Konkurs wiedzy o Gdyni

Regulamin Konkursu Wiedzy o Gdyni

 sala finału Konkursu Wiedzy o Gdyni / fot. Uniwersytet WSB Merito Gdynia

sala finału Konkursu Wiedzy o Gdyni / fot. Uniwersytet WSB Merito Gdynia

Regulamin Konkursu Wiedzy o Gdyni organizowany przez Gminę Miasta Gdyni
pod patronatem Przewodniczącej Rady Miasta Gdyni Joanny Zielińskiej
 

I. Cele Konkursu Wiedzy o Gdyni (zwanego dalej: Konkursem), jego  zasięg i przebieg:

1. Celami Konkursu są:
- rozwijanie wśród uczniów zainteresowań historią, teraźniejszością i tożsamością Gdyni jako miasta oraz  wspólnoty samorządowej;
- popularyzacja wiedzy o Gdyni;
- wyróżnienie uczniów wykazujących się szczególnie szeroką wiedzą o Gdyni.
2.  Konkurs ma zasięg miejski tzn. uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół położonych na terenie Gminy Miasta Gdynia.
3. Konkurs jest prowadzony w trzech etapach:
-  etap I – szkolny,
-  etap II – półfinał międzyszkolny,
-  etap III – finał międzyszkolny.
 

II. Organizacja Konkursu:

1. Konkurs organizuje Gmina Miasta Gdynia poprzez Biuro Rady Miasta (zwana dalej: Organizatorem).
2. Konkurs organizowany jest odrębnie dla dwóch kategorii wiekowych uczniów. Pierwsza kategoria: uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych, druga kategoria to uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.
3. Konkurs w I i II etapie przeprowadzany jest w oparciu o materiały Organizatora – Biuro Rady Miasta. Finał w formie ustnej dla każdej kategorii wiekowej prowadzi Organizator – wiceprzewodnicząca Rady Miasta pani Elżbieta Sierżęga.
4.  Wszystkie decyzje dotyczące przebiegu Konkursu, w tym oceny testów i rozstrzygnięć Konkursu, podejmuje Organizator – Biuro Rady Miasta, natomiast wątpliwości dotyczące kwestii merytorycznych, w tym wątpliwości dotyczących prawidłowości odpowiedzi udzielonych na pytania konkursowe, rozstrzyga Komitet Naukowy Konkursu – zespół niezależnych ekspertów – znawców Gdyni powołany przez Organizatora - Biuro Rady Miasta.
 

III. Uczestnicy i zasady Konkursu:

1. Tematyka Konkursu obejmuje szeroko rozumianą wiedzę o Gdyni, w szczególności takie zagadnienia jak: historia Gdyni, topografia miasta, podział na dzielnice wraz z ich charakterystyką, postacie ważne dla Gdyni, patroni gdyńskich ulic, gdyńskie instytucje kultury, edukacji i sportu, gdyńskie pomniki, tablice pamiątkowe, morski charakter miasta, samorząd Gdyni, architektura miasta, współczesne życie miasta, ciekawostki dotyczące miasta, miasta partnerskie Gdyni, zabytki Gdyni. Materiały służące przygotowaniu do konkursu dostępne są na stronie: https://www.gdynia.pl/o-gdyni/konkurs-wiedzy-o-gdyni,7194/zrodla,484370
2. W konkursie mogą uczestniczyć – w odrębnych kategoriach – uczniowie gdyńskich szkół podstawowych uczący się w klasach IV – VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, przy czym liczbę osób przystępujących do Konkursu szkoła winna zgłosić do dnia 14 listopada 2023 r. (włącznie z tym dniem).
3. Koordynator – nauczyciel przyjmujący w danej szkole zgłoszenia uczniów i wspierający ich przygotowania do Konkursu (dalej zwany koordynatorem szkolnym) - zgłasza Organizatorowi (na adres b.slowi@gdynia.pl) liczbę uczestników Konkursu ze swojej szkoły. Na podstawie tego zgłoszenia i zgodnie z liczbą uczestników Konkursu, która została w nim wskazana, koordynator szkolny otrzymuje od organizatora pulę kodów indywidualnych dla uczniów danej szkoły. Koordynator przypisuje kody poszczególnym uczestnikom Konkursu. Koordynator przekazuje indywidualnie kody swoim uczniom zgłoszonym do Konkursu. Indywidualny kod używany jest przez ucznia podczas testów online.
4. I etap Konkursu będzie trwał 20 minut dla kategorii uczniów szkól podstawowych i 15 min dla kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych. Polega on na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, który zostanie zamieszczony w formie online. Uczestnik po udzieleniu odpowiedzi klika „prześlij” w wymaganym czasie.
Do II etapu Konkursu przejdą dwie osoby z każdej szkoły, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. W przypadku, gdy większa liczba osób uzyska jednakowy wynik, prawo udziału w półfinale uzyskają wszystkie osoby z największą liczbą punktów.  Ponadto do II etapu konkursu zakwalifikuje się po 10 osób, które uzyskają najwyższe wyniki w skali wszystkich szkół w każdej z kategorii.
5. II etap Konkursu (półfinał) odbędzie się w formie online albo w formie pisemnej.
Informacja o formie II etapu zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej na 3 tygodnie przed ogłoszonym terminem II etapu Konkursu. Organizator - Biuro Rady Miasta zamieszcza informację na stronie internetowej www.gdynia.pl/konkurswiedzyogdyni oraz prześle informację pocztą elektroniczną do koordynatorów szkolnych.
a)   W przypadku testu online (odrębnie dla każdej z kategorii wiekowych) zostanie wyłonionych 10 osób z najlepszymi wynikami w każdej z kategorii. W sytuacji, gdy kilku uczestników uzyska równą liczbę punktów, o przejściu do finału decyduje czas ukończenia testu - im krótszy czas, tym wyższa pozycja. W przypadku, gdy wyniki testu w danej grupie wiekowej wyłonią więcej niż 10 osób z jednakową liczbą punktów i takim samym czasem ukończenia testu II etapu, które uprawniałyby do udziału w finale, przeprowadzona zostanie dogrywka, w której będą uczestniczyć osoby z identycznym wynikiem. Dogrywka (test będzie trwał 15 min) przeprowadzona będzie w celu wyłonienia finałowej dziesiątki. Jeśli dogrywka nie zakończy się jednoznacznym rozstrzygnięciem, do finału zakwalifikowane będą osoby z najwyższą liczbą punktów, które w tym samym czasie zrealizowały zadania testu dogrywki. W II etapie obowiązuje ten sam kod uczestnika, który został wcześniej otrzymany.
b)   W przypadku półfinału w formie testu pisemnego (odrębnie dla każdej
z kategorii wiekowych) zostanie wyłonionych 10 osób z najlepszymi wynikami w każdej z kategorii. Test będzie trwał 45 minut. W przypadku, gdy wyniki testu w danej grupie wiekowej wyłonią więcej niż 10 osób z jednakową liczbą punktów, które uprawniałyby do udziału w finale, przeprowadzona będzie dogrywka w gronie tych osób, która doprowadzi do wyłonienia finałowej dziesiątki. Jeżeli dogrywka nie zakończy się jednoznacznym rozstrzygnięciem, do finału zakwalifikowane będą osoby z najwyższą liczbą punktów uzyskanych podczas dogrywki.
6. III etap Konkursu (finał) odbędzie się odrębnie dla każdej z kategorii i realizowany w formie ustnej w obecności jury, którym jest Komitet Naukowy i z udziałem publiczności. W  finale możliwe będzie zadawanie pytań otwartych lub zamkniętych, jak będzie również prośba o wykonanie poleceń typu: „wybierz”, „dopasuj”, „wskaż”, „skreśl”, „wyjaśnij”, „rozwiń” itp. Udzielenie odpowiedzi na poszczególne pytania będzie związane z określonym przez prowadzącego finał limitem czasu. Pytania mogą zawierać elementy wizualne: filmy, obrazy, zdjęcia, rysunki, muzykę.
Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia finału Konkursu w formie testu online. Informacja zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej na 2 tygodnie przed ogłoszonym terminem finału Konkursu. Organizator zamieszcza informację na stronie internetowej www.gdynia.pl/konkurswiedzyogdyni oraz prześle informację pocztą elektroniczną do koordynatorów szkolnych.
7. Uczestnikom zapewnia się warunki samodzielnego wykonywania testu, udzielenia odpowiedzi. Przypadki nieprzestrzegania zasady samodzielności mogą stać się podstawą dyskwalifikacji uczestnika.
 

IV. Warunki i terminy Konkursu:

1. Etap szkolny Konkursu odbędzie się 30 listopada 2023 r. Godzina rozpoczęcia rozwiązywania testu oraz link do testu zostaną podane do publicznej wiadomości na 7 dni przed I etapem. Organizator - Biuro Rady Miasta przekaże wyniki I etapu w formie zakodowanej Koordynatorom szkolnym oraz zamieści je na stronie www.gdynia.pl/konkurswiedzyogdyni w terminie do 14 dni po zakończeniu I etapu Konkursu.
2. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie Wiedzy o Gdyni są złożone online poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed uruchomieniem testu przez uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika (w przypadku ucznia poniżej 16 roku życia) deklaracja udziału w Konkursie oraz akceptacja niniejszego Regulaminu. Treść deklaracji oraz akceptacji Regulaminu stanowi załącznik nr 1. Brak ww. zgód oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.
3. Dane osobowe (imię, nazwisko, klasa, szkoła do której uczęszcza) uczestników zostaną przekazane przez nauczycieli – koordynatorów szkolnych Organizatorowi Konkursu – do Biura Rady Miasta po zakończeniu I etapu. Dotyczy to wyłącznie tych uczestników, których wyniki pozwolą zakwalifikować ich do półfinału Konkursu.
4. Przed przystąpieniem do półfinału, a w przypadku półfinału online przed przystąpieniem do finału uczestnicy zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku  zgodnie z załącznikiem nr 2. Podpisany formularz (przez uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego) należy dostarczyć do Organizatora - Biura Rady Miasta - najpóźniej w dniu półfinału Konkursu.
5. Terminy etapu II - półfinału i etapu III - finału Konkursu ustalone zostaną po ogłoszeniu wyników etapu szkolnego.  Termin przeprowadzenia półfinału i finału Organizator przekaże do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej Konkursu: www.gdynia.pl/konkurswiedzyogdyni.
 

V. Nagrody dla zwycięzców:

Nagrody rzeczowe przewidziane są za udział w finale Konkursu oraz za zajęcie miejsc I – III w Konkursie, dla każdej kategorii wiekowej.
Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród
osobom, które w szczególny sposób wyróżniły się w toku Konkursu.
 

VI. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Stosownie do art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO, informujemy, że:
 
1.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach „Konkursu Wiedzy o Gdyni” jest Prezydent Miasta Gdyni.
Można się kontaktować z Administratorem w następujący sposób:                
a)      listownie: al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
b)      za pośrednictwem poczty elektronicznej: umgdynia@gdynia.pl
c)      telefonicznie: +48 58 6688776.
2.      Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gdynia.pl, adres do korespondencji w formie tradycyjnej: Gdynia, Al. Marsz. Piłsudskiego 52-54 (81-382).
3.      Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych, w odniesieniu do:
1)        uczestników Konkursu: imię, nazwisko, nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń, klasa; w przypadku finalisty Konkursu dodatkowo wizerunek;
2)        rodziców/przedstawicieli ustawowych uczniów: imię i nazwisko;
3)        nauczycieli – koordynatorów szkolnych Konkursu: imię i nazwisko, adres email, nazwę szkoły, którą reprezentują.
Dane uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych pozyskiwane są od nauczycieli – koordynatorów szkolnych Konkursu.
4.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w związku przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz przepisami właściwych ustaw z zakresu oświaty. Jest to niezbędne do wykonania celu realizowanego w interesie publicznym, które polega na upowszechnianiu wiedzy o Gdyni i samorządzie terytorialnym.
Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody przez uczestnika, a w przypadku dzieci przez rodzica/opiekuna prawnego w celu informowania o przebiegu Konkursu oraz promocji Miasta Gdyni w związku z jego organizacją.
5.      Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące usługi z zakresu serwisu i asysty technicznej systemów informatycznych i programów dziedzinowych w Urzędzie Miasta Gdyni, Komitet Naukowy Konkursu, dostawca formularza online – firma Microsoft, wykonawcy usług na rzecz Administratora, inne podmioty zaangażowane w organizację  Konkursu, w tym Sponsorzy. Ponadto utrwalony wizerunek oraz, w przypadku laureatów, dane osobowe, tj. imię i nazwisko, nazwa szkoły do której uczęszcza  mogą zostać upublicznione na oficjalnej stronie internetowej gminy Miasta Gdyni Miasta oraz w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Twitter), czy Ratusz, YouTube.
Ponadto, na etapie finału Konkursu, wydarzenie może odbywać się z udziałem publiczności, której zostaną ujawnione dane uczestników.
6.      Nie przewiduje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
7.      Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowej. W związku z możliwością publikacji danych osobowych oraz wizerunku na oficjalnym koncie w medium społecznościowym Gminy  Miasta Gdyni, takim jak Facebook, Instagram, Twitter, czy w serwisie internetowym YouTube dane mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane osobowe zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.
W związku z wykorzystaniem formularza online dostarczanego przez firmę Microsoft, dane osobowe mogą zostać udostępnione do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez ww. podmioty zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych serwisów i dostawców.
8.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat tj. przez okres czasu niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i promocji Konkursu, a także w celach archiwalnych, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
9.      Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do:
1)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2)      sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne,
3)      ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
4)      ograniczenia przetwarzania danych,
5)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6)       wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem.
10. Ponadto w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje prawo do jej cofnięcia, w zakresie w jakim taka zgoda została udzielona. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
 
 

VII.  Postanowienia końcowe:

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora tj. Biurze Rady Miasta
Al. Marszałka  Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia,
w szkołach biorących udział w Konkursie oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/konkurswiedzyoGdyni.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje szkoły przez informację mailową kierowaną na adres poczty elektronicznej szkoły oraz na stronie internetowej Konkursu: www.gdynia.pl/konkurswiedzyogdyni.
 
Załącznik nr 1 – wzór deklaracji widocznej przed rozpoczęciem testu online
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE

 ¨   Deklaruję swój udział/udział mojego dziecka* w Konkursie Wiedzy o Gdyni, edycja IX, rok szkolny 2023/2024
¨   Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu Konkursu Wiedzy Gdyni i akceptuję jego warunki.
* dotyczy uczestników Konkursu, którzy nie ukończyli 16 lat
 
Załącznik nr 2 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku – dla uczniów zakwalifikowanych do finału "Konkursu wiedzy o Gdyni”
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU UCZESTNIKA KONKURSU

  
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka** …………………………………………………………………………… na oficjalnej stronie internetowej Gminy Miasta Gdyni Miasta oraz w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Twitter), czy Ratusz, YouTube z związanych z „Konkursem Wiedzy o Gdyni” edycja IX, rok szkolny 2023/2024 r. w celu informowania o przebiegu Konkursu oraz promocji Miasta Gdyni w związku z jego organizacją.
 
          …………………………….                                                                                                        ……………………………………………….
         Miejscowość i data                                                                                          Czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego
 
 
* niepotrzebne skreślić
* *dotyczy osób poniżej 16 roku życia - niepotrzebne skreślić

  • ikonaOpublikowano: 15.01.2021 11:45
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke (d.nelke@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 11.10.2023 09:29
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona