewitalizacji – do dzieła!

Wkrótce w Gdyni zostanie zawiązana specjalna grupa, której zadaniem będzie nadzór nad rewitalizacją sześciu obszarów miasta. Komitet Rewitalizacji będzie również doradzał prezydentowi Gdyni w najważniejszych sprawach związanych z realizacją tego procesu. W środę 28 czerwca radni przyjęli regulamin powoływania i pracy zespołu.

Powołanie zespołu, który będzie pełnił funkcję forum dialogu między osobami i instytucjami a samorządem, jest konieczne w świetle zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji, przyjętego przez rajców pod koniec marca. W maju odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami, a także warsztaty dla przedstawicieli rad dzielnic i organizacji pozarządowych. Wniesione uwagi i wspólnie wypracowane rozwiązania były podstawą do stworzenia regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji.

Rewitalizacja to jedno z najważniejszych zadań realizowanych przez miasto. Mieszkańcy, ich zdanie i potrzeby mają w tym procesie kluczowe znaczenie. Stąd niezbędny jest trwały i systematyczny kontakt reprezentantów mieszkańców, organizacji społecznych i przedstawicieli samorządu. Komitet Rewitalizacji ma pełnić właśnie tę funkcję – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Do zadań grupy należeć będzie m.in. wyrażanie opinii i stanowisk, a także rekomendowanie rozwiązań w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny działań rewitalizacyjnych. Grupa będzie także opiniować projekty uchwał Rady Miasta Gdyni oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Gdyni związanych z rewitalizacją.

Komitet powoływany będzie zarządzeniem prezydenta. W skład komitetu wejdzie 26 osób, w tym sześcioro mieszkańców obszarów rewitalizowanych (po jednym z każdego podobszaru) oraz troje przedstawicieli właścicieli lub podmiotów zarządzających nieruchomościami na terenach GPR.

Chętni do pełnienia tych funkcji będą mogli samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę – w pierwszym przypadku warunkiem będzie zebranie 20 podpisów mieszkańców danego podobszaru. W drugim natomiast chętny powinien zebrać listę poparcia podpisaną przez co najmniej pięcioro innych interesariuszy. Ponadto Komitet Rewitalizacji tworzyć będzie czworo przedstawicieli organizacji pozarządowych, pięcioro przedstawicieli rad dzielnic, troje przedstawicieli Rady Miasta oraz do pięciorga przedstawicieli prezydenta Gdyni.

Kadencja grupy trwać będzie trzy lata. Ponieważ działacz Komitetu Rewitalizacji to funkcja społeczna, za realizowane zadania nie będzie wypłacane wynagrodzenie.

  • ikonaOpublikowano: 29.06.2017 13:00
  • ikona

    Autor: _Agnieszka Wołowicz-Bińkowska (a.wolowicz@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 29.06.2017 14:17
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Wołowicz
ikona

Najnowsze