Budowa Trasy Kwiatkowskiego

Budowa Trasy Kwiatkowskiego

Inwestycja będąca przedmiotem projektu "Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap" wchodzi w skład podstawowego układu drogowego województwa pomorskiego.

Historia budowy Trasy, nazwanej imieniem inicjatora i budowniczego gdyńskiego portu, inżyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego, rozpoczęła się w latach siedemdziesiątych. Trasę Kwiatkowskiego rozpoczęto budować w 1974 roku, gdyż już wówczas brak bezkolizyjnego bezpośredniego połączenia obsługującego ruch ciężkich pojazdów pomiędzy wciąż rozwijającym się portem, a krajowym systemem transportowym stanowił poważny problem. W latach 1974-1992 ze środków budżetu państwa wybudowana została część trasy nazwana Estakadą Kwiatkowskiego. W latach 1995 -1998 przy współudziale finansowym Banku Światowego zrealizowano kolejną fazę budowy, uzupełniając Estakadę o brakujące odcinki. Jednakże z powodu kosztów dalszej realizacji inwestycji przekraczających możliwości finansowe miasta oraz braku dalszego finansowania inwestycja nie została zakończona. Gdynia jest jednym z miast w Polsce charakteryzujących się znacznymi deniwelacjami terenu, co narzuca stosowanie bardzo skomplikowanych, a tym samym kosztownych rozwiązań transportowych. Projekt budowy III etapu Trasy jest przykładem takiej sytuacji. Przez te wszystkie lata imponujące konstrukcje Estakady Kwiatkowskiego, w które zainwestowano w pierwszym okresie budowy miliardy złotych, były wykorzystane tylko w niewielkim stopniu i niszczały. Jednakże od kiedy Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej pojawiła się perspektywa pozyskania funduszy na kontynuację tej inwestycji.

spo_logo


Władze Gdyni utworzyły zespół fachowców, których zadaniem było i jest pozyskanie środków unijnych na realizację rozmaitych, w tym również infrastrukturalnych, projektów. Budowa Trasy Kwiatkowskiego jest pierwszym w skali kraju "dużym projektem" (całkowite koszty brane pod uwagę przy szacowaniu dofinansowania przekraczają 50 mln Euro), na który udało się pozyskać dofinansowanie z funduszy unijnych.

OPIS INWESTYCJI

Projekt "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap" realizowany jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006. Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie nowoczesnego układu drogowego łączącego Port Gdynia z systemem dróg krajowych i międzynarodowych poprzez połączenie istniejącej części Trasy Kwiatkowskiego z Obwodową Trójmiasta.

Nietrudno zauważyć spójność tej inwestycji, z będącą w trakcie realizacji, rozbudową ulicy Janka Wiśniewskiego, która bezpośrednio łączy się z Estakadą Kwiatkowskiego.

W ramach projektu "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap" wybudowane zostaną dwie jednokierunkowe dwupasmowe jezdnie w obu kierunkach, wraz z łącznicami wjazdowymi i zjazdowymi (na Obwodową i ul. Morską) i pasmami włączenia w jezdnie. Zapewnienie ciągłości połączenia drogowego wymaga również przeprowadzenia remontu nieużywanych obiektów inżynieryjnych na odcinku pomiędzy eksploatowaną częścią Trasy, a budowanym III etapem. Konieczna będzie również przebudowa sąsiadującego z Trasą Kwiatkowskiego układu drogowego i uzbrojenia. Ponadto ze względu na przebieg Trasy w części przez tereny zurbanizowane, zaś w drugiej części przez tereny leśne, podjęte zostaną działania mające na celu zmniejszenie oddziaływania inwestycji na otaczające ją obszary.

FUNKCJE INWESTYCJI

Realizacja projektu "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap", w ramach którego utworzone zostanie brakujące połączenie transportowe w skali ponadregionalnej w europejskim korytarzu transportowym zapewni:
  • ułatwienie i zabezpieczenie wymiany międzynarodowej , włączając tranzyt;
  • poprawę połączeń lądowo-morskich między ważnymi ośrodkami gospodarczymi krajów Europy Północnej i Środkowo- Wschodniej, służącą ich gospodarczej integracji;
  • likwidację "wąskich gardeł" europejskiej sieci dróg kołowych;
  • przyspieszenie tworzenia nowoczesnego, przyportowego węzła transportowego;
  • rozwój funkcji przemysłowo - składowych na terenach leżących w otoczeniu portu.

Budowa III etapu Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni stanowi jeden z podstawowych warunków pewnego wykorzystania autostrady A-1, głównego połączenia drogowego obsługującego strumienie międzynarodowego ruchu pasażerskiego i towarowego w układzie północ- południe pomiędzy krajami skandynawskimi, a Polską i innymi krajami Europy Środkowej i Południowej. Realizacja projektu znacznie przyśpieszy również rozwój gospodarczy regionu pomorskiego. Poprawa dostępności do infrastruktury portowej stworzy możliwość szerokiego dostępu do rynku międzynarodowego. Inwestycja umożliwi również rozbudowę kolejnych terminali w Porcie Gdynia, czego efektem będzie zwiększenie szans pozyskiwania inwestorów zewnętrznych. Wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna dużych obszarów portowych i przyportowych: pojawią się tam nowe przedsiębiorstwa, obiekty biurowe i inwestycje infrastrukturalne.