Rozbudowa PPNT

Historia PPNT

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny jest przedsięwzięciem realizowanym od 2001 roku, nakierowanym na kompleksowe wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć oraz dynamiczny rozwój przedsiębiorczości w tym obszarze.

Położony jest w centrum Gdyni. Zajmuje obszar 6 hektarów, na terenie byłej zajezdni komunikacji miejskiej. Siedziba Parku znajduje się w wyremontowanych i odrestaurowanych Halach Łukowych - zabytkach pozostałych z czasów przedwojennych.

W początkowym okresie działalności w latach 2001-2004 PPNT zarządzany był przez Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Technologii oraz Gminę Miasta Gdynia. Od roku 2005 zarządcą PPNT zostało Gdyńskie Centrum Innowacji będące jednostką budżetową Gminy Miasta Gdynia.

W 2006 roku dla firm udostępniono 9000 m2 nowej powierzchni biurowej i laboratoryjnej, a także sale konferencyjne i wystawiennicze, prototypownie, przestrzeń wypoczynkową oraz zaplecze gastronomiczne.

PPNT od początku konsekwentnie i skutecznie koncentrował się na prowadzeniu działalności w zakresie stymulowania rozwoju i wspomagania realizacji innowacyjnych projektów w obszarze zaawansowanych technologii, stając się kluczowym elementem wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego oraz strategii rozwoju regionu pod nazwą „metropolia wiedzy". PPNT jest jedyną w regionie Jednostką Wspierającą krajowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Inicjatywa Technologiczna. Jako Jednostka Wspierająca PPNT świadczy usługi dla firm, jednostek badawczo- rozwojowych i uczelni. Na obecnym etapie rozwoju, PPNT stanowi także wzorzec, model organizacyjno-funkcjonalny dla grup i środowisk zagranicznych (m. in. z Obwodu Kaliningradzkiego i Ukrainy), chcących stworzyć parki naukowo-technologiczne na swoim obszarze. Wymienione przesłanki, a także doświadczenie i wiedza praktyczna w realizacji projektów istotnych dla regionu i wpisujących się w strategię rozwoju regionu, stawiają Pomorski Park Naukowo-Technologiczny wśród czołowych specjalistycznych ośrodków proinnowacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Rosnący poziom wdrożeń technologicznych opracowanych przez firmy PPNT sprzyja rozwojowi innowacyjności w regionie, Polsce Północnej oraz całym kraju.

Na terenie PPNT znalazło do tej pory zatrudnienie około 500 osób, w 70 firmach. Są to przede wszystkim firmy z takich branż jak biotechnologia i ochrona środowiska, ICT i multimedia oraz wzornictwo przemysłowe. Wiele z tych firm przeszło naturalną drogę wzrostu i rozwoju - od fazy pomysłu, która miała miejsce w inkubatorze, do fazy intensywnego wzrostu i dojrzałości rynkowej, które odbywają się na terenie PPNT.

W ramach analizy dotychczasowej działalności Parku i potrzeb regionu stwierdzono, iż konieczne jest zwiększenie skali działalności PPNT polegającej m.in. na zwiększenie ilości podmiotów objętych wsparciem oraz świadczeniu szerszej gamy usług elastycznie dopasowywanych do nowych potrzeb przedsiębiorców. Na tym etapie zidentyfikowano również lukę w ofercie, która związana była ze wspieraniem firm innowacyjnych w zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i stymulowania współpracy sieciowej/klastrowej. Jako istotne uznano również zintensyfikowanie działań na wspierających rozwój firm innowacyjnych na możliwie jak najwcześniejszym etapie. Stąd też pojawiła się również potrzeba realizacji działań polegających na wsparciu preinkubacji firm innowacyjnych.

Dlatego też już w 2007 Gdyńskie Centrum Innowacji rozpoczęło starania mające na celu rozbudowę istniejących wówczas obiektów Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego. Wytężona praca przyniosła sukces w postaci wsparcia z Unii Europejskiej na budowę budynku biurowo-laboratoryjnego oraz wystawienniczo-konferencyjnego.